پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • ديه سقط جنين  
 • 1388-05-20 12:55:33  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  back.gif - 16x16 - 561 bytesديه سقط جنين به عهده كيست ؟

  سؤال 1400 : اگر زن با رضايت شوهر بچه اش را سقط كند آيا كفاره دارد ؟ و كفاره آن به عهده چه كسى مى باشد ؟ به عهده زن است يا به عهده مرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آرى ديه دارد و زن اگر خودش مباشر سقط كردن باشد بايد ديه بدهد و ديه به مرد مى رسد ، اما اگر مباشر دكتر بوده ديه به عهده اوست گرچه مرد و زن راضى باشند .

  سؤال 1401 : زن حامله اى كه جنين هشت ماهه داشته و در اثر مشاجره با شوهر و دويدن ، طفل را هشت ماهه بدنيا مى آورد و بعداز يك روز عليرغم ميل باطنى پدر و مادر و تلاش پزشكان براى زنده ماندن اين طفل ، طفل از دنيا مى رود . آيا اين طفل ديه دارد و اين ديه اگر باشد به گردن كيست و به چه كسى تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر پدر سبب سقط يا مردن بچه باشد ، ديه را بايد به مادر بدهد ، و چنانچه مادر سبب سقط يا مردن بچه شود ، زن بايد بدهد ، و اگر بچه زنده به دنيا بيايد و مردن به كسى نسبت داده نشود ديه اى ندارد ، و اگر كشتن خطا باشد ، ديه بر عاقله است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesديه سقط جنين براى كيست ؟

  سؤال 1402 : اگر مادر مبادرت به سقط جنين خود كند ، ديه او به چه كسى داده مى شود ؟ و همچنين اگر والدين با هم باعث سقط جنين شدند ديه به چه كسى داده مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض اول ديه او به پدرش مى رسد ، و در فرض دوم به طبقات بعدى ارث مى رسد با مراعات مراحل ارث افراد و اين در صورتى است كه خود والدين مباشر سقط شوند ، و چنانچه شخص ديگر مثلاً دكتر مباشر سقط شد به خود والدين مى رسد و چونكه برضايت والدين بوده ، والدين دكتر را مى بخشند .

  سؤال 1403 : اگر مادرى سقط جنين كند ، آيا قصاص دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قصاص ندارد ولى ديه دارد و در ضمن كار حرام هم انجام داده است و بايد استغفار بكند .

  سؤال 1404 : اگر زنى سقط جنين كند آيا بايد ديه بپردازد ؟ و اگر چنين است اين ديه را بايد به چه كسى پرداخت كند ؟ آيا به خود زن هم ديه تعلق مى گيرد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : خود زن از آن ديه سهم ندارد و بايد فرض كنند كه اگر جنين يا بچه سالم به دنيا آمده بود وارث غير از مادرش چه كسى بوده ديه او در فرض مسأله به آنان مى رسيد مثل اموال ديگر آن بچه اگر بر فرض اموالى داشته بود و بعد فوت كرد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجنين پسر و دختر قبل و بعد از ولوج روح

  سؤال 1405 : چرا اگر جنين سقط شده پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل را خواهد داشت ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روايات صحيحه داريم كه جنين پسر و دختر تا روح به آن داخل نشده از نظر ديه مساوى هستند ، اما وقتى روح داخل شد ديه پسر و دختر فرق مى كند ، لذا فارق بين اين دو مرحله نص صحيح مى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسقط جنين اكراهاً

  سؤال 1406 : اگر زن در اثر اكراه و اجبار شوهر خود اقدام به سقط جنين كند ، آيا زن مسئول است يا شوهر ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورت اكراه واقعى قسمت حرمت آن به عهده شوهر است ولى ديه آن به عهده خود زن مى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسقط جنين توسط پزشك يا قابله

  سؤال 1407 : سقط جنين عمدى بوسيله پزشكان يا جراحان يا قابله ها چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هم حرام است و هم ديه دارد ولو آنكه با اجازه پدر و مادر جنين باشد در غير صورت ضرورت .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاسقاط جنين سهواً

