پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مهـر  
 • 1388-05-20 12:49:0  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاختلاف قيمت مهريهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1019 : در مورد نوسان قيمتها در مهر كه تفاوت خيلى باشد حكم ضمانت و اشتغال ما فى الذمه چيست ؟ مثلاً مهريه زن در وقت عقد 10 تومان بوده كه آن زمان به ازاى ده تومان ده مثقال طلا داده مى شد يا به ازاى ده تومان صد متر زمين مى شد خريد و الآن همان مقدار زمين به يك ميليون تومان است ، عكس فرض هم وجود دارد ، مثلاً زمينى را مهريه زن قرار داده كه مترى يك تومان بوده و الآن هر متر ده هزار تومان است يا سكه قرار داده كه هر سكه هزار تومان بوده و الآن پنجاه هزار تومان است و معمولاً نيت متعاقدين در موارد مذكوره ماليت شىء است نه عين خارجى ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض و مثال مورد سؤال اگر مهريه زن ده تومان رايج مملكت باشد ، ذمه شوهر به همان ده تومان رايج مملكت مشغول است نه ما به ازاى آن و همچنين مى باشد عكس فرض مسأله كه مثلاً اگر مهريه زن صد متر زمين باشد شوهر بايد همان صد متر زمين را بدهد ولو آن كه قيمت آن پانصد برابر حين عقد باشد و اگر در آن زمان ، تومان نقره رايج بوده بايد تومان نقره اداء نمايد يا قيمت آن ، بلى اگر مطالبه نمايد و قدرت بر اداء داشته باشد و بدون عذر اداء ننمايد و اين تأخير موجب خسارت شود ضامن است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتنزل ارزش مهرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1020 : اگر مهريه زنى غائبش 20 هزار تومان است و شوهرش بعد از 20 سال مى خواهد به او بپردازد و زن مطالبه بالاتر از يك ميليون تومان را بكند و مى گويد اين مبلغ برابر 20 هزار تومان آن زمان است ، آيا شرعاً حق دارد اين چنين مبلغى را مطالبه كند ؟ و آيا بر شوهرش وا جب است چنين مبلغى را بپردازد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى بر شوهر واجب است كه كسرى و تنزل بيست هزارتومان 20 سال پيش را به زنش بپردازد ، البته در صورتى كه زنش قبلاً مهر خود را مطالبه كرده باشد و شوهرش باوجود تمكن پرداخت نكرده باشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنحلهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1021 : در كلمه « نحله » دو معنى بيان شده است : اول آن كه مقصود « مهريه » باشد ، برحسب آيه شريفه ، و در ذمه زوج ثابت خواهد شد ، دوم آن كه درلغت « نحله » به معنى « بخشش » باشد كه در نتيجه چيزى در ذمه زوج نخواهد شد ، حال اگر زوجه با توسل به وسايل عديده ، مالى را به نام نحله بدون رضايت زوج از او دريافت كند آيا جايز است ؟ و آيا زن حق تصرف در اين مال را دارد ؟ در حالى كه زوجه كارهاى خانه را به قصد تبرع انجام داده است .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زوجه حق ندارد غير ازمهريه مبلغ ديگرى به عنوان بخشش ( نحله ) يا به عنوان ديگرى مطالبه كند و اگر از اموال شوهر بدون رضايت او دريافت كند حق تصرف در آن را ندارد و در صورتى كه عوض و اجرت زحماتى كه براى شوهر و فرزندان كشيده است مطالبه كند ، چون به نحو تبرع انجام داده مستحق چيزى نيست .

  سؤال 1022 : بعد از پرداخت مهريه اگر از طرف زن مبلغى به عنوان نحله تعيين شود آيا شرعاً مى تواند آن را مطالبه كند ؟ و آيا بر مرد حرام است به او بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بعد از تعيين و پرداخت مهريه ، قول دادن شوهر به زنش مبلغى را به عنوان نحله جنبه اخلاقى دارد ،لذا پرداخت آن الزامى نيست .

  سؤال 1023 : بعضى جاها مرسوم است كه داماد مقدارى پول به عنوان شيربها به خانواده عروس مى دهد و يا گاهى وقتها خانواده دختر شرط مى كنند كه داماد بايد مالى را بعنوان شيربها بپردازد آيا شرعاً جايز است ؟ و آيا داماد حق رجوع به مال را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زن در عقد نكاح مستحق مهر تعيين شده مى باشد ولى قبلاً مى تواند جهت رضايت به ازدواج يا هر نوع رسم ديگر طلب هديه براى خود يا پدر خود بنمايد تا رضايت به ازدواج دهد و بعد از عقد مرد نمى تواند هديه خود را اگر به زوجه داده باشد پس بگيرد على الاحوط  .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپرداخت مهر به صورت مشاعfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1024 : شخصى در زمان حيات خود 4 دانگ مشاع از 6 دانگ يكى از منازل مسكونى خود را به دو عروس خود به هركدام 2 دانگ مشاع صداق نموده و تحويل آنها داده و در سند ازدواج مكتوب و ممهور شده و بجز نشانى منزل و مقدار دانگ هيچ كدام از مشخصات ديگر خانه و امتيازات آب و برق و گاز و تلفن در سند ازدواج قيد نشده ، الآن بين وراث اختلاف شده آيا اين دو عروس به مقدار دانگ خود به طور مشاع از همه امتيازات خانه سهم مى برند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با توجه به اين كه اين 4 دانگ مشاع بوده و 2 دانگ با قيمانده مال ميت مى باشد . عروس هاى مذكور در سؤال از امتيازات آب و برق و گاز هم سهم مى برند و از امتياز تلفن نمى برند ، حسب ما يفهم العرف .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbبخشيدن مهر به شوهرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1025 : مهريه همسرم 80 هزارتومان است كه همسرم بخشيده است و مطمئن هستم از ته دل مى گويد كه بخشيده آيا كفايت مى كند و بنده بدهكار نخواهم بود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد از همسرت بپرسى اگر بگويد بدهكار نيستى و من ذمه تو را نسبت به بدهى مبرا كردم كافى است ، بلكه اگر مطلب درست واضح شود احتياج به سؤال نيست .

  سؤال 1026 : آيا زن در عقد موقت مى تواند تمام يا قسمتى از مهريه خود را به شوهر ببخشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بعد از عقد مى تواند ببخشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbدادن مهريه از وجوهات شرعيهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1027 : شخصى زنى را به عقد موقت يكساله درآورده و قرار گذاشته 5 هزار تومان به او بدهد و اين زن هم فقيراست آيا مى شود از بابت زكات يا كفاره روزه و رد مظالم يا سهم سادات پرداخت كند ؟ اگر به زن بگويد و او راضى باشد چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از وجوه منطبقه دادن كفايت از مهر نمى كند ،حتى اگر زن راضى باشد ، لكن اگر به زن از وجوه منطبقه داد و زن ذمه او را ابراء نمود و مهر را بخشيد مانعى ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbارش بكارت felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1028 : در صورتى كه شخصى با فريب به ازدواج با خانمى زنا نمايد آيا موجب ارش البكاره براى خانم مزبور مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر خودش راضى به زنا باشد ارش بكارت را مستحق نيست . و بهتر آن است كه مصالحه نمايند .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com