پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قتل نفس  
 • 1388-05-20 12:55:2  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbكفاره قتلfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1343 : جايى كه قاتل صبى يا مجنون باشد آيا كفاره قتل لازم است و اگر لازم است در صورتى كه قتل عمد باشد با التفات به اينكه ( عمدهما خطأ ) آيا كفاره جمع لازم است يا مرتبه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رفع كفاره از صبى و مجنون مشكل است و كفاره آن مرتبه مى باشد .

  سؤال 1344 : آيا در صورتى كه قاتل كافر باشد و مقتول مسلمان كفاره قتل به كافر تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كفاره تعلق مى گيرد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقتل عمدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1345 : هر گاه شخصى در حالت مستى مرتكب قتل گردد ، در حالت هاى زير حكم مسأله را بيان داشته و در صورت ثبوت ديه بفرمائيد مسئول پرداخت ديه چه كسى است ؟

  1- شخص براى انجام قتل خود را مست كرده باشد يا بداند كه اگر مست كند مرتكب قتل خواهد شد .

  2- شخص با علم و توجه شرب خمر نمايد بدون آن كه قصد قتل در حالت مستى را داشته باشد ؟

  3- شخص به تصور اين كه مايع مزبور آب است شراب نوشيده و مرتكب قتل شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- قتل عمدى محسوب مى شود ، و در 2 و 3- قتل غير عمدى است و ديه بر عهده خود قاتل مى باشد .

  سؤال 1346 : با عنايت به اين كه فقهاء در تعريف قتل عمد چنين بيان داشتند كه جانى قصد قتل داشته باشد يا فعل و آلت نوعاً كشنده باشد مرقوم فرماييد :

  1- آيا علم جانى در كشنده بودن ( در صورت عدم قصد قتل ) فعل و آلت قتاله تاثير در موضوع دارد ؟ به ديگر بيان ، چنان چه جانى ادعا كند كه علم به قتاله بودن اين ابزار را نداشته ام آيا در صورت مقرون بودن ادعايش با واقع قتل از عمد بودن خارج مى شود ؟

  2- چنانچه جانى قصد قتل نداشته ولى آلت قتاله است ليكن با اين آلت به موضعى ( مثلاً به پاى شخص كه نوعاً كشنده نيست ) زده است و اتفاقاً كشته شده آيا اين قتل ، قتل عمد محسوب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- مجرد ادعاى جانى كه نمى دانسته آلت قتاله است قبول نمى شود ولى اگر حاكم شرع علم داشته باشد كه ادعاى او مطابق واقع است در چنين فرضى قتل عمد محسوب نمى شود و قصاص ندارد و شبه عمد است .

  2- چون كه قصد قتل نداشته و آلت هم در صورتى كه به آن موضوع بخورد نوعاً قتاله محسوب نمى شود لذا قتل عمد نيست و قصاص ندارد على الاظهر .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesآلت قتاله بدون قصد قتل

  سؤال 1347 : اگر شخصى بدون اين كه قصد قتل ديگرى را داشته باشد با آلتى كه نوعاً كشنده است او را بزند و باعث قتل او شود ، اين قتل چه نوع قتلى مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قتل عمدى است على الاقوى .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesقتل عمد با آلت غير قتاله

  سؤال 1348 : شخصى با فعلى كه نادراً كشنده است مانند زدن كودك با مداد و با قصد قتل مرتكب قتل مى گردد ، بفرماييد آيا قتل عمدى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قتل عمدى است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمعاونت در قتل

  سؤال 1349 : آيا مجازات معاونت در قتل عمدى همچون قتل عمد حق الناس است كه قابل گذشت از سوى اولياء دم باشد ،يا حق الله است و عفو آن منحصراً در اختيار ولى امر مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در اين مسأله سه روايت وارد شده و ظهور آن در حق الناس بودن بعيد نيست و چنانچه حق الله باشد كسى حق عفو ندارد نه حاكم شرع و نه ولى امر مسلمين ، باب 7 قصاص النفس وسايل جلد 19 ص 25 .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesخودكشى قاتل

  سؤال 1350 : الف : شخصى به قتل ديگرى اقرار كرده است و جرم قتل عمدى وى به اثبات رسيده است ولى اقدام به خودكشى نموده است ، آيا قصاص و ديه هر دو از او ساقط مى شود ؟

  ب : اگر قاتل به قصد از بين بردن حق قصاص اولياى دم دست به خود كشى زده باشد ، آيا در حكم فوق اثر دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : از مال او ديه اخذ مى شود

