پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • غيبت   
 • 1388-05-20 12:56:34  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمعناى غيبت

  سؤال 1566 : آيا اگر عيب شخصى را بگوييم و مخاطب آن شخص را نشناسد غيبت محسوب مى شود ؟ معناى غيبت چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال غيبت حرام نيست ، و معنى غيبت آنست كه پشت سر برادر و يا خواهر مؤمن عيبهاى جسمى و يا اخلاقى و يا دينى او را بگوييم به طورى كه اگر به او برسد ناراحت شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعيب ظاهر

  سؤال 1567 : در صورتى كه جمعى اطلاع از عيب شخصى دارند ، اگر در ميان آنها سخنى از عيب اين شخص به ميان آيد آيا غيبت محسوب مى شود يا نه ؟ مثلاً شخصى بداخلاق است و همه افراد خانواده از اخلاق او باخبرند و پشت سر او از اخلاق اين فرد صحبت مى كنند ، آيا غيبت محسوب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال غيبت محسوب نمى شود ، زيرا ملاك در غيبت آشكار نمودن عيب پنهان است ، و چون بداخلاقى او نزد سامع معلوم است غيبت نيست لكن در صورت ايذاء آن شخص حرام خواهد شد ، يعنى اگر بدانيم طرف از ذكر معايبش اذيت خواهد شد حرام مى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesشناختن مغتاب

  سؤال 1568 : آيادر غيبت لازم است شنونده فرد مورد غيبت را ديده باشد و خوب بشناسد ؟ يا اين كه صرف دانستن اسم او كافى است و غيبت محسوب مى شود ؟ مثلاً من بگويم فلان زن بى حجاب است ، ولى طرف مخاطب من او را نديده ولى نام و آدرسش را مى داند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ديدن غيبت شونده و معرفت شخصى شرط نيست بلكه همان قدر كه غيبت شونده نزد مخاطب مشخص شود كافى است ، ولى بى حجابى چون عيب ظاهر است لذا از اين جهت غيبت حساب نمى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesغيبت معلن به فسق

  سؤال 1569 : غيبت فاسق معلن كه علناً شراب مى نوشد و جلباب حياء را تهتك كرده است ، يا زن مشهوره به زنا ، آيا از باب اشاعه فحشاء حرام مى باشد يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در معلن شرب خمر و زن مشهوره به زنا اشاعه فاحشه نيست .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesراضى بودن مغتاب به غيبت

  سؤال 1570 : آيا خبر دادن نسبت به امورى كه نزد عقلاء متشرعه مذموم است ولى خود مغتاب راضى مى باشد و متأثر نمى شود از مصاديق غيبت است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط ترك است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesغيبت در مقام مشورت

  سؤال 1571 : اگر در مورد استادى نظر خواهى شود مثلاً گفته شود كيفيت تدريس ايشان چگونه است ، حكم جوابى كه درباره استاد داده مى شود با فرض منفى بودن جواب چيست ؟ آيا غيبت محسوب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر خير خواهى مشورت كننده اقتضاء كند بيان واقع را ولو در فرض منفى بودن جواب اشكال ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesغيبت ميت

  سؤال 1572 : آيا غيبت ميت جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احترام ميت مؤمن مانند احترام مؤمن زنده است بنابراين غيبت ميت مؤمن جايز نيست .

  سؤال 1573 : آيا غيبت كافر ، ميت مسلمان ، طفل مجنون جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : غيبت ميت مؤمن جايز نيست ، و طفل مجنون مشكل و كافر جايز است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesذكر محاسن

  سؤال 1574 : آيا ياد نمودن محاسن شخصى پيش ديگران با اينكه ابراز آنها خوشايند آن شخص نباشد غيبت محسوب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : غيبت محسوب نمى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوظيفه شنونده غيبت

  سؤال 1575 : اگر در غيبت صورت حمل بر صحت به نظر نيايد چگونه مستمع مغتاب را نصرت كند ؟ و اگر او را به صفات ذميمه مثل بخل و خست طبع و معصيت و گناه نسبت دهد ، چگونه حمل صحيح دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه مستلزم فساد نباشد موعظه نمايد ، و الاّ از مجلس بيرون شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesغيبت اهل شهر

  سؤال 1576 : غيبت غير مؤمن چه حكمى دارد ؟ آيا اگر بگويد اكثر اهل اين شهر فلان عيب را دارند غيبت مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : غيبت مؤمن حرام و غيبت كافر جايز مى باشد ، و اگر بگويد شخصى در اين شهر چنين عيب دارد و نگويد اكثر اهل اين شهر عيب دارند ، اشكال ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesغيبت غير مؤمن

  سؤال 1577 : آيا غيبت نمودن فردى كه شيعه دوازده امامى نيست ، جايز است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ترك آن بهتر است .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com