  سؤال 1408 : اگر كسى در اثر بى احتياطى و يا عدم مهارت رانندگى موجب سقط جنين زنى شود آيا بايد ديه بپردازد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى حتماً بايد ديه بپردازد ولى انشاء الله گناه نكرده و عقاب ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسقط جنين براى نجات مادر

  سؤال 1409 : آيا مى شود به خاطر نجات مادر ، جنين را قبل از ولادت از بين برد ؟ در صورتى كه اگر تا زمان ولادت هم جنين در رحم باشد حتما قبل از ولادت خواهد مرد .( باتوجه به اينكه اگر مادر از بين برود قصاص دارد ،ولى از بين بردن جنين گناه هست ولى قصاص ندارد ) .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال تعجيل ننماييد و صبر نماييد تا حين الاشراف على الموت ، در آنحال مادر دفاعاً عن نفسها و حفظاً لنفسها مى تواند اسقاط نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاسقاط نطفه

  سؤال 1410 : زوجين با توافق به دكتر مراجعه كردند براى منع حمل دكتر هم دارويى تجويز كرده است بعد از چند روز معلوم مى شود كه نطفه از قبل منعقد شده بوده و داروى تجويز شده موجب اسقاط نطفه مى شود ، آيا اسقاط نطفه جايز است ؟ ديه آن به عهده چه كسى است و مقدار آن چقدر است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اسقاط جايز نيست و ديه آن بر عهده دكترى است كه اسقاط نموده و ميتوانند زوجين او را ببخشند و چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد ديه آن بيست مثقال شرعى طلا است نه صيرفى ، و تفاصيل را در مسأله 2811 و 2812 توضيح المسائل ملاحظه فرماييد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesحفظ حيات مادر

  سؤال 1411 : اگر اسقاط حمل در هر مرحله از تكامل و رشد با حسن نيّت و با هدف حفظ حيات مادر و يا سلامت جسمى يا روحى ايشان صورت گيرد آيا مجاز است و مستلزم مسئوليت كيفرى نمى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اسقاط حمل حتى اگر روح در آن دميده نشده جايز نيست ولى اگر حفظ حيات مادر بر اسقاط جنينى كه در آن روح دميده نشده متوقف باشد جايز است اسقاط ، ولكن كسى كه اسقاط مى كند بايد ديه بدهد و اگر حفظ حيات مادر متوقف باشد بر اسقاط جنينى كه در آن روح دميده شده دكتر يا شخص ديگر نمى تواند او را سقط كند ولى مادر در آخرين لحظات از باب دفاع از خود مى تواند مباشرت به اسقاط كند .

  سؤال 1412 : اگر به تشخيص پزشكان متخصّص تنها راه نجات جان مادر سقط جنين يا فسخ باردارى باشد وظيفه پزشكى كه داراى تخصص لازم در اين امر است چيست ؟ در صورت توجه تكليف مسئوليت كيفرى دارد يا خير ؟ آيا بايد ديه بپردازد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پزشك حق ندارد بعد از ولوج روح به خاطر مادر جنين زنده را از بين ببرد و ديه قتل نفس بر او بار مى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجنين معلول

  سؤال 1413 : آيا پس از حصول اطمينان از معلول بودن جنين توسط سه پزشك متخصص متدين به خاطر منافع جنين ، والدين و جامعه قبل از ولوج روح مى توان جنين را سقط نمود يا خير ؟ پس از ولوج روح چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : معلول بودن جنين مجوّز اسقاط حمل نمى شود مطلقاً .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاسقاط جنين از زنا

  سؤال 1414 : اگر خانمى از زنا حامله شود و عمداً بچه خود را كورتاژ نمايد ، آيا ديه بر مادر واجب مى شود ؟ بر فرض وجوب به چه كسى داده مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال ديه بچه ولد الزنا 800 درهم است و هر كس ساقط كرده بايد مراحل آن را در نظر بگيرد و ديه آن را به حاكم شرع بپردازد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com