پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام وصى  
 • 1388-05-20 12:54:7  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbرد وصيت بعد از فوت موصىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1239 : اگر خبر وصيت بعد از فوت وصى به موصى برسد ، آيا بر وصى جايز است وصيت را رد كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتعيين دو وصىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1240 : شخصى دو وصى براى خود قرار داده آيا يكى از اين دو وصى مى تواند ثلث خانه را به وصى ديگر بدهد و آن ديگرى هم تمام آن را به پسر كوچكتر موصى بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : يكى از وصى ها ، وصى بودن خودش را نمى تواند به وصى ديگر واگذار نمايد ، اما اگر اين ثلث را به عنوان اين كه وصى ديگر شخص امينى است در اختيار او قرار دهد و او هم با تشخيص نظر خود عمل نمايد اشكالى ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتعيين وصى و ناظرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1241 : الف ) آيا با تعيين و قبول ناظر و امضاء وصيت نامه ، ناظر مى تواند بعد از فوت آن شخص منصرف شود ؟

  ب ) آيا شخصى كه وصى شده است مى تواند بدون نظارت ناظر به طور دلخواه خود به وصيت عمل كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف ) در فرض مذكور حق انصراف ندارد على الاظهر .

  ب ) خير بلكه كارهاى وصى بايد با نظارت ناظر باشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbممانعت از اجراى وصيتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1242 : شخصى به خط خود وصيت نامه اى نوشته و فرزند غير ارشد خود را بدون علم و اطلاع وى وصى قرار داده كه بعد از فوت باغ و ملك من را بفروشد و ثلث آن را صوم و صلاه و خيرات معينه و حج بجاى آورد ، وصى به تمام وصايا عمل نموده الاّ حج ، اولاد ارشد مدعى شده كه به باغ و ملك احتياج دارم و اولاد ارشد من هستم و حج را خودم انجام مى دهم و باغ و ملك را به تصرف خود گرفته و مدت 13 سال است از حج خوددارى نموده و مى نمايد آيا اين حج به عهده اولاد ارشد است كه قبول كرده يا به عهده وصى ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بر وصى واجب است كه انفاذ وصيت را حتى المقدور بنمايد ولو به شكايت و گرفتن زمين باشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتعيين زارع از طرف وصىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1243 : اگر موصى شخص خاصى را براى زراعت زمين مورد وصيت ، تعيين نكرده باشد ، پس از فوت او آيا پسر او بايد در آن زمين زراعت كند يا آن كه وصى بايد شخصى را به اختيار خودش براى زراعت در آن زمين تعيين نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وصى بايد تعيين نمايد و بهتر آن است كه پسر زارع را تعيين نمايد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com