پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • صدا  
 • 1388-05-20 12:57:34  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصحبت كردن زن با نامحرمfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1748 : الف : صحبت كردن زن با مرد نامحرم به مقدار ضرورت چه حكمى دارد و ميزان در مقدار ضرورت چيست ؟ ب : بيش از مقدار ضرورت چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : جايز است و تعيين ضرورت و مقدار آن به نظر عرف است . ب : احوط استحبابى ترك آن است ; و اگر موجب تهييج شود حرام است .

  سؤال 1749 : اگر زنى با محرم خود صحبت مى كند در حاليكه نامحرم صداى او را مى شنود حكم او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط آنست كه آهسته صحبت كند در غير مقدار ضرورت .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصحبت كردن دختر و پسر قبل از عقدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1750 : دختر و پسرى قصد ازدواج دارند ، قبل از ازدواج آيا مى توانند صحبت كنند ؟ آيا اگر بعداً نتوانست دختر را بگيرد اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مانعى ندارد و اگر بعداً با او ازدواج ننمود اشكال ندارد ، و چنانچه دختر غير رشيده باشد احتياج به اجازه ولى دارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنماز و تلبيهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1751 : زنى كه نماز مى خواند يا در حج تلبيه مى گويد و صداى او را مرد نامحرم مى شنود چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه نامحرم صداى او را مى شنود آهسته بخواند هم در نماز هم در تلبيه على الاحوط .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbسخنرانى زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1752 : الف : سخنرانى زن براى جمعى كه در آنها مرد نامحرم هست چه حكمى دارد ؟ ب : سخنرانى زن براى زن ها در حالى كه مردها هم صداى او را مى شنوند چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : چنانچه سخنرانى لازم باشد و نتواند به جاى او مرد سخنرانى كند مانعى ندارد ، و الا احوط ترك است ، و اگر مهيج شهوت باشد حرام است .

  ب : در صورتى كه مى داند مردها صداى او را مى شنوند حكم فوق را دارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشعر خواندن زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1753 : الف : زنى كه با لحن و آواز غير مطرب در مجلسى كه مرد نامحرم هست شعر يا روضه و امثال آن را مى خواند چه حكمى دارد ؟

  ب : اگر در مجلس زنان باشد ولى صداى او به گوش نامحرم برسد چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : آواز خواندن زن در مجلسى كه نامحرم هست معمولاً محرك است ولو به صورت مطرب و غنى نباشد ، لذا احوط ترك آن است و صداى او به گوش نامحرم نرسد .

  ب : اگر بداند نامحرم مى شنود احتياط ترك است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbهمخوانى زنان با مردانfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1754 : خواندن زن چه حكمى دارد ؟ همخوانى زنان با مردان چطور ؟ شنيدن همخوانى چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چونكه غالباً مهيج است لذا غالباً حرام است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنوحه خوانى زن هاfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1755 : در شهر ما پشت حرم امامزاده مسجد امامزاده قرار دارد كه متصل به حسينيه آن مى باشد و ديوارى در بين مسجد و حسينيه نيست ، فقط هنگام نماز پرده مى زنند و از قديم مقدارى از مسجد در حرم امامزاده و حسينيه داخل شده . اكنون مردها براى مراسم فاتحه از مسجد و زن ها از حسينيه استفاده مى كنند ، اين در حاليست كه زن ها رعايت موازين شرعى مسجد را نمى كنند ، علاوه صداى زن ها به راحتى شنيده مى شود ، حتى مردها مى دانند كدام زن نوحه مى خواند . حكم شرعى را در اين مورد بيان فرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : راجع به محدوده مسجد در صورتى كه مشخص شود بهتر است بلكه احوط مشخص نمودن آن است ، و اما راجع به صداى زن ها بايد طورى باشد كه مردها صداى زن را نشنوند على الاحوط ، و در صورتى كه زنى نوحه بخواند و مردها صدايش را بشنوند بايد او را منع كنند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقرآن خواندن زن در مقابل نامحرمfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1756 : قرآن خوانى زن در مجلسى كه مردهاى نامحرم هستند چه حكمى دارد ؟ و آيا فرقى بين تجويد و ترتيل در اين حكم هست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً فرقى نباشد و احوط ترك هر دو است ، و در صورت تجويد احتمال مهيج بودن قوى است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصداى زن براى تبليغاتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1757 : استفاده از صداى زنان جهت پيام هاى بازرگانى جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اظهر جواز است در صورت عدم تهييج شهوت و افضل ترك است .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com