پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نگاه كردن  
 • 1388-05-20 12:57:22  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنگاه كردن به زنهاى بى حجابfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1713 : اگر كسى به سفر خارج برود و به دليل اين كه در آن جا زن ها سر برهنه هستند رفتن به خارج حرام است يا حلال ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رفتن به خارج فى حد نفسه جايز است و نگاه به زن هاى نامحرم حكم مختص به خود را دارد ، اگر زن مسلمان باشد و از جمله كسانى باشد كه اگر نهى از منكر شوند موثر واقع مى شود ، نگاه به او جايز نيست و همچنين اگر موجب تهييج گردد ، بهر حال سفر به خارج اگر به قصد حرام نباشد جايز است ، گرچه مستلزم نگاه به نامحرم شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصورت و دستهاى زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1714 : نگاه كردن مرد به وجه و كفين زن نامحرم بدون قصد لذت چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست مرد به صورت و دست هاى زن نامحرم جوان نگاه كند حتى بدون قصد لذت على الاحوط ، و بر زن جوان لازم است صورت خود را از نامحرم بپوشاند على الاحوط .

  سؤال 1715 : آيا نگاه كردن به وجه و كفين زن نامحرم بدون لذت حرام است ؟ يا شما در اين مسأله احتياط واجب داريد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نسبت به زن جوان احتياط واجب مى نماييم .

  سؤال 1716 : آيا مكشوف بودن وجه و كفين كه زينت داشته باشد جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ما كه نسبت به زن جوان حتى بدون زينت ، ستر را احتياط وجوبى مى دانيم مخصوصاً در خيابانها كه غالباً چشم چرانها هستند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesانگشتر طلا در دست زن

  سؤال 1717 : آيا انگشتر طلا در انگشت زن زينت محسوب مى شود و بايد دستش را بپوشاند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط پوشاندن دست و انگشتان است در فرض مزبور .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسرمه و حنا

  سؤال 1718 : حنا گذاشتن و سرمه كشيدن زن آيا زينت محسوب مى شود و بايد بپوشاند يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سرمه و حنا زينت حساب مى شود ، بلكه در زن جوان احوط ستر است مطلقاً .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesرفتن زن به عكاسى

  سؤال 1719 : آيا براى خانم ها جايز است كه به عكاسى بروند و مرد عكاس نامحرم از اين خانم ها عكس بگيرد ؟ در حالى كه فقط صورت خانم ها پيدا است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نسبت به زن جوان احوط وجوبى ترك آن است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesنظر اول

  سؤال 1720 : آيا نظر اولى به زن نامحرم براى شناختن او جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مورد ضرورت و لزوم مثل اداء شهادت مانعى ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesنگاه قهرى

  سؤال 1721 : كسى كه روضه خوان مجالس نسوان است و قهراً چشمش به صورت و دستهاى آنها مى افتد ، آيا بايد چشم خود را ببندد ؟ يا اين مقدار از نظر اشكال ندارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بستن چشم غمض است و آيه شريفه امر به غض نموده است چشم ها را پايين بيندازد و زن ها را نگاه نكند و نظره قهرى ابتدايى مانعى ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesابرو

