پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • جرح   
 • 1388-05-20 12:55:19  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوارد كردن دو جرح بر يك نقطه

  سؤال 1369 : چنانچه دو نفر در دو فاصله زمانى بر يك نقطه از بدن شخصى جراحت وارد كنند ولكن ميزان جراحت وارده از سوى هر يك از جارحان براى مجروح و حتى جارحان معلوم نيست بيان فرمائيد كه مجروح از هر يك از جارحان ، حسب نوع جراحت ، چه ميزان از ديه را مى تواند مطالبه نمايد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه بدانيم جراحت اول به جوف رسيده ديه جائفه از او گرفته مى شود و دومى تعزير مى گردد ، مگر آنكه بدانيم دومى يا در طول يا در عرض زخم ، بيشتر از زخم اول ايجاد جرح كرده كه ارش گرفته مى شود ، و اگر هم در طول و هم در عرض جرح بيشتر از اول شده يك ديه جائفه ديگر بايد بدهد و اما اگر ندانيم اولى به جوف رسيده يا نه ، ديه جراحت را از هر دوى آنها به طور مصالحه مى گيرد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesضاربين متعدد و جراحات متعدد

  سؤال 1370 : چنانچه در جريان درگيرى جراحات متعددى بر كسى از سوى افراد معينى وارد شود ولكن اينكه كداميك از جراحات مشخّصاً توسط كدام يك از جارحين وارد شده است قابل احراز نباشد بفرمائيد كه مصدوم به چه نحوى بايد ديه جراحات وارده را كه البته ميزان هر يك از آنان متفاوت است از آن افراد مطالبه نمايد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر بدانيم كه هريك از آنها يك جراحت بيشتر وارد نكرده ولى جراحات با هم در ديه فرق داشته باشند در صورتى كه مجروح جراحت بيشتر را به شخص معينى از آنها نسبت دهد ، جاى قسامه است ، وگرنه تعيين جراحت بيشتر مورد قرعه است ، ولى احتياط به مصالحه ترك نشود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجراحات ساچمه

  سؤال 1371 : چنانچه با يك شليك تفنگ ساچمه اى يكصد ساچمه در نقاط مختلف بدن شخصى وارد شود آيا هر يك از نقاط بدن ، حسب نوع جراحت ، ديه مستقل دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر محل برخورد ساچمه ها آنقدر به هم نزديك باشد كه يك جراحت حساب شود ، يك ديه دارد ، ولى اگر دو يا چند جراحت حساب شود ، براى هر يك يك ديه عليحدّه به حسب نوع جراحت بايد بدهد .

  سؤال 1372 : جراحتى كه در اثر ورود ساچمه شليك شده از اسلحه كمرشكن شكارى به شخص وارد مى شود آيا از مصاديق ماده 483 قانون مجازات اسلامى است كه مقرر مى دارد « هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتى كه مجنى عليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و در صورتى كه زن باشد دادن ارش لازم است » يا ساچمه ، گلوله محسوب نشده و جراحت ، مشمول ماده 480 قانون مجازات اسلامى است كه با توجه به نوع جرح ( حارصه ، داميه ، متلاحمه ، سمحاق ، موضحه ، هاشمه ، منقله ، مأمومه ، و دامغه ) بايد تعيين ديه شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال چنانچه جرح وارد شده از نوع نافذه باشد ، در هر جاى بدن واقع شود فرق نمى كند كه گلوله باشد يا نيزه يا ساچمه و امثال آنها ، و همچنين فرق نمى كند كه مجروح مرد باشد يا زن ، چونكه ديه تا به ثلث تمام ديه نرسد ، در زن و مرد يكسان است .

  سؤال 1373 : باتوجه به اينكه ديه نافذه در دست و پاى مرد مسلمان يكصد دينار شرعى مى باشد ، آيا اصابت ساچمه هاى ريز فشنگ هاى ساچمه اى كه از تفنگ شكارى شليك و به تعداد زيادى به دست و پاى يك مرد مسلمان به نحو مجتمع يا متفرق نفوذ كرده ، از مصاديق نفوذ شىءبه اطراف مرد مسلمان است يا اينكه از مصاديق شجاج و جراح مى باشد ؟ و اگر عنوان نفوذ بر آن صدق كند آيا همانند گلوله يا نيزه مى باشد كه بعنوان يك شى نافذه تلقى و باعتبار هر دانه فشنگ كه محتوى حداقل پنجاه عدد ساچمه است يك ديه تعلق مى گيرد ، يا آنكه تعيين ديه باعتبار هر دانه از ساچمه ها مى باشد و استقرار هر كدام از ساچمه ها در دست يا پا حتى اگر سطحى هم باشد بعنوان نافذه تلقى و همان ديه مقرر يكصد دينار براى هر دانه از ساچمه ها تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه ساچمه در دست و پا فرو رود ، حكم نافذه دارد و ديه آن صد دينار است ولى در خصوص ساعد دست پنجاه دينار است و در كف دست اگر سوراخى باقى بماند و بسته نشود صد دينار ولى اگر التيام پيدا كرد و بهم بسته شد 25 دينار است ، و اگر ساچمه هاى متعدد در دست يا پا فرو رود هر يك براى خود حكم على حده اى دارد ، مگر آنكه زخم هاى متعدد طورى نزديك بهم باشند كه عرف بگويند يك زخم است .

  سؤال 1374 : چنانچه جانى نيزه يا خنجرى را از ناحيه بدن شخصى فرو ببرد و از ناحيه ديگر بدن خارج شود آيا يك ديه جائفه تعلق مى گيرد يا دو ديه جائفه مثلاً از صدر شخص وارد و از ظهر خارج شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ديه جائفه را بدهد و نسبت به مازاد تا چهارصد و سى و سه و يك سوم دينار مصالحه كنند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesهزينه درمان

  سؤال 1375 : در مورد جراحت متلاحمه اى كه به فلج عضو مى انجامد و با درمان مى توان از فلج شدن پيش گيرى كرد آيا :

  الف : بر شخص مجروح واجب است خود را درمان كند ؟

  ب : در صورت درمان آيا مى توان هزينه هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى گرفت ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه حفظ نفس متوقف بر معالجه باشد ظاهراً واجب است و در صورتى كه فقط حفظ عضو متوقف بر معالجه باشد احوط وجوبى است ، ولى اينكه هزينه هاى افزون بر مقدار ديه تعيين شده بر عهده جانى باشد مشكل است ، چون كه شارع مقدس مقدار را تعيين نموده است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتأثير درمان جراحات در مقدار ديه

  سؤال 1376 : بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها ( نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدره دارد يا شكافتن لب ) ميزان ديه را تغيير مى دهد ، با توجه باينكه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان مى باشد ، بفرماييد 1ـ آيا تاثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه مى توان تعميم داد ؟ 2ـ آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تاثير دارد ؟ ( در صورتى كه بشود پيوند زد )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1ـ تعدى از موارد منصوصه كه بعضى از استخوانها و شكافتن لب مى باشد به ساير موارد جايز نيست .

  2ـ پيوند عضو تاثيرى در ميزان ديه ندارد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com