پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • كسانى كه ازدواج با آنها حرام است  
 • 1388-05-20 12:49:4  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbزن پدرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1029 : اگر مردى زنى را عقد موقت نمايد بدون دخول آيا آن زن بر پسر آن مرد حرام ابدى مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى حرام ابدى مى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمزنيّه وملموسه پدرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1030 : اگر مردى با زنى زنا كند آيا موجب محرم شدن آن زن بر فرزند آن مرد مى شود ؟ آيا فرزند حق ازدواج با آن زن را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : محرميت نمى آورد ، ولى نكاحش بر فرزند حرام مؤبد است على الاحوط .

  سؤال 1031 : منظوره و ملموسه پدر بطور حرام آيا بر پسر حرام مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در غير از جاريه پدر ، اظهر عدم حرمت است ، گرچه احتياط خوب است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمحرميت پدر با زنهاى اولاد و نوه هاfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1032 : آيا پدر زن با عروس آن زن محرم است ؟ و آيا پدر مرد با عروس آن مرد محرم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : انسان با زن اولادش و نوه ها چه نوه پسرى و چه دخترى محرم است و نسبت به زن اولاد رضاعى محرم نيست .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمحرميت داماد به مادر زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1033 : محرميت داماد با مادر زن درچه حد و چگونه است ؟ آيا اگر مادر زن با سر و صورت باز و بدون جوراب باشد و ساق پاها وسر وسينه او در معرض ديد داماد باشد و شوهر هم راضى نباشد اشكال شرعى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رضايت شوهر دخيل نيست و داماد مانند پسر محرم است ، ولى نگاه به شهوت حرام است .

  سؤال 1034 : آيا شوهر حق دارد به زن بگويد كه نزد داماد حجاب را رعايت كن يا اين كه چون داماد محرم است چه شوهر راضى باشد يا نباشد زن مى تواند بدون حجاب نزد او بنشيند و صحبت نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه نظر ريبه باشد شوهر حق دارد نهى كند ، لكن اصل پوشيدن و حجاب در برابر داماد واجب نيست چون محرم است و احوط آن است كه بيشتر از آنچه كه متعارف بوده ظاهر ننمايد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمادر و دختر مزنى بهاfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1035 : هرگاه مردى با زنى زنا كند مادر و دختر آن زن بر او حرام مى شوند يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مشهور حرمت است .

  سؤال 1036 : مردى با زنى زنا مى كند آيا دختران و نوه هاى آن زن بر زانى محرم مى شوند و همچنين اگر با دخترى زنا كند آيا مادر و مادر مادر آن دختر بر زانى محرم مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر با زنى زنا كند اقوى آن است كه با دختر او ازدواج نكند و همچنين مادر او حرام مى شود على المشهور . و اما سبب محرميت بمعنى جواز نظر نمى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbزنى كه در عدّه استfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1037 : آيا ازدواج با زن كافره كتابيه كه در عده غير باشد جايز است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جائز نيست .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbربيبهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1038 : دختر زوجه قبل از دخول آيابا شوهر زن محرم مى شود يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بعد از دخول محرميت حاصل مى شود .

  سؤال 1039 : زنى از شوهر اول طلاق گرفته و باشوهر دوم ازدواج نموده و نتيجه ازدواج دوم يك دختر بچه است ، آيا اين دختر كه از شوهر دوم است به شوهر اول محرم مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى اين دختر به شوهر اول اين خانم محرم مى شود ، البته اگر شوهر اول به اين خانم دخول كرده باشد . ( ربيبه يعنى دخترى كه زن از شوهر ديگر دارد و فرق نمى كند اين دختر از شوهر اولى باشد يا دومى و هكذا ولو از شوهر دهم باشد احكام ربيبه را دارد ) .

  سؤال 1040 : شخصى زنى را عقد كرده و قبل از اين كه با او همبستر شود آيا مى تواند به مو و سينه دختر اين زن كه از شوهر قبل داشته نگاه كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قبل از دخول به مادرش اين دختر براى او محرم نيست و نمى تواند نگاه كند .

