پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • روزه مسافر  
 • 1388-05-20 12:45:23  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  تبعيت روزه از نماز 

  سؤال 612 : درمورد راننده و امثال آن گفته مى شود كه اگر محل كارش در كمتر از مسافت شرعى است و اتفاقاً سفرى كند اگر چه مربوط به كارش باشد بايد نماز را شكسته بخواند ، حكم روزه او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روزه تابع نماز است ، اگر نماز شكسته شد افطار كند و اگر تمام بود روزه صحيح است .

  برگشت از سفر بعد ازظهر

  سؤال 613 : شخصى از باغ خود به جايى كه مربوط به زراعتش است سفر مى كند و بعد از زوال به باغ خود بر مى گردد ، روزه او چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر به حد شرعى قبل از ظهر سفر كرد و بعد از ظهر برگشت روزه او صحيح نيست و در صورتى است شغل او سفر نباشد .

  سؤال 614 : شخصى در صبح ماه رمضان مسافر بوده و چيزى نخورده و بعد از ظهر به وطن رسيده آيا واجب است كه بقيه روز را امساك كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال امساك بقيه روز واجب نيست گرچه بهتر است .

  وصول مسافر به حد ترخص

  سؤال 615 : شخصى در ماه رمضان قبل از ظهر وارد حد ترخص شده و ديوار شهر را مى بيند و اذان را هم مى شنود ، ولىوارد خود شهر نشده است ، آيا روزه آن روز را بايد بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر جايى كه بايد نماز را تمام بخواند روزه هم بايد بگيرد .

  ملاك در خروج بعد از ظهر و دخول قبل از ظهر در وطن

  سؤال 616 : اگر شخصى بعد از ظهر وارد وطن خود شود يا وارد شهرى شود كه بخواهد ده روز در آنجا بماند و قصد ده روز كند و همان روز چيزى نخورده باشد ، آيا مى تواند به نيت روزه مستحبى ، آن روز را روزه بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مى تواند نيت روزه كند رجاءً .

  سؤال 617 : براى صحت روزه مسافرى كه قبل از ظهر به وطن مى رسد آيا رسيدن به حد ترخص كافى است يا بايد داخل شهر شود ؟ و هم چنين مسافرى كه بعد از ظهر سفر مى كند اعتبار به حد ترخص است يا خروج از بلد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اعتبار به بلد است .

  خوردن مسافر قبل از حد ترخص

  سؤال 618 : شخصى شب ماه رمضان قصد دارد روز به مسافرت غير شغلى برود ، شب در خواب جنب مى شود و قصد دارد قبل از اذان غسل كند ولى دو مرتبه به خواب مى رود و بعد از اذان بلند مى شود ، حالا كه قصد مسافرت كرده و جنب است آيا بازهم بايد امساك كند ؟ اگر در خانه صبحانه خورد كفاره دارد يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد تا وقتى كه از حد ترخص خارج نشده امساك كند واگر درخانه صبحانه خورده كفاره دارد على الاحوط .

  شغله السفر

  سؤال 619 : شخصى كه هر ماه يكبار يا دوبار به سفر مى رود مثلاً از قم به تهران براى خريد جنس مى رود ، اگر در ماه مبارك رمضان به سفر برود و بعد ازظهر به وطن برگردد نماز و روزه او چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سفر يك بار و دوبار در ماه او را در شمار كسانى كه شغلشان سفر است قرار نمى دهد پس نمازش را قصر بخواندو روزه اش را ترك كند .

  كسى كه دو وطن دارد

  سؤال 620 : شخصى كه مسقط الرأس او شهر قم است ولى مدت 10 سال است كه ساكن تهران شده ، اگر در ماه مبارك رمضان به قم بيايد حكم نماز و روزه او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تا از وطن سابق خود اعراض نكرده نماز تمام او و روزه اش صحيح است .

  تجديد نيت بعد از برگشت از سفر

  سؤال 621 : اگر از شب نيت كرده كه به سفر برود و قبل از ظهر برگردد آيا بعد از برگشتن بايد نيت را تجديد كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه در سفر افطار نكرده تجديد نيت واجب است .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com