  سؤال 1722 : آرايش ابرو براى خانم چه حكمى دارد ؟ آيا زينت شمرده مى شود كه در اين صورت پوشانيدن آن از نامحرم لازم باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آرايش ابرو براى زن فى حد نفسه جايز است ، ولى بايد از نامحرم بپوشاند حتى در صورتى كه آرايش نكرده باشد على الاحوط .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbموى زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1723 : در منطقه ما بيشتر زن ها روسرى خود را وسط سر قرار مى دهند و موهاى جلوى سر آنها پيدا است ، و اين را يك عرف مى دانند حكمش چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : براى زن ها واجب است تمامى موهاى سر خود را بپوشانند ، و براى مردان هم حرام است كه به موهاى آنان نگاه كنند اگر احياناً بيرون باشد ، و لازم است حتى المقدور آن ها را نهى كرد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپاى زن felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1724 : اگر زنى در مقابل نا محرم جوراب نازك بپوشد چه حكمى دارد و نقش امر به معروف و نهى از منكر در اين مورد به چه نحو است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه پاى او را نامحرم ببيند حرام است و لازم است به او تذكر داد و از اين عمل نهى كرد ، البته در صورتى كه ضررى متوجه انسان نشود و احتمال تاثير بدهد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحجم بدنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1725 : مشاهده حجم بدن نامحرم از روى پوشش چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مهيج شهوت باشد حرام است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbبدن و صورت مردfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1726 : نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم بدون قصد لذت چه حكمى دارد ؟ و نيز نگاه زن به صورت و دستهاى مردم نامحرم بدون لذت چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نگاه كردن زن به بدن نامحرم حرام است چه با قصد لذت باشد يا بدون آن ، ولى احوط ترك نگاه به صورت و دست هاى مرد نامحرم است عمداً ولو بدون قصد لذت ، مگر به مقدار ضرورت .

  سؤال 1727 : نگاه كردن دختران به معلم مرد چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بنابر احتياط واجب جايز نيست .

  سؤال 1728 : در ايام محرم بعضى از عزاداران درمعابر عمومى با لباسى كه مقدارى از پشت آن بريده شده زنجير مى زنند اگر زن ها نگاه كنند آيا اشكال دارد يا خير ؟ اگر اشكال دارد آيا بر مردان است كه اين كار را نكنند ، يا بر زنان است كه نگاه نكنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال بنابر احتياط واجب بلكه اقوى بر زن است كه به آنان نگاه نكند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbلباسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1729 : آيا پوشيدن لباس رنگى و جوراب سفيد و روسرى مطرز و مذهب كه جلب توجه مردان به آن مى شود براى زنان جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه موجب جلب توجه و ريبه و تحريك شهوت بشود حرام است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbفيلم و عكسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعكس نامحرم

  سؤال 1730 : نگاه كردن به عكس نامحرم بدون لذت و ريبه جايز است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر صاحب عكس را نشناسد بدون ريبه و تلذذ مانع ندارد و احوط ترك است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعكس زن

  سؤال 1731 : ديدن عكس نامحرم در صورتى كه صاحب عكس را نشناسيم يا بشناسيم چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر صاحب عكس مؤمنه محترمه باشد و او را بشناسد على الاحوط نگاه نكند ولو كه موجب تهييج شهوت نشود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعكس مرد

  سؤال 1732 : نگاه زن به عكس نامحرم چه حكمى دارد ؟ آيا شناختن آن شخص يا نشناختن او در اين حكم تاثير دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر با ريبه و تلذذ نباشد مانعى ندارد گر چه بشناسد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesفيلم هاى مبتذل

  سؤال 1733 : اخيراً فيلم هايى با صحنه هاى مبتذل و ضد اخلاقى ساخته مى شود كه عورت زن و مرد را نشان مى دهد ، و عمل جماع و اعمال جنسى را با شيوه هاى مختلف نمايان مى كند البته آنانى كه در فيلم هستند مسلمان نيستند ، نگاه كردن به عورت و عمل جنسى آنان چه حكمى دارد ؟ و حكم در متزوج و غير متزوج از بيننده ها يكى است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چونكه اين فيلم ها موجب ريبه و مهيج شهوت و فساد اخلاق مى باشد و براى همين جهت غربى ها اين فيلم ها را در بلاد اسلامى نشر مى نمايند ، لذا از نظر كردن به اينها وخريد و فروش اينها مطلقاً اجتناب نماييد .

  سؤال 1734 : آيا ديدن عكسها و فيلم هاى برهنه از كسانى كه فاجر هستند جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر به قصد ريبه و لذت بردن نباشد و تحريك شهوت نشود مانع ندارد و إلاّ جايز نيست بنابر احتياط واجب .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتلويزيون

  سؤال 1735 : نگاه كردن به زنانى كه حجاب اسلامى ندارند از طريق تلويزيون چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : درصورتى كه موجب ريبه و هيجان شهوت باشد نظر ننمايند .