  سؤال 1041 : شخصى خانمى را به عقد موقت خويش در آورده است بعد از انقضاء مدت با دختر خانم مزبور بنحو عقد موقت ازدواج نموده است حال مادر اين دختر ادعا مى كند زمانى كه به عقد موقت آن شخص درآمده بودم وى با من دخول نموده است در حالى كه آن شخص منكر دخول با آن زن ( مادر دختر ) مى باشد . بفرمائيد قول چه كسى مقدم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اصل عدم دخول است و احتياج به قسم نيز دارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbربيبه ـ پدر شوهرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1042 : آيا دخترهاى زن غير مدخول بها نسبت به شوهر آن زن محرم مى شوند ؟ و آيا اين زن به پدرشوهر محرم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پدر شوهر محرم است دخول شده باشد يا خير ، و اولاد زن غير مدخول بها محرم نيستند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحكم زن ربيبfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1043 : آيا زن ربيب بر شوهر مادر ربيب محرم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زن ربيب بر شوهر مادر ربيب محرم نيست .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخواهر زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1044 : مردى از يك زن دو فرزند دارد ، فرزند بزرگ او با دختر خاله اش ازدواج كرده ، پس از آن همسر آن مرد فوت مى كند آيا آن مرد مى تواند با خواهر زن خود ( كه هم اكنون مادر زن فرزند خود او مى باشد ) ازدواج كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكال ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbازدواج پدر و پسر با مادر و دخترfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1045 : زنى شوهر كرده يك دختر دارد آيا پسر شوهر مى تواند دختر اين زن را بگيرد ؟ يعنى پدر و پسر مى شود با مادر و دختر ازدواج كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكال ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbازدواج فرزندان شوهر از زن ديگر با فرزندان زن از شوهر ديگرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1046 : خانمى هستم كه در دوران كودكى صيغه محرميت من را براى مردى خوانده اند و بعد از مدتى با مردى ازدواج كرده ام و از اين ازدواج چند دختر دارم آيا پسران آن مرد مى توانند با دختران من ازدواج كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى مى توانند با دختران شما ازدواج كنند ، ولى با خود شما حتى اگر شوهر نداشتيد نمى توانند ازدواج كنند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbازدواج پدر و پسر با دو خواهرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1047 : آيا مى شود پدر و پسر دو خواهر را بگيرند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكال ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbراه محرميت دختر بچه پرورشگاهىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1048 : زن و شوهرى بچه دار نمى شوند و قصد دارند دختر چهار ساله اى را از پرورشگاه بياورند و او را بزرگ كنند ، به چه طريقى مى توانند اين دختر را با مرد محرم نمايند ؟

  سؤال 1049 : اگر حاكم شرع صلاح و حفظ دختر را در ازدواج او به پدر اين شوهر يا به خود شوهر ببيند مى تواند به هر كدام كه صلاح ببيند ازدواجش نمايد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbزنا كردن زن شوهردارfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1050 : زن شوهردارى با مرد اجنبى عمل نامشروع انجام داد و همين باعث شد كه از همسر خود طلاق بگيرد و بعداً با همان مرد اجنبى ازدواج نمايد و اكنون فرزندى هم دارد ، اين عقد چه صورت دارد و وضع طفل چه مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جهت حفظ آبرو صورتاً طلاق بدهند و ديگر مراجعت ننمايند و اما بچه ها در صورتى كه اين دو علم به بطلان عقد نداشتند ، وطى به شبهه مى شود و اولاد ملحق به ايشان مى شوند .

  سؤال 1051 : چنانچه شخصى را اكراه به زناى با خانم ذات بعل نمايند آيا آن زن مزنى بها بر شخص مُكرَه حرام ابدى مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اين زن براى آن مرد مذكور در سؤال ، حرام ابدى مى شود على الاظهر .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbزنا با مادر و خواهر و مادر زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1052 : اگر كسى با مادر يا خواهر يا مادر زن خود مقاربت كند و فرزندى متولد شود چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كسى كه با مادر يا خواهر خود مقاربت كرده و فرزندى از او متولد شده است ، آن فرزند حكم ولدالزنا را دارد و همچنين است كسى كه با مادر زن خود نزديكى نمايد ، الاّ اين كه زنش برايش حرام نمى شود .

  سؤال 1053 : هرگاه زنى را عقد كرد و دخول نمود ، بعد با مادر و خواهر و دختر او زنا كرد آيا اين زن بر او حرام شده است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : خير حرام نمى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحرمت خواهر ، مادر و دختر ملوط بر لواط كنندهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1054 : دو نفر لواط كردند در حال بلوغ حالا مى خواهند با خواهر يكديگر ازدواج نمايند آيا اين كار صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال به نظر ما و مبناى مشهور فقهاء نمى توانند و جايز نيست و حرام است و اصلاً عقد واقع نمى شود و خواهر ملوط را لواط كننده نمى تواند بگيرد ، لكن ملوط مى تواند خواهر لواط كننده را بگيرد .

