پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • تلقيح مصنوعى  
 • 1388-05-20 12:57:58  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجواز تلقيح

  سؤال 1804 : آيا به نظر شما تلقيح مصنوعى حرام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر منى شوهر را در رحم همسر خود بگذارند و تلقيح كنند جايز است در صورتى كه مستلزم حرام ديگرى مانند نظر يا لمس نامحرم به بدن نامحرم و يا نظر به عورت و امثال آن نباشد و اما گذاشتن منى مردى در رحم زن نامحرم خالى از اشكال نيست ، لكن اقوى ، جواز و احوط ، ترك است حتى اگر با دستگاه باشد و مستلزم حرام ديگرى نباشد و اگر منى زن و مرد را با دستگاه بگيرند و در رحم مصنوعى قرار دهند جايز است در صورتى كه مستلزم حرام ديگرى نباشد .

  سؤال 1805 : تلقيح نطفه يا اسپرم بيگانه ( غير زوج ) در رحم زن شوهر دار شرعاً جايز است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : خالى از اشكال نيست و لكن در صورت رضايت شوهر و زن و صاحب نطفه اقوى جواز است ، و احوط ترك است ، حتى اگر مستلزم حرام هم نباشد .

  سؤال 1806 : تلقيح نطفه يا اسپرم زوج در رحم زوجه از طريق شوهر يا پزشك معالج جايز است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از طريق شوهر يا طريق ديگرى كه مستلزم حرام نباشد ، جايز است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesرابطه جنين با والدين

  سؤال 1807 : اگر نطفه زوج با تخمك زوجه بعد از تركيب در رحم اجاره اى يا عاريه اى در ( زن ديگرى غير از صاحب تخمك ) پيوند شود و جنينى در رحم اجاره اى يا عاريه اى رشد كند و متولد شود ، شرعاً جايز است يا خير ؟ چه رابطه اى از نظر نسب و آثار حقوقى وشرعى با صاحب اسپرم و تخمك و با صاحب رحم اجاره اى يا عاريه اى و فرزندان وى و با شوهرش دارند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قرار دادن منى مردى در رحم زن نامحرم خالى از اشكال نيست ، و لكن اقوى جواز است و احوط ترك است ، حتى اگر مستلزم حرام هم نباشد ، و فرزند صاحب نطفه مى باشد ، و نسبت به صاحب رحم جانب احتياط را رعايت نمايند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپرورش جنين در دستگاه آزمايشگاه

  سؤال 1808 : كودكانى كه در دستگاه مصنوعى يا دستگاه آزمايشگاهى به وجود مى آيند ، از نظر شرعى چه رابطه اى با صاحبان نطفه و تخمك دارند ؟ ( صاحب نطفه و صاحب تخمك زن و شوهر باشند يا نباشند )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فرزند صاحب نطفه مى باشد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com