پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • شرايط روزه ماه رمضان  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • شرايط روزه ماه رمضان

   

  1ـ شرايط وجوب روزه  :

  1- اينكه انسان از اول طلوع فجر به حد بلوغ شرعى رسيده باشد .

  رسيدن به حد بلوغ شرعى به يكى از اين چند امر حاصل مى شود  :

  الف ـ اگر پسر است پانزده سالش كامل وداخل در شانزده سالگى شود واگر دختر است نه سالش كامل وداخل در ده سالگى شود .

  ب ـ موى زبر و خشن بر زهار و بالاى عورت پسر يا دختر برويد .

  ج ـ خارج شدن منى از پسر چه در خواب چه در بيدارى و خارج شدن خون حيض از دختر .

  البته ديدن خون حيض بتنهائى بلوغ را اثبات نمى كند ، بلكه اگر شك كردند در اينكه نه سالش تمام شده يانه ، ديدن خون نشانگر اين است كه نه سالش تمام شده است، واما اگر يقين داشته باشند كه نه سالش تمام نشده و خون ببيند ، اين خون استحاضه است اگر چه داراى صفات حيض باشد .

  همچنين روئيدن موى خشن در دختر اطمينان مى آورد به اينكه دختر نه سالش تمام شده است ولى در جائى كه يقين داريم دختر داخل درده سال نشده ، بلوغ را اثبات نمى كند .

  2ـ اينكه در تمام روز عاقل باشد .

  3ـ در روز بيهوش نشده باشد .

  4ـ مرضى نداشته باشد كه روزه برايش ضرر داشته باشد.

  5ـ مسافر نباشد يا در سفرى باشد كه نمازش شكسته نمى شود . ( وفصل جداگانه اى براى احكام مسافر در ماه رمضان قرار خواهيم داد ) .

  6ـ اينكه زن حتى براى لحظه اى در روز حيض يانفاس نباشد .

  يادآورى

  اين شرائطى كه ذكر شد ، شرايط وجوب روزه بود . پس هر كسى كه واجد اين شرايط باشد روزه بر او واجب است .

  ولكن آيا روزه اين شخص صحيح ومقبول است يا نه ، متوقف بر شرايط ديگرى است كه شرايط صحت ناميده مى شود .

  پس كسى كه داراى شرايط وجوب وشرايط صحت باشد روزه بر او واجب است ( بخاطر دارا بودن شرايط وجوب ) وروزه اش نيز صحيح ومقبول خواهد بود ( بخاطر دارا بودن شرايط صحت ) .

   

  2ـ شرايط صحت روزه  :

  1ـ تمام شرائطى كه در وجوب روزه ذكر شد غير از شرط بلوغ ، زيرا روزه غير بالغ نيز صحيح است ، ولى روزه مجنون
  ومريض ومسافر وحائض ونفساء صحيح نيست .

  2ـ اسلام

  3ـ اينكه روزه دار مست نباشد .

  4ـ نيت و قصد قربت به خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب ، و فصل جداگانه اى در باب نيت و احكام آن خواهد آمد .

  5ـ از تمام چيزهائى كه روزه را باطل مى كند ( مفطرات ) خوددارى كند كه شرح آن خواهد آمد .

  6ـ اگر در شب جنب شده باشد قبل از اذان صبح غسل جنابت كند .

  7ـ اگر زن قبل از طلوع فجر ( اذان صبح ) از حيض يا نفاس پاك شد غسل كند .

  8ـ زن اگر مستحاضه كثيره يامتوسطه است غسلهايش را در روز انجام دهد .

   

   « مسائل »

   

  1ـ اگر ديوانه قبل از طلوع فجر عاقل شود روزه آن روز بر او واجب مى شود .

  ولى اگر در بين روز عاقل شود ، اگر چه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده ، روزه بر او واجب نيست بلكه مستحب است از چيزهائى كه روزه را باطل مى كند خود دارى كند مگر آنكه در شب قبل ، قبل از آنكه ديوانه شود نيت روزه كند ، بعد از آن ديوانه شود و در روز عاقل شود كه در اين صورت بايد بنابر احتياط واجب روزه آن روز را تمام كند ، و قضاى آن را هم بجا آورد و همچنين است كسى كه در شب نيت كرده بعد مست يا بيهوش شود و در روز ، مستى او زائل شود يا بهوش آيد .

  2ـ اگر مريض در روز ماه رمضان بعد از ظهر حالش خوب شد مى تواند آنروز را افطار كند ، ولى اگر قبل از
  ظهر حالش خوب شد وچيزى از مفطرات را انجام نداده باشد ، بنابر احتياط واجب بايد نيت كند وآنروز را روزه بگيرد  .

  3ـ روزه براى حائض ونفساء جايز نيست، و بمحض ديدن خون روزه آنها باطل مى شود .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com