  سؤال 1055 : در حين عمل لواط فاعل و مفعول به بلوغ نرسيده اند ،بعد از بلوغ آيا فاعل مى تواند با خواهر مفعول ازدواج كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مسأله 2413 توضيح المسائل گفته ايم كه حتى اگر هر دو بالغ نباشند حرمت مى آورد .

  سؤال 1056 : آيا لاطى و ملوط مى توانند خواهر يكديگر را به عقد خود درآورند ؟ اگر اين عمل را قبل از بلوغ و زمانى كه مميز بوده اند انجام داده باشند چه حكمى دارد ؟ آيا مى توانند در نماز به يكديگر اقتدا نمايند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : لاطى نمى تواند دختر و خواهر و مادر ملوط را بگيرد و اين حكم در مميز نيز جارى است و اما ملوط مى تواند دختر و خواهر و مادر لاطى را بگيرد ، و اقتدا نمودن احدهما بالآخر در صورت توبه و داراى ملكه عدالت شدن صحيح است .

  سؤال 1057 : اگر در هنگام لواط نداند كه لواط موجب حرمت ازدواج با خواهر ملوط مى شود آيا بعداً حق دارد با خواهر ملوط ازدواج كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمى تواند ، براى توضيح بيشتر به مسأله 2413 توضيح المسائل ما مراجعه كنيد .

  سؤال 1058 : اگر در هنگام لواط فاعل به بلوغ رسيده و مفعول نرسيده و هر
  دو از حرام بودن ازدواج خواهر مفعول با فاعل درآن زمان اطلاع نداشته باشند حال فاعل قصد ازدواج با خواهر مفعول دارد آيا عدم اطلاع مى تواند دليل جواز باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اطلاع از باطل بودن ازدواج لواط كننده با خواهر يا دختر يا مادر لواط دهنده در حكم آن دخيل نيست ، لذا نمى تواند درصورت علم به تحقق دخول فاعل خواهر مفعول را به عقد خود درآورده و اگر عقد واقع شده باطل است و بايد از هم جدا شوند و احتياج به طلاق ندارد .

  سؤال 1059 : اگر كسى با پسرى لواط كند آيا فاعل مى تواند با دختر عموى مفعول ازدواج كند ؟ و آيا شبهه اى هم در اين ازدواج از نظر فقهى وجود دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مى تواند با دختر عموى مفعول ازدواج نمايد بلا شبهه .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbازدواج دختر مسلمان با مرد مسيحىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1060 : برخى دختران مسلمان با جوانان مسيحى ازدواج مى كنند آيا اين عقد صحيح است ؟ در صورتى كه پاسخ منفى است تكليف بچه هاى متولد از اين زوج چيست ؟و اين همسر حال كه علم پيدا كرده ازدواج با مسيحى حرام است بايد چه كار كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ازدواج دختران مسلمان با فرد مسيحى باطل است و در صورتى كه جاهل به مسأله بودند فرزندان آنها ولد شبهه مى باشند و اگر شوهران آن خانمها مسلمان نشوند لازم است از شوهرانشان فوراً جدا شوند و اگر مسلمان شدند احتياج به عقد جديد دارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbناصبى و وهابى و سنىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1061 : آيا ازدواج زنهاى شيعه با سنى و وهابيها جايز است ؟ اگر در منطقه اى همسر شيعه براى آنها يافت نشود آيا از آن محل مهاجرت كنند يا با مرد سنى ازدواج كنند ؟ بر فرض ازدواج آيا اگر بطريقه مخالفين عقد خوانده شود صحيح است يا لازم است بطريقه شيعه عقد خوانده شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اما نسبت به وهابى ها و مطلق ناصبى ها كه دشمن اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) مى باشند ازدواج با آنها حرام است و نجس مى باشند ، بلكه از كافر و سگ نجس ترند ، لكن اگر وهابى اتفاقاً دشمن اهل بيت (عليهم السلام) نباشد حكم ساير سنى ها را دارد و اما ساير سنى ها كه ناصبى نيستند ، پس ازدواج با آنها كراهت شديد دارد و على الاظهر حرام نيست و زن بايد مطمئن باشد كه شوهر در ديانت او تأثير نخواهد كرد و اگر از آن محل بيرون شود و با شيعه ازدواج نمايد بسيار خوب است و على اى حال بايد به طريق شيعه عقد نمايد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com