پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • تسبيب   
 • 1388-05-20 12:55:44  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  سؤال 1438 : اگر پزشكى به اشتباه دارويى را تجويز نمايد و پرستار نيز بر اساس نسخه اى كه پزشك پيچيده دارو را به بيمار بخوراند و بيمار در اثر خوردن دارو بميرد ، آيا پزشك كه سبب تلف بوده ضامن است يا پرستار كه مباشر تلف بوده ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض مسأله احتياطاً بين پزشك و اولياء ميت مصالحه شود .

  سؤال 1439 : هرگاه شخص با علم به اين كه در حال خواب مرتكب جنايت مى شود ، مع الوصف مى خوابد و نيز شخص مجنى عليه علم دارد كه او در حال خواب مى غلطد ، با اين وجود در نزديكى او مى خوابد و جنايت بر مجنى عليه واقع مى شود; در اين فرض آيا نائم ( جانى ) ضامن است يا خون مجنى عليه هدر است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه مقتول هنگام بيدارى قاتل كنار او خوابيده و هر دو علم به وقوع جنايت داشته اند ، هر دو سبب مى باشند و هر دو مسئول هستند .

  سؤال 1440 : شخصى با علم به اين كه هوا طوفانى است اقدام به رفتن به پشت بام مى نمايد; مستدعى است حكم دو صورت ذيل را از حيث ضمان و عدم ضمان بيان فرماييد :

  1- بدون قصد جنايت و بدون اطلاع از اين كه شخصى در پايين قراردارد بر اثر وزش طوفان به پايين مى افتد و موجب خسارت به آن شخص مى شود .

  2- شخصى با قصد جنايت و با اطلاع از اين كه كسى در پايين قرار دارد بر اثر وزش باد و طوفان به پايين مى افتد و موجب خسارت مى گردد ، ضمان بر عهده كيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- در اين صورت كسى ضامن خسارت مذكور نيست .

  2- در اين فرض اين شخص ضامن مى باشد در صورتى كه علم داشته كه باد او را روى مجنى عليه مى اندازد .

  سؤال 1441 : تصادف با وسيله نقليه در دو صورت ذيل از مصاديق تسبيب است يا مباشرت ؟

  الف- دو وسيله نقليه با هم برخورد كنند و سرنشينان يكى از آنها كشته شود .

  ب- وسيله نقليه به شخصى برخورد كرده و او را هلاك نمايد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف و ب هر دو از مصاديق مباشرت است .

  سؤال 1442 : با عنايت به اينكه در بحث اجتماع اسباب فقها فرموده اند هرگاه سببى عدوانى و سبب ديگر غير عدوانى باشد سبب عدوانى ضامن است مستدعى است پاسخ دو سؤال ذيل را بفرماييد  :

  1- هرگاه راننده اول در حين رانندگى بيهوش شده و يا دچار سكته شود و وسيله نقليه او به سمت جاده كه وسايل نقليه از جهت مخالف در آن تردد دارند منحرف شده و به وسيله نقليه اى كه با سرعت غير مجاز در حال حركت است برخورد نمايد ضمان ديه متوجه چه شخصى است ؟

  ( فرض اين است كه راننده وسيله نقليه اى كه سرعت غير مجاز داشته در شرايطى كه بصورت ناگهانى و در اثر انحراف وسيله نقليه اول بوجود آمده است قادر به كنترل وسيله نقليه خود و اجتناب از تصادف نيست . )

  2- هرگاه شخصى در ملك خود كه كودكان همسايه براى بازى ، بدون اذن مالك ، به آنجا مى روند به قصد سقوط كودكان در چاه و صدمه زدن به آنان چاهى حفر نمايد آيا مالك ضامن است يا ضمان او به دليل رواياتى كه حفر كننده در ملك را ضامن نمى دانند منتفى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- هر دو سبب مى باشند و هر كدام به مقدار نصف متعهد مى شوند .

  2- روايات مطلق است و مورد را شامل مى شود .

  سؤال 1443 : آيا به اطلاق رواياتى كه متصرف در ملك را ضامن نمى داند لكن متصرف در معبر يا غير ملك را ضامن مى داند مى توان عمل نمود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تمسك به اطلاق روايات در بعضى فروض مشكل مى باشد .

