پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • روزه هاى واجب  
 • 1388-05-20 12:45:24  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  روزه استيجارى 

  كسى كه روزه قضا به گردن دارد

  سؤال 622 : كسى كه روزه قضا به گردن دارد آيا مى تواند روزه استيجارى بگيرد ؟ در مورد نماز چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كسى كه خود نماز قضا دارد جايز است هم نماز مستحبى بخواند هم استيجارى ، اما اگر روزه قضا دارد جايز نيست روزه مستحبى بگيرد و اقوى جواز استيجارى است .

  سؤال 623 : شخصى روزه قضا يا كفاره بدهكار است ،آيا مى تواند نذر كند كه سه روز روزه در سفر بگيرد تا بتواند در غير وطن خود اعتكاف كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر قضا دارد نمى تواند روزه مستحبى بگيرد .

  كسى كه روزه واجب به گردن دارد

  سؤال 624 : شخصى كه روزه واجب قضاء يا كفاره يا نذر به عهده دارد آيا مى تواند به نيابت ديگرى روزه بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مى تواند نيابت بگيرد .

  عدول از نيابت به قضا و بالعكس

  سؤال 625 : آيا مى توان از روزه نيابتى به روزه قضاء يا بالعكس عدول كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمى تواند عدول كند .

  شك در نيت

  سؤال 626 : اگر شخصى مردد است كه قصد روزه را براى خودش كرده يا براى منوب عنه حكم اين روزه چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :نمى تواند براى منوب عنه حساب كند .

  روزه نايب بدون تعيين

  سؤال 627 : كسى كه از طرف چند نفر نيابت روزه دارد اگر بدون تعيين و قصد نيابت روزه بگيرد ، اين روزه براى خودش حساب مى شود يا براى منوب عنه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون كه قصد نيابت ننموده براى منوب عنه حساب نمى شود و چون كه قصد قضاء ننموده قضاء خودش هم حساب نمى شود .

  سؤال 628 : كسى كه از طرف چند نفر نيابت دارد اگر روزه بگيرد و بعد از فجر شك كند كه براى كدام يك از منوب عنه ها روزه گرفته حكم روزه او چيست ؟آيا مى تواند نيت را به يك نفر معين عدول دهد ؟ و حكم مسأله قبل از زوال و بعد از زوال آيا فرق مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به قصد همان شخصى كه اول روزه ، قصد او كرده بوده تمام كند و اگر مى خواهد افطار نمايد و نمى تواند به ديگرى عدول نمايد و نمى تواند اين روزه را براى هيچ كدام ظاهراً حساب كند ،بله اگر اجير براى دو نفر بوده روز بعد روزه بگيرد به قصد آن ديگرى كه براى او روزه نگرفته بوده واقعاً ، پس نتيجتاً براى هر كدام يك روزه گرفته .

  نيابت سه نفر از يك ميت

  سؤال 629 : آيا جايز است براى يك ميت سه نفر در يك روز باتفاق هم روزه بگيرند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است .

  روزه نذرى

  افطار روزه نذرى غير معين

  سؤال 630 : اگر در روزه اى كه به واسطه نذر و قسم و امثال آن واجب شده سهواً تا اذان صبح جنب بماند و آن نذر يا قسم براى روز معينى نباشد آيا جايز است آن روز را افطار كند ويك روز ديگرروزه بگيرد ؟ اگر روزه را افطار كند موجب كفاره مى شود يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است آن روز را افطار كند و كفاره ندارد .

  سفر عمدى و قهرى در نذر معين ، نذر روزه در سفر

  سؤال 631 : اگر شخصى روزه نذرى معينى به گردن دارد و در سفر است و برايش هم ممكن نيست قصد ده روز كند و روزه بگيرد كفاره دارد يا خير ؟ اگر به عنوان فرار از روزه نذرى معين سفر كند قضاء و كفاره دارد يا خير ؟ اگر نذر كرده در مسافرت روزه بگيرد نذر روزه اش چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر متمكن از روزه نشود كفاره ندارد و چنانچه متعمداً روزى را كه نذر كرده معيناً روزه بگيرد ، روزه نگرفت كفاره حنث نذر بر او واجب مى شود و اگر نذر كرده كه درسفر روزه بگيرد نذر منعقد مى شود و روزه اش صحيح است .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com