  سؤال 1736 : آيا نگاه كردن به زنان در تلويزيون كه حجاب اسلامى ندارند بدون قصد لذت جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر بدون قصد لذت باشد نگاه كردن مانعى ندارد بشرط آنكه زن لخت و عريان نباشد و احوط ترك است .

  سؤال 1737 : آيا نگاه كردن به زنانى كه در تلويزيون اخبار مى گويند و تلويزيون اين اخبار را مستقيماً پخش مى كند بدون قصد لذت جايز است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بدون شهوت و ريبه به نحوى كه نظر هيچ تأثيرى در او نكند جايز و احوط ترك است .

  سؤال 1738 : نگاه زن به بدن مرد نامحرم از تلويزيون چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر قصد ريبه و تلذذ نباشد و موجب آن نشود اشكال ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesديدن فيلم و عكس براى زن و شوهر

  سؤال 1739 : آيا ديدن فيلمها و عكسهاى برهنه براى زن و شوهر كه خوف وقوع در خطر و گناه نيست جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وقوع در خطر و گناه در فرض سؤال ملاك نيست ، بلكه خود نگاه كردن با ريبه و لذت معيار و ملاك است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesخريد و فروش ونگهدارى عكس

  سؤال 1740 : حكم پخش و نشر و خريد و فروش و نگهدارى عكسهاى رنگى هنرپيشه هاى زن كه با چهره هاى جذاب و چشمگير در بعض موارد موهاى نمايان چاپ و تكثير شده چيست ؟ و با توجه به اينكه افراد نامبرده معروف و سرشناس هستند و راضى هستند مردم به عكس آنها نگاه كنند ، آيا باز هم نگاه كردن به آنها حرام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چونكه غالباً مهيج شهوت مى باشد و موجب فساد جامعه است لذا احتياط واجب بلكه اقوى ترك همه يا اغلب امورى كه در سؤال ذكر شده مى باشد .

  سؤال 1741 : نگهدارى از عكسى كه زن و مرد با هم انداخته اند ولى هيچ كجاى بدنشان پيدا نيست و مخصوص تبليغات و آرايش مو است آيا اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه ماندن عكس موجب تهييج يا سائر مفاسد جنسى و غيره نشود مانعى ندارد .

  سؤال 1742 : اخيراً چاپ و توزيع عكس هاى ورزشكاران زيبايى اندام رايج شده و در خيابان ها و مغازه ها اقدام به خريد و فروش آن مى كنند ، حكم خريد و فروش و توزيع اين عكس ها چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : توزيع و يا خريد و فروش عكس هاى زيبا شرعاً اشكال ندارد ولى اگر نگاه كردن موجب تحريك شهوت شود ، حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesچاپ عكس

  سؤال 1743 : عكس هايى كه در مجالس عروسى از عروس گرفته مى شود معمولاً بدون حجاب اسلامى مى باشد كه آن را به عكاسى مى دهند تا ظاهر و چاپ كند و كاركنان عكاسى مرد هستند و خواه و ناخواه نگاهشان به عكس ها البته بدون لذت و ريبه مى افتد حكم مسأله چيست وظيفه زن در اين مورد چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در وقت ظهور فيلم بايد كارمندان زن بياورند و يا اينكه كارمند مرد به عكس ها نگاه نكند و اگر زن مى داند كه اين عكس را اجنبى بايد ببيند بايد از عكس گرفتن ممانعت نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمجسمه و تابلوى نقاشى

  سؤال 1744 : نظر شهوى به مجسمه و تابلوى نقاشى چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال حرام است على الاحوط .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنگاه كردن به خانه ديگرانfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1745 : كبوتر بازى چه حكمى دارد ؟ و اگر بر اثر كبوتر بازى خانه كسى را ديد بزند آيا مى توان با كبوتر باز برخورد كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در بعض روايات آمده است هركس نظر به خانه مؤمن بيندازد پس عقوبت بر چشمان او جايز است از طرف صاحب منزل .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com