  سؤال 1444 : شخصى در ملك خود چاهى مى كند ، لكن متوجه است كه احتمال دارد كودكانى كه براى بازى به ملك او مى روند ، در چاه سقوط كنند و عليرغم اين احتمال عقلايى علامت هشدار دهنده اى در اطراف چاه حفر شده قرار نمى دهد ، آيا ضامن صدماتى كه به سبب سقوط در چاه بر كودكان وارد مى شود ، مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً مالك ضامن مى باشد چنانچه عرفاً او را مسبب بدانند .

  سؤال 1445 : شخصى در ملك ديگرى حفره اى را بدون اذن مالك ايجاد كرده است و مالك پس از گذشت هفته ها عليرغم اينكه زمين او محل رفت و آمد كودكان است و از سويى قدرت پر كردن حفره را نيز داد ، كوتاهى مى كند و كودكى در چاه سقوط كرده و آسيب مى بيند ، در فرض سؤال آيا كسى ضامن ديه كودك هست يا خير ؟ اگر ضمان ثابت باشد ، شخص ضامن مالك است يا حفر كننده چاه يا هر دو ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً در عرف هر دو را مسبب مى دانند ولذا هر دو ضامن هستند .

  سؤال 1446 : كودكان براى بازى سنگى را در كوچه قرار داده و پس از بازى ، آن را در همان حالت رها كرده اند ، زيد كه ملكش در كنار كوچه بوده و ديوار و حصارى ندارد چاهى را در كنار سنگ و در ملك خودش حفر مى كند به قصد اينكه نابينا يا عابر خاصى كه معمولاً از آنجا مى گذرد ، به سنگ برخورد كرده و در چاهى كه در ملك اوست سقوط كند ، يا مالك با توجه به اينكه اگر در ملك خود چاه بكند احتمال برخورد نابينا يا عابر با سنگ و سقوط او در چاه زياد است اقدام به حفر چاه مى نمايد ، با توجه به اينكه عمل كودكان مصداق اضرار به طريق و عمل مالك مصداق الناس مسلطون على اموالهم مى باشد ، ضامن ديه نابينا يا عابر چه كسى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر حفر چاه با فاصله از سنگ توسط مالك در ملك خود احداث گرديده مالك ضامن ديه نمى باشد ، و اگر در كنار سنگ ، چاه احداث شده ، ضامن ، حفر كننده چاه است ، در صورتى كه معمولاً برخورد با سنگ ملازم با افتادن در چاه باشد .

  سؤال 1447 : در برخى متون فقهى اين فرع مطرح شده است كه اگر سيل سنگ و چوب و مانند آن را در معبر قرار دهد و شخصى آن را از جايى كه سيل آورده به جاى ديگر منتقل كند و عابرى در اثر برخورد به اين سنگ  ، كه جابجا شده است ، صدمه ببيند چه كسى ضامن است  ؟ با عنايت به فرع فوق مستدعى است بفرمائيد :

  1- پاره آجرى از كاميونى ناشناس به جاده مى افتد و زيد آن را از وسط جاده به كنار جاده انتقال مى دهد و عابرى در اثر برخورد با اين مانع صدمه مى بيند با توجه به محسن بودن جابجا كننده پاره آجر چه كسى ضامن ديه مصدوم است ؟

  2- در فرض فوق در صورتى كه راننده كاميونى كه آجر او به جاده افتاده است معلوم باشد آيا مى توان راننده را ضامن دانست  ؟

  3- در فرضى كه نه راننده مشخص باشد و نه جابجا كننده آجر آيا مى توان به استناد قاعده «لايبطل» ديه عابر مصدوم يا مقتول را از بيت المال پرداخت و آيا اصولاً قاعده «لايبطل» چنين مواردى را شامل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- در فرض سؤال شخصى كه سنگ يا چوب را جابجا كرده اگر قصد اصلاح و احسان داشته ضامن نيست  .

  2- راننده كاميون در فرض مثال ضامن نيست  .

  3- خير قاعده لايبطل چنين مواردى را شامل نمى شود و ديه عابر مصدوم يا مقتول از بيت المال پرداخت نمى شود زيرا قاعده لايبطل در جايى است كه ديه بر كسى لازم شود و ندهد يا نتوان آن را گرفت .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com