  ب : حكم فرق نمى كند اين قصد از نظر حكم تكليفى فرق مى كند ولى از نظر حكم وضعى اثر ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقتل شبه عمدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1351 : 1- هرگاه شخصى به سوى شخص يا حيوانى تيراندازى كند ، در حالى كه توجه دارد كه شخص محقون الدم ديگرى در معرض اصابت تير او قرار دارد ( احتمال مى دهد تيرش خطا رفته و به شخصى اصابت كند ) در صورت اصابت تير به شخص ديگر و به قتل رسيدن او ، قتل از چه نوعى است ؟

  2- هرگاه شخصى به سوى حيوانى يا شخصى تيراندازى كند ، در حالى كه شخص ثالثى در معرض اصابت تير باشد ، و شليك كننده به دليل سهل انگارى متوجه اين امر نباشد و تير او به شخص ثالث اصابت كند ، قتل از چه نوعى است ؟

  3- راننده اى كه مقررات رانندگى را رعايت نمى كند به طورى كه سرعت غير مجاز يا سبقت غير مجاز داشته يا در حال عبور از چراغ قرمز بوده ، با توجه به اينكه اين گونه عدم رعايت مقررات ديگران را در معرض جنايت قرار مى دهد ، در صورت تصادف و وقوع قتل ، جنايت عمد است يا غير عمد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1 و 2- قتل هاى مذكور در اين دو سؤال ظاهراً از نوع شبه عمد مى باشد .

  3- نوع قتل در اين فرض قتل غير عمد محسوب مى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقتل خطاfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتصادف رانندگى

  سؤال 1352 : تصادف با وسيله نقليه در دو صورت ذيل از مصاديق تسبيب است يا مباشرت ؟

  1- دو وسيله نقليه با هم برخورد كنند و سرنشينان يكى از آنها كشته شود .

  2- وسيله نقليه به شخصى برخورد كرده و او را هلاك نمايد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر دو از مصاديق مباشرت است .

  سؤال 1353 : راننده يك ماشين در بين مسير جاده برون شهرى يك نفر را سوار ماشين خود مى كند سپس سانحه اى بروز مى دهد و در اثر آن شخصى كه در بين راه سوار شده فوت مى كند آيا راننده بايد ديه اين شخص را بپردازد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : لازم نيست مگر در اثر كوتاهى راننده سانحه واقع شود ، يا خود فعل از او صادر شده باشد و مستند به او باشد .

  سؤال 1354 : راننده يك ماشين در بين مسير جاده برون شهرى يك نفر را سوار ماشين خود مى كند و در بين مسير با ماشين ديگرى تصادف مى كند و سرنشين بر اثر تصادف فوت مى كند حال ديه او به عهده راننده كدام ماشين است ؟

  آيا بعهده راننده همين ماشين كه مرحوم در آن بوده يا بعهده راننده ماشين مقابل و اگر كارشناس تشخيص دهد كه تقصير هر كدام 50 درصد باشد ديه شخص بعهده چه كسى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه راننده اى كه آن شخص را سوار كرده كوتاهى كرده باشد و فوت مستند به تقصير او باشد ، بايد ديه اش را بدهد و اگر راننده ماشين مقابل مقصّر بوده و فوت آن شخص مستند به تقصير او بوده ، او ضامن است ، و اگر هر دو مقصّر باشند و كوتاهى كرده باشند به عهده هر دو مى باشد .

  سؤال 1355 : تصادفى بين يك دستگاه كمپرسى و يك دستگاه موتور سيكلت واقع شده كه منجر به فوت راكب موتور شده است ، هيأت كارشناسان رسمى ضمن بازديد صحنه راننده كمپرسى را به لحاظ عدم رعايت سرعت مطمئنه بميزان 30 % و راكب موتور را بلحاظ عدم رعايت حق تقدم بميزان 70% مقصر دانسته اند . حال با توجه به اينكه ممكن است صرف نظر از قوانين رانندگى و مقصر بودن موتور سوار از لحاظ قوانين و تخطى از قانون ، از نظر عرفى راننده كمپرسى به موتور سوار برخورد كرده باشد بفرماييد ، راننده كمپرسى به چه ميزان ديه محكوم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه عرفاً قتل فقط مستند به صاحب كمپرسى باشد اگر چه مقصر بودنش 30% بوده بايد تمام ديه را بدهد ، ولى اگر در اثر بى احتياطى موتور سوار و نه بخاطر سرعت غير مجاز ، راننده كمپرسى بى اختيار و قهراً به او زده مثلاً موتورسوار ازخيابان فرعى راست يا چپ ناگهان خود را مقابل كمپرسى قرارداده ديه به عهده اش نيست و در مورد سوال مظنون آنست كه قتل به فعل هر دو مستند باشد هرچند در تقصير متفاوت باشند و بنابراين بايد راننده كمپرسى نصف ديه را بدهد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesكشته شدن فرد با تصادف دو ماشين

