پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • اجزاء وضو  
 • 1388-05-20 12:42:42  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • احـــــــکام وضــو كتاب استفتاءات
  احكام وضو مبطلات وضو چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت اجزاء وضو شرايط وضو

   

   شستن صورت و دستها


  رساندن آب به تمام عضو

  سؤال 101 : مراد از شستن صورت و دستها در وضو رساندن آب به صورت و دستها است همراه با دست كشيدن يا بدون كشيدن ؟

  جواب : مقصود رسيدن آب است به تمام عضو ، چه به دست كشيدن باشد يا بدون آن ، به مسأله 243 توضيح المسائل ما مراجعه نماييد .

  چگونگى شستن

  سؤال 102 : در شستن صورت و دستها اگر چند مشت آب بريزيم سپس دست بكشيم صحيح است يا يك مشت آب بريزيم و از بالا به پايين بشوييم و دوباره مشت ديگرى آب بريزيم و بشوييم ؟

  جواب : هر دو طريق صحيح است و لكن زياد تكرار نكند كه به وسوسه برسد .

  شستن صورت با دست چپ

  سؤال 103 : آيا با دست چپ در وضو در حال اختيار مى توان صورت را شست ؟ با هر دو دست چطور ؟

  جواب : جايز است .

  شستن موهاى دست

  سؤال 104 : در وضو ، رساندن آب به پوست در صورت غلظت موهاى دست لازم است يا حكم ريش را دارد ؟

  جواب : موهاى دست با خود پوست در وضو ولو اين كه غلظت داشته باشد بايد شسته شود و حكم ريش را ندارد .

  شستن دست

  سؤال 105 : اگر در هنگام شستن دست چپ در وضو چند مرتبه به قصد شستن آب بريزد آيا دوم و سوم مانع مسح مى باشد ؟اگر به قصد وضوى ارتماسى دست راست را در آب فرو ببرد ، آبى كه در هنگام خارج كردن دست از آب بر روى دست مى ماند و آب غير وضو مى باشد مانع مسح است ؟

  جواب : در مفروض سؤال ريختن آب متعدداً و پى در پى به قصد يك بار شستن ، چنانچه در مراتب سابقه تمام عضو را فرا نگرفته باشد صحيح است و مسح با آن مانعى ندارد . و در ارتماسى در وقت اخراج قصد وضو نمايد .

  سؤال 106 : آيا در وضو مى توان دست چپ را اختياراًبه طور ارتماسى شست ؟

  جواب : اشكال ندارد ولى بايد آب بالا به پايين سرايت نكند .

  آب خارج در اعضاء وضو

  سؤال 107 : در وضو هنگام شستن دست ، احياناً آب از شير روى دست انسان مى ريزد يا دست به جاى نجس مى خورد و بايد آب بكشد آيا اين عمل سبب بطلان وضو است ؟

  جواب : اگر قبل از تمام شدن شستن دست چپ باشد وضو باطل نمى شود و در دست چپ اگر آبى كه مى ريزد بسيار كم باشد بطورى كه مستهلك شود عرفاً اشكال ندارد .

   

  مسح

  چگونگى مسح سر و پا

  سؤال 108 : مسح سر و دو پا در وضو بايد با كف دست باشد يا با انگشتان ؟ آيا صرف گذاشتن دست كفايت مى كند يا كشيدن لازم است ؟

  جواب : با انگشتان هم مى شود مسح كرد على الاظهر ، ولى صرف گذاشتن دست روى محل مسح كفايت نمى كند . بلى ، اگر دست را روى آن بگذارد و مقدارى بكشد مجزى است ، ولى بهتر است كه دست را روى انگشتان پا گذاشته و مسح كند .

  اندازه مسح سر

  سؤال 109 : در كشيدن مسح سر ، براى كسى كه موى بلند دارد به نحوى كه موها تا روى ابروى او رسيده تا چه اندازه مسح واجب است ؟ آيا تا سر موها بايد مسح كند ؟ اگر آب مسح به آب وضو برسد چه حكمى دارد ؟

  جواب : احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نمايد اگر چه وجوب مسح به مقدار عرض يك انگشت ، خالى از قوت نيست ، و اگر در حين مسح دستش به آب وضوى صورت تماس پيدا كرد بايد با آن قسمت از دست كه تماس نگرفته مسح پا نمايد .

  تكرار مسح

  سؤال 110 : آيا سر و پا را مى توان دو بار مسح نمود ؟

  جواب : در قدمين اشكال ندارد اما در مسح سر ، قبل از تكرار سر را خشك كند .

  تماس آب مسح با صورت

  سؤال 111 : اگر هنگام كشيدن مسح سر ، آن قدر مسح سر را بكشد كه به آب صورت برسد ، وضو باطل مى شود يا خير ؟ يا هنگام وضو گرفتن ، صورت را آن قدر از بالا شسته باشد كه كمى از سرش هم شسته شده ، اگر هنگام مسح كشيدن سر ، مسح را زياد بكشد كه به آب سر يا صورت برسد ، وضو چه حكمى دارد ؟

  جواب : مسح سر صحيح است و چنانچه با بقيه آبى كه در دستش مى باشد و مخلوط نشده مسح پا نمايد صحيح است .

  مسح كسى كه انگشتان او جمع شده

  سؤال 112 : انگشتان شخصى به گونه اى جمع شده كه نمى تواند با كف دست مسح سر وپا نمايد چگونه مى تواند مسح نمايد ؟

  جواب : مى تواند با مقدارى از كف دست يا با نوك انگشتها ( ته ناخنها ) مسح نمايد .

  مسح بر روى موى مصنوعى

  سؤال 113 : براى كسى كه موى مصنوعى دارد ، مسح سر بايد به پوست سر برسد يا روى موى مصنوعى كافى مى باشد ؟

  جواب : مسح سر را زير موى مصنوعى نمايد يعنى بر پوست سر يا بر موى اصلى مسح نمايد .

  وضو گرفتن در زير باران  سؤال 114 : آيا انسان مى تواند هنگام باريدن باران وضو بگيرد ؟

  جواب : مانعى ندارد چه باران شديد باشد چه خفيف ، ولى براى شستن دست چپ به لحاظ مسح سر و پا ، آب باران با آب وضو مخلوط نشود .

  مسح بر انگشت كوچك

  سؤال 115 : بعضى بانوان از لاك ناخن استفاده مى كنند آيا مى توانند جهت مسح پا ، فقط انگشت كوچك را كه لاك نخورده است مسح كنند ؟

  جواب : مسح بر انگشت كوچك بنابر احتياط كافى نيست .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com