پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مال مورد وصيت  
 • 1388-05-20 12:54:9  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  
  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمال مشاعfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1244 : شخصى به ثلث وصيت كرده اما از بين املاك معين نكرده ، اكنون به چه صورت ثلث را جدا كنند و حال آن كه نسبت به تمام اموال مشاع است ؟ و اگر در ميان ورثه صغير باشد جدا كردن ثلث در چه هنگام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال بايد تمام اموال آن مرحوم را قيمت كنند و بعد از مجموع آن ، يك سوم را جهت مصرف در موارد وصيت در اختيار وصى قرار دهند و دو سوم ديگر را بين ورثه تقسيم نمايند و سهم صغير را هم بايد در اختيار قيم قرار دهند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتبديل مال مورد وصيتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1245 : اگر محل اقامت وصى به محل زمين مال الوصيه دور باشد و براى او پيدا كردن شخصى براى حفظ مال الوصيه مشكل باشد ، آيا وصى مى تواند زمين آن محل را بفروشد و به محلى كه مورد اطمينان است تبديل نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمى تواند تبديل نمايد .

  سؤال 1246 : آيا وصى بجهت ابقاء مال الوصيه جايز است مال الوصيه را به عنوان وقف به تصرف اداره اوقاف بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbوصيت به چيزى كه در زمان حيات از بين رفتهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1247 : اگر وصيت كند فلان چيز را بفروشيد و به نماز و روزه بدهيد و آن چيز در زمان حيات خود او از بين رفته و او متوجه نشده تا وصيت را تغيير دهد آيا بايد از اموال ديگر او فروخته شود و به وصيت عمل كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال لازم نيست چيزى از اموال او را بفروشند و به وصيت او عمل كنند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbوصيت به عمل خاصfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوصيت به نماز و روزه

  سؤال 1248 : اگر ميت وصيت كرد كه چند سال نماز و روزه برايم بدهيد ، حداقل چند سال بايد انجام داد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر سه سال نماز وروزه برايش بگيرند و بخوانند كفايت مى كنند .

  سؤال 1249 : اگر كسى وصيت كند كه من نماز و روزه بدهكار هستم اما تصريح نكرده كه براى من قضا كنيد يا اين كه تصريح كرده كه عبادتهاى فوت شده را قضا كنيد ، منتها از طرفى او وصيت به ثلث نكرده ، آيا ورثه از اصل مال مبلغى را به كسى بپردازند تا براى ميت نماز و روزه قضا كند ؟ يا اول ثلث را جدا كنند و از ثلث مصرف كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اجرت نماز و روزه هاى مذكور در صورت وصيت از ثلث اموال ما ترك اداء مى شود نه از اصل ، ولى در صورتى كه گفته باشد نماز و روزه بدهكارم و پسر بزرگ مطمئن شد بر اين مطلب ، بر او واجب است از طرف پدر قضا نمايد ، مگر آن كه از ثلث تركه براى او نماز و روزه داده باشند و يا كسى تبرعاً قضاء نموده باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوصيت به وقف اموال

  سؤال 1250 : شخصى وصيت كرده كه اموال او را بعد از فوت وقف كنند ، ورثه اجازه ندادند و عمل به وصيت نكردند حتى از ثلث ، آيا تنفيذ وصيت نسبت به ثلث واجب است و اگر ورثه عمل نكردند بر عهده چه كسى مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تنفيذ وصيت از ثلث واجب است بر وصى و بر عهده ورثه نيز مى باشد و چنانچه عمل به وصيت ننمايند بر حاكم شرع است كه آنها را وادار نمايد و الاّ بر حاكم شرع است كه خود در صورت امكان وصيت را در ثلث تنفيذ نمايد .

  سؤال 1251 : شخصى مبلغ ده ميليون تومان از ثروت خويش را در زمان حيات وقف بازسازى حسينيه و امامزاده نموده كه اين امر در زمان حيات ايشان محقق نگرديد ، اما ايشان شرط نموده اند كه در صورت فوت از ماترك خويش ، وارثان پرداخت نمايند . اكنون وارثان از پرداخت وجه فوق امتناع مى نمايند ، لطفاً حكم شرعى اين مسأله را بيان فرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال وصىّ و در صورت نبودن وصىّ ورثه آن مرحوم حتماً بايد مبلغ مذكور را به موارد تعيين شده از ناحيه پدرشان بپردازند ، البته بشرط اينكه مبلغ مذكور از يك سوم ماترك آن مرحوم زيادتر نباشد ، وگرنه به اندازه يك سوم ماترك واجب است پرداخت نمايند نه زيادتر .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوصيت دفن در مكان خاص