  سؤال 1356 : در تصادف ماشين با ماشين ديگرى ، ماشين دومى شخصى را بدون اختيار كشت ،ديه برعهده كيست ؟ نفر اول يا دوم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر راننده ماشين دوم نتواند آن را متوقف و كنترل كند و حقيقتاً بى اختيار به كسى بزند و او كشته شود ، ديه برعهده نفر اول است ، و در صورتى كه ماشين دوم مقصر باشد محل اشكال است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesكشته شدن فرد در اتوبان

  سؤال 1357 : در بعضى از اتوبانها قانون اين است كه اگر راننده كسى را زير بگيرد و بكشد ديه اى بر عهده او نيست ، اين در حالى است كه در طول اتوبان براى ورود عابر پياده مانع گذاشته باشند و قانون دولت آن است كه عابر از پل هوايى عبور كند و پياده به وسط اتوبان نيايد ، در عين حال بعض افراد از اتوبان عبور مى كنند حال در صورت تصادف و كشته شدن عابر آيا شرعاً ديه بر عهده راننده است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال ديه بر عهده راننده است ، مگر آنكه به نحوى باشد كه راننده بى اختيار باشد و واقعاً نتواند وسيله خود را كنترل كند و شخصى خودرا متعمداً مقابل او بيندازد و القاء نفس در تهلكه نمايد مثل كسى كه خود را مقابل قطار و امثال آن بيندازد و در اين صورت چنين شخصى ديه ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاشتباه در تيراندازى

  سؤال 1358 : 1 ) آقاى الف قصد قتل آقاى ب را داشت و به سوى او تير اندازى كرد ، تير به شخص ج اصابت كرده و موجب قتل اوشد لطفاً بيان فرمائيد اين چه نوع قتلى است ( راجع به اشتباه در هدف ) ؟

  2 ) آقاى الف قصد قتل آقاى ب راداشت و به سوى او شليك كرد ، سپس معلوم شد كه مقتول ديگرى غير از آقاى ب است ( اشتباه در هويت ) لطفاً بيان فرماييد اين چه نوع قتلى است ؟

  3 ) آقاى الف بدون اينكه قصد قتل آقاى « ب » را داشته باشد با آلت نوعاً كشنده او را زده و باعث قتل او شد ، اين قتل از چه نوع مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1 - على الظاهر قتل خطأى است .

  2 - على الظاهر قتل خطأى است .

  3 - قتل عمدى است على الاقوى .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاشتباه ماما

  سؤال 1359 : در تعيين علت فوت يك خانم باردار پزشكى قانونى چنين نظر داده است : . . . چون ماما مى بايست وفق مقررات زائو را به پزشك متخصص معرفى مى نموده و اين امر صورت نگرفته است ماما 20% مقصر است . . . آيا شرعاً دادگاه مجاز به محكوم نمودن ماما بلحاظ عدم راهنمايى زائو به پزشك متخصص به ميزان فوق مى باشد يا خير و آيا در صورت مثبت بودن پاسخ ديه جنين را نيز به همان نسبت بايد بپردازد يا خير ؟ و اصولا محكوميت ماما بلحاظ عدم راهنمايى از چه باب خواهد بود و چنانچه ماما مسئول پرداخت ديه نباشد چگونه خواهد بود حكم تعزير ايشان ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه ماما در كار خود ماهر باشد و فوت مستند به اهمال او نباشد ، ضامن ديه نخواهد بود ، بلكه گناهى هم مرتكب نشده است كه تعزير شود ، ولى اگر به اعتقاد خودش مى بايست زائو را به پزشك متخصّص براى حفظ نفس او معرفى كند و نكرد ، مرتكب حرام شده است ، و حاكم شرع مى تواند او را تعزير كند ، ولى ديه بر او نيست مگر آنكه صد در صد فوت مستند به او باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesكشته شدن طفل در مهد كودك

