پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام ارث  
 • 1388-05-20 12:54:13  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbوراث نسبىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1257 : 1 ـ افراد نسبى خانواده شامل چه كسانى هستند ؟

  2 ـ آيا شامل خانواده پدر مى شوند ؟

  3 ـ آيا شامل خانواده مادر مى شوند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1 ـ افراد نسبى عبارتند از پدر و مادر و پدربزرگها و مادربزرگها و عموها و عمه ها و اولاد آنها و دايى ها و خاله ها و اولاد آنها .

  2 ـ آرى شامل افراد مذكور در خانواده پدرى مى شود .

  3 ـ آرى شامل افراد مذكور در خانواده مادرى مى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbدسته اولfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1258 : پدرى است كه يك پسر دارد و دو دختر دارد و از اين پسر دو نوه دارد ، پسر فوت مى كند و بعد از مدتى پدر فوت مى كند : 1 ـ حكم ارث ايشان چيست ؟

  2 ـ با توجه به اين كه پدر مبلغى پول از پسر طلبكار بوده آيا حج بر گردن او ثابت مى شود ؟

  3 ـ پدر وصيت كرده سهميه دخترانم از ارث بطور كامل و يكجا بدهيد و سهميه نوه هايم ( يعنى فرزندان پسرش ) را زمانى كه به سن تكليف رسيدند و صاحب خانه وزندگى شدند تدريجاً بدهيد ، چگونه به وصيت او عمل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1 ـ بعد از فوت پسر پدر از مجموع تركه او يك ششم ارث مى برد و بعد از فوت پدر دو دختر وارث منحصر تمامى تركه پدر مى باشند .

  2 ـ اگر يقين دارند كه سهم الارث از پسرش و طلبى كه از او داشته براى حج كافى بوده مستطيع بوده و بايد از طرف او حج بجا بياورند ولو از ميقات و نسبت به تركه او حج مقدم است و بايد بعداً باقيمانده ماترك را بين دخترها تقسيم نمايند .

  3 ـ با وجود دختران به نوه هاى مذكور سهميه ارثى نمى رسد مگر آن كه با قرائن و شواهد معلوم شود كه منظور آن مرحوم از سهميه نوه ها وصيت به ثلث مال آن مرحوم باشد كه در اين صورت بايد يك سوم اموال ماترك او را بعد از بلوغ و رشد نوه ها بين آنان تقسيم و تحويل دهند و ممكن است مقصود او آن باشد كه آن مقدارى كه اگر پدرشان زنده بود مى برد ، همان مقدار را ازثلث بعد از بلوغشان بدهيد كه اگر از قرائن معلوم شد بايد عمل نمايند .

  سؤال 1259 : مردى مى ميرد ورثه هاى او عبارتند از همسر و مادر و يك دختر ، حال ارث آنها به چه نحو است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : همسر يك هشتم از غير زمين ، مادر يك ششم و دختر نصف مال را مى برد ، و بقيه به حسب ارث بين مادر و دختر بر ميگردد . و اگر فرض را 32 بگيريم 4 قسمت مال همسر و 7 قسمت براى مادر و 21 قسمت مال دختر مى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپدر و فرزندfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1260 : بچه اى كه دركودكى بعد از پدربميرد چه دختر باشد و يا پسر و ارثش چه كسى است ؟ اگر بعد از مادر بميرد چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر بعد از پدر بميرد و مالى داشته باشد به مادرش مى رسد و اگر بعد از مادر بميرد به پدر مى رسد و اگر پدر و مادر نداشته باشد بحسب طبقات ارث تقسيم مى شود و به طبقه دوم مى رسد و اگر طبقه دوم نبود به طبقه سوم مى رسد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbفرزند خواندهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1261 : آيا بين ربيبه يا ربيب ( پسرخوانده ) و شوهر مادر آنها ارث مشروعيت دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ارث نمى برد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbارث بردن نوهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1262 : آيا در صورت فوت پدر ، به نوه پسرى از طرف پدر بزرگ ارث مى رسد يا نه ؟ ( در صورتى كه پسر در زمان حيات پدرش ، فوت كرده است )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با وجود فرزندى براى ميت نوبت به نوه ها نمى رسد و چون پدرشان قبل از پدربزرگ فوت نموده سهمى ندارد كه به فرزندش برسد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbزوج و زوجهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1263 : اگر زن بميرد شوهرش كه از او ارث مى برد آيا از كل ثروتى كه باقى گذاشته مثل وجه نقد و زمين و اثاثيه و غيره ارث مى برد يا اينكه بعضى را شامل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مرد از جميع اموال زوجه ارث مى برد .

  سؤال 1264 : شخصى در زمان حيات خود مقدارى طلا براى عيالش خريده است ، آيا پس از فوت وى ، طلاى مذكور متعلق به همسر مى باشد يا جزء ارث است . و به كليه ورثه تعلق مى گيرد ؟ ضمناً از وسايل خانه به همسر ارث مى رسد ، چه مقدار ؟ سهم فرزندان پسر و دختر به چه صورت است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر تمليك زن نموده مال او مى باشد و ظاهراً زن ذواليد مى باشد و قول او حجت است و زن از لوازم خانه ارث مى برد . و نصيب پسر دو برابر دختر مى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesفوت زوجه بعد از زوج

  سؤال 1265 : در تقسيم اموال ميت آيا ارث زوجه او را كه مرده است بايد بپردازند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر زوجه بعد از زوج فوت كرده باشد حصه زوجه را بايد به ورثه زوجه بدهند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesارث بردن زن از آب

  سؤال 1266 : آيا زن از آب ارث مى برد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فقط از آب موجود در محل در زمان فوت ارث مى برد ، اما آبهايى كه بعد از فوت موجود مى شود باقى ورثه ارث مى بردند و زن ارث نمى برد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesارث از آب و زمين

  سؤال 1267 : شخصى از چاه عميقى كه در روستا بين چند نفر مشترك است حدود يك شبانه روز از آب آن شريك است ، حالا كه فوت شده آيا زوجه او هم از اين آب و زمين و موتور آب ارث مى برد ؟ يا فقط به فرزندان شخص مى رسد ؟ و اگر از عين اينها ارث نمى برد ، در رابطه با قيمت اينها چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال زوجه آن مرحوم فقط از زمين و مجراى آن چاه ارث نمى برد ، ولى از قيمت بقيه متعلقات آن از قبيل خود موتور و ساختمانى كه جهت حفاظت موتور ساخته شده ارث مى برد ، در ضمن اين مسأله در توضيح المسائل ما بيان شده ، به مسأله 2782 مراجعه نماييد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمرگ همزمان متوارثينfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1268 : ميراث مرگهاى دسته جمعى ( تصادف ، زلزله و . . . ) به چه نحو بايد تقسيم شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ارث كسانى كه خانه بر آنها خراب شده و ارث كسانى كه با هم غرق شده اند به اين نحو است كه هر كدام فرض مى شود سابقاً مرده و ارثش به ديگرى مى رسد و از او به وارثش مى رسد و اما در غير اين دو صورت ارث هر كدام به وارث خودش مى رسد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com