  سؤال 1252 : آيا وصيت پدر به دفن يا عدم دفن در مكان خاص نافذ است ؟ ( گرچه وصى خاص وجود نداشته باشد . )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نافذ است على الاظهر .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesامور خيريه

  سؤال 1253 : شخصى وصيت كرده ثلث كليه مايملكم از نخيل و فصيل و ساير اشجار و اراضى مزروعى و غيره بعد از افراز و فروش صرف شود در كفن و دفن و ساير مخارج مرسوم محلى و ما بقى از ثلث در امور خيريه از قبيل نماز و روزه و . . . مصرف شود . و اين شخص بدهكار واجبات بدنى و مالى از حج و زكات و خمس و نماز و روزه نيست آيا جايز است مقدار اموال اضافى از ثلث را خرج تعمير مسجد كه ناتمام مانده و بانى ندارد كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احتياطاً مقدارى نماز و روزه بدهند و بقيه را در تعمير مسجد صرف كنند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوصيت كردن به حج

     سؤال 1254 : شخصى در زمان حيات خود وصيت مى نمايد فلانى به نيابت از من حج انجام دهد ، بعد از فوت او ورثه ، كس ديگرى را مى فرستند آيا اين از نظر شرعى جايز است ؟ و آيا كسى كه قبول مى كند اين عمل را كه بر خلاف وصيت است ، عمل حرام مرتكب شده ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست بر خلاف وصيت عمل نمايند و تصرف شخص ثالث در آن فيشى كه وصيت شده كه به شخص معين بدهند جايز نيست و حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوصيت به منافع نخلستان

  سؤال 1255 : شخصى در وصيت نامه خود نسبت به ثلثش كه در نخلهاى خرما است ، چنين وصيت كرده : فهو ( يعنى ثلث نخيل ) لأولادى الذكور ليس لأحد من أولادى و غيرهم أن يبيع أىّ نخل منها ، و إذا عجز عن مباشرتها فيتركها للعالم . . . (1) با توجه به اين مقطع از وصيت سؤالات زير براى ورثه ذكور مطرح است :

  1 ـ آيا اين عبارت وصيت دلالت بر تمليك ثلث براى فرزندان ذكور مى كند ؟

  2 ـ اگر تمليك كرده ورثه مى توانند بفروشند ؟ يا بايد طبق وصيت عمل نكنند ؟

  3 ـ آيا بچه نخل كه بعد بوجود مى آيد حكم اصل نخل را دارد كه نمى توان آن را فروخت ؟ ( حتى در صورت خوف تلف بواسطه گراز و امثال آن وصورت عدم احتياج به آن براى كاشت ) .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1 ـ از مجموع عبارتهاى وصيت چنين استفاده مى شود كه بايد اصل ثلث همشه باقى بماند و منافع آن طبق وصيت عمل شود .

  2 ـ اصل ثلث را نمى توانند بفروشند و بايد طبق وصيت عمل نمايند .

  3 ـ بچه نخلها در حكم منافع مى باشد كه مى توانند آنها را بفروشند و يا بنحو ديگرى استفاده كنند على الاظهر .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوصيت به قيموميت

  سؤال 1256 : پدر بزرگ پدرى قيموميت نوه خود را در حضور جمعى به عهده پدر بزرگ مادرى قرار داده و رسيد گرفته كه اين نوه به گردن من حقى ندارد .

  آيا شرعاً قيموميت به عهده پدر بزرگ پدرى مى باشد ، چون در صورت قيموميت او نسبت به نوه اش ، از طرف دولت حقوقى براى اين بچه در نظر گرفته مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جد پدرى مى تواند در زمان خودش و بعد از فوت ، قيّم براى نوه اش تعيين نمايد و اين قيم باقى خواهد ماند . و در زمان خودش وكيل از طرف او مى باشد .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 ) ثلث نخلها براى فرزندان پسر من مى باشد و هيچ كدام از فرزندان و غير آنان حق ندارد كه نخلى را بفروشد و اگر خود از رسيدگى به آنها عاجز گرديدند ، پس آنها را به عالم بدهند .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com