  سؤال 1360 : طفلى شيرخواره حدوداً هشت ماهه جهت نگهدارى در ساعاتى از روز تحويل مهد كودك مى گرديد تاتحت سرپرستى و نظارت مربيان خبره نسبت به نگهدارى و تربيت و تغذيه وى اقدام گردد . اكنون آن طفل شيرخواره هنگام خوراندن غذا توسط مربى مهد كودك فوت نموده است و پزشك قانونى علت مرگ را ورود قطعاتى از غذا داخل ناى اعلان نموده است ( اصطلاح پزشكى آن اسپيراسيون مى باشد ) و از سوى ديگر اولياء دم طفل متوفى از مربيان مهد كودك اعلان شكايت نموده تقاضاى مجازات ايشان را نموده اند ،لذا چگونه خواهد بود حكم ديه و تعزير الف ) مربى ب ) كمك مربى تغذيه ج ) مديره مهد كودك بعنوان مدير مسئول و ناظر متخصص در امر نگهدارى كودك ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال اثبات اين معنا كه مربّيان در نوع غذا يا نحوه تغذيه افراط يا تفريط كرده اند مشكل است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesقتل در آموزش نظامى

  سؤال 1361 : همراه مسؤل برگزارى اردوى بسيج اسلحه اى بدون خشاب و تير بوده ،يكى از دانش آموزان كه فشنگ با خود داشته با انگشت فشنگ را داخل لوله اسلحه جاى داده بعد ناگهان كنار آن مسؤل ترقه صوتى منفجر مى شود مسؤل عصبانى مى شود و اسلحه را خشاب كرده و از ضامن ميكشد كه ناگاه دست روى ماشه رفته و شليك مى شود و گلوله به يكى از دانش آموزان اصابت كرده و فوت مى كند ، بفرماييد عنوان قتل را كه آيا عمد يا شبه عمد يا در حكم شبه عمد يا خطاى محض است و مسؤل پرداخت ديه به اولياء دم چه كسى مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال قتلى كه بوسيله مسؤل اردو و در اثر بى احتياطى واقع شده است يقيناً قتل عمدى نيست ، ولى ظاهراً قتل خطاء محض است و مقدار ديه آن در رساله هاى عمليه مشروحاً بيان شده است مراجعه شود و ديه به عهده عاقله است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesقتل به جهت جهل به مسأله

  سؤال 1362 : پسر بچه پانزده ساله اى كه شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى بيند ، با اين اعتقاد كه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود ، فرد مزبور را كه مبادرت به فرار نموده به قتل مى رساند .

  لازم به ذكر است زن مدعى است كه اولاً : با تهديد فرد مقتول مبنى بر آبروريزى او در صورت تن ندادن به رابطه ، مجبور به باز كردن درب منزل به روى او شده است .

  ثانياً : رابطه نامشروع در حدّ كمتر از زنا بوده است .

  با توجه به فرض فوق بفرماييد :

  الف ) قتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم كشتن اينگونه افراد ، مشمول كدام يك از عناوين قتل عمد يا شبه عمد مى شود ؟

  ب ) با توجه به ادّعاى زن مبنى بر اينكه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است ، آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مى تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و در نتيجه عدم شمول ادله قتل عمد در مورد وى باشد ؟

  ج ) با توجه به اينكه اطّلاعات فقهى نوجوان در احكام شرعى كم بوده ، آيا جهل وى به مسأله مى تواند رافع مسئوليت باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : احوط آن است كه اين فرزند حتى اگر شرعاً بالغ باشد قصاص نشود و مصالحه شود با گرفتن ديه .

  ب : چون در حال فرار بوده دفاع صدق نمى كند .

  ج : جهل او به مسائل شرعى باعث شد كه حكم به قصاص جزماً نكنيم .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesقتل دفاعى

  سؤال 1363 : با التفات به مبناى جنابعالى در بحث دفاع كه قائليد به الأسهل فالأسهل چنانچه مدافع رعايت الأسهل فالأسهل ننمايد و مهاجم را به قتل برساند ، آيا مدافع قصاص مى شود يا اينكه بايد ديه بپردازد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه سارق و مهاجم با سلاح قتاله به انسان حمله كند و مدافع او را بكشد ، نه ديه دارد و نه قصاص على الأظهر ، اگرچه مراعات الأسهل فالأسهل را ننمايد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتداخل جرح و قتلfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1364 : در موارد ذيل كه جرح و قتل به طور عمد يا غير عمد توسط يك نفر صورت مى پذيرد آيا حسب مورد ، قصاص اطراف در قصاص نفس و ديه عضو در ديه نفس تداخل مى كند ؟ الف : جرح و قتل با ضربه واحده انجام شود ، ب : جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود ؟ ( در اين فرض ممكن است ضربات متعدد در زمانهاى متفرق يا متوالى انجام شود )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : در اين صورت تداخل مى شود و قتل به حساب مى آيد .

