پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • موانع حمل  
 • 1388-05-20 12:58:4  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  سؤال 1819 : هرگاه مردى بخواهد با اقدامات پزشكى ( وازكتومى ) قدرت توليد نسل خود را به صورت موقت يا دائم از بين ببرد ، آيا رضايت زوجه لازم است ؟ در صورت لزوم و اقدام شوهر بدون اذن زوجه ، چه مسؤوليتى متوجه وى و پزشك معالج خواهد بود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از بين بردن قدرت توليد نسل به صورت دائمى جايز نيست ، و به صورت موقت اگر موجب ضرر شود جايز نيست ، ولى در اين مسأله رضايت زوجه دخيل نيست .

  سؤال 1820 : حكم كارهاى زير كه منجر به عقيم شدن موقت يا دائم مى شود و يا زن را از آوردن بچه هاى متعدد ناتوان مى سازد چيست ؟

  1- بستن لوله رحم در خانم ها(  توبكتومى ) و بستن لوله در آقايان ( وازكتومى ) ؟

  2- استفاده از دستگاه آى يودى براى جلوگيرى از باردارى ؟

  3- عقيم كردن زنان يا مردان ؟

  4- عمل سزارين به جاى زايمان طبيعى ؟

  5- استفاده از قرص هاى ضد باردارى ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- بستن لوله توليد نسل اگر به طور دائم باشد ، جايز نيست ، زن باشد يا مرد ، و اما روى مصلحتى بستن آن به طور موقت اشكال ندارد .

  2- اگر موقتى باشد براى مصلحت ، مانع ندارد و هرگاه آى يودى و امثال آن چنانچه بعد از انعقاد نطفه آنرا خنثى كرده و از بين ببرد اشكال دارد ، و نيز نصب آن چنانچه موجب لمس يا نظر باشد اشكال دارد مگر بدست شوهر باشد .

  3- عقيم كردن جايز نيست شرعاً ، مرد باشد يا زن .

  4- عمل سزارين اگر پزشك صلاح تشخيص دهد ، مانع ندارد .

  5- استفاده از قرص هاى ضد بارداردى اگر موقتاً اين كار را بكنند اشكالى ندارد .

  سؤال 1821 : هرگاه زنى بخواهد بدون ضرورت پزشكى با بستن لوله رحم يا بيرون آوردن رحم از باردارى خود جلوگيرى نمايد ، در صورت جواز ، آيا رضايت شوهر ، شرط است ، بنابر آن كه شرط باشد ، اگر پزشكى بدون توجه به نارضايتى زوج اقدام به عمل مزبور نمايد ، چه مسئوليتى متوجه وى خواهد شد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه دائمى نباشد و مستلزم حرام ديگرى مانند نظر و لمس نامحرم نگردد و شوهر هم رضايت بدهد بستن لوله رحم موقتاً جايز است ولى اگر شوهر رضايت ندهد و پزشك هم بدون توجه به نارضايتى شوهر اين عمل را انجام دهد بايد رضايت شوهر را جلب نمايد .

  سؤال 1822 : هرگاه زنى كه با رضايت شوهر ، لوله رحم خود را بسته است ، مجدداً بخواهد آن را بردارد در دو صورت ذيل آيا رضايت شوهر براى باز كردن لوله رحم لازم است يا خير ؟

  1- باز كردن لوله رحم به جهت ضرورت هاى پزشكى بوده و جنبه درمانى داشته باشد .

  2- باز كردن لوله رحم براى توليد نسل و يا هر جهت ديگرى غير از ضرورت هاى پزشكى باشد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : باز كردن لوله رحم به جهت ضرورت هاى پزشكى يا توليد نسل نياز به رضايت شوهر ندارد .

  سؤال 1823 : هر گاه بستن لوله رحم يا خارج ساختن رحم و مانند آن جنبه درمانى و ضرورت پزشكى داشته باشد ، آيا رضايت شوهر لازم است ؟ در صورت لزوم رضايت ، مسؤوليت پزشكى كه با اطلاع از عدم رضايت زوج اقدام به درمان زن نموده است ، چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر بستن لوله هاى رحم يا برداشتن رحم جهت معالجه ضرورى باشد رضايت شوهر شرط نيست و پزشك هم نسبت به شوهر مسؤليتى ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعقيم كردن دائمى زن

  سؤال 1824 : اگر زن ، خود را براى هميشه عقيم كند كه بچه دار نشود آيا از نظر شرع مقدس گناه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر موجب عقيم شدن دائمى شود حرام است على الاظهر .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesدستگاه منع حمل

  سؤال 1825 : دستگاهى هست كه زن از آن استفاده مى كند و در مدتى كه از آن استفاده مى كند بچه دار نمى شود و هر وقت كه از آن دستگاه استفاده نكند بچه دار مى شود ، آيا اين كار از نظر شرعى اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه موقتاً بچه دار نشود و موجب عقم دايمى نشود اشكال ندارد ، مگر آن كه شوهرش راضى نباشد كه در اين صورت احوط ترك است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبستن لوله هاى رحم

  سؤال 1826 : بستن لوله هاى رحم زن از روش لاپاراسكوپى يعنى برش حدود يك تا نيم سانتى متر از روى شكم ، چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بستن لوله رحم چنانچه دايمى باشد جايز نيست على الاحوط ولى اگر موقتى باشد اشكال ندارد وشيوه بستن فرق نمى كند و بايد كه مستلزم حرامى مثل كشف عورت نشود .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com