  ب : اگر ضربات متعدد در يك زمان باشد وقتل مستند به آنها باشد تداخل مى شود ولى اگر درزمانهاى متعدد باشد و قتل مستند به ضربات اخيره باشد تداخل نمى شود .

  سؤال 1365 : چنانچه جانى قصد قتل نداشته باشد و ضربه اى هم كه وارد نموده است نوعاً كشنده نباشد ولى اتفاقاً منجر به قتل شود ، آيا جانى علاوه بر ديه قتل نفس به قصاص جنايت بر عضو نيز محكوم مى گردد ، يا از موارد تداخل است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر جنايت بر عضو كرده سپس سرايت كرد ، چنانچه عمداً بوده قصاص عضو ثابت مى شود و ديه نيز براى قتل نفس ثابت مى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشركت در قتلfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1366 : هرگاه دو نفر ضربات متعدد با فاصله بر مجنى عليه وارد كنند ، مثلاً يكى امروز دست او را قطع كند و ديگرى فردا پاى او را قطع كند و روز سوم مجنى عليه بر اثر سرايت هر دو ضربه فوت كند ، آيا هر دو قاتل هستند و از موارد شركت در قتل است ، يا فقط نفر دوم قاتل است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر قتل مستند به هر دو ضربه باشد ، هر دو قاتل حساب مى شوند به نحو اشتراك .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbديه مقتول مجهول الهويهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1367 : اگر شخصى كشته شده و جنازه او مثلا در بيابان ، منزل يا باغى يافت شود و هيچيك از قاتل و مقتول شناسايى نشوند; بفرماييد :

  الف ) آيا ديه اى وجود دارد ؟

  ب ) بر فرض ثبوت ، پرداخت ديه به عهده كيست و مورد مصرف آن كجاست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه مقتول در قريه اى باشد يا نزديك قريه و احتمال لوث باشد ، حاكم شرع مى تواند از آنها مطالبه ديه كند حسب روايت عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد ح 8 ب 8 ابواب دعوى القتل و وسائل ج 19 ص 113 و روايات ديگر ، و اما اگر در ازدحام يا برجسر و قنطره افتاده باشد ، ديه ندارد ، زيرا روايات گرچه اثبات ديه در بيت المال مى كند بنحو مطلق مثل روايت سكونى ( من مات فى زحام جمعة او عيد او عرفة او على بئر او على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال ) ح 5 باب 6 دعوى القتل ، لكن اطلاق اينها مقيد مى شود به صحيحه عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله(عليه السلام)فى رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ؟ قال : ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته ، اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرء مسلم ، ح 1 ب 6 دعوى القتل ص 109 ج 19 وسائل ، مضافاً به اينكه ديه اگر در بيت المال باشد معنى آن آنستكه امام بايد ديه را بدهد ، حال مى پرسيم امام به چه كسى بدهد ؟ به خودش كه نمى شود . جواب ( ب ) از جواب ( الف ) معلوم مى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقتل بهايى felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1368 : چنانچه شخص مقتول از پيروان فرقه ضاله بهائيت باشد ، آيا ديه دارد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ديه او چه قدر است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كفر مدعى الوهيت يا نبوت و همچنين منكر نبوت خاتم پيامبران(صلى الله عليه وآله وسلم) يا منكر ضروريات دين مسلم و مجمع عليه بين مسلمين مى باشد و اين فرقه از پيروان على محمد باب هستند كه به ترتيب هم مدعى نبوت بوده و هم مدعى الوهيت و هم منكر خاتم پيامبران  (صلى الله عليه وآله وسلم)بوده و هم منكر ضروريات دين مثل نماز و امثال آن بوده بنابراين از نظر موازين فقه شرع مقدس اسلام اين افراد شرعاً كافر و مهدور الدم هستند و قاتل اين نوع افراد نه قصاص مى شود و نه ديه براى او واجب مى شود ، اما اگر فقط اسماً بهائى شود يعنى داخل اين حزب و مرام باشد ولى در عقائد از آنها پيروى نكند ، مانند اكثر كمونيستها كه از لحاظ سياسى و حزبى كمونيست هستند ولى منكر وجود خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)نيستند چنين كسى را اگر بكشند در حقيقت يك مسلمان عادى را كشته اند و قصاص و ديه دارد و ديه او به مقدار يك مسلمان عادى است .

   

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb
   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com