پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • تصرف در موقوف  
 • 1388-05-20 12:51:10  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbفروختن يا تبديل وقفfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1196 : يك دانگ از شش دانگ هر يك از قطعات اراضى روستايى وقف حضرت سيدالشهداء (عليه السلام) مى باشد و مدتى بدون توجه به مسأله وقف در اختيار زارعين قرار داشته است ، حالا آيا زارعين با توجه به گذشت زمان مى توانند ادعاى مالكيت داشته و اراضى فوق الذكر را با اراضى ديگرى تعويض نموده واراضى معوضه و مأخوذه را به تملك شخصى خويش درآورند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تبديل وبيع وقف جايز نيست ، مگر در صورت خاص كه در توضيح المسائل 2101 و 2102 نوشته ايم ، و اجاره اين مدت كه از حصه وقف استفاده نموده ، بايد بپردازند .

  سؤال 1197 : در چه مواردى مى شود مسجد و حسينيه و زمين هاى آن ها را فروخت ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مسجدى كه زمين آن را وقف صحيح نموده باشند و در آن نماز خوانده شود نمى توان فروخت و همچنين حسينيه . لكن اگر در هنگام وقف حسينيه واقف تعويض به احسن را قصد نموده باشد و به اختيار متولى قرار بدهد پس وقف تابع قصد واقف مى باشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخارج كردن از وقفfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1198 : شهردارى جهت رفع مشكل ترافيك و اياب و ذهاب مردم براساس طرح مصوب در حال احداث اتوبان در داخل شهر مى باشد به هنگام اجراء مواجه با اراضى وقفى مى گردد كه بايد اراضى وقفى را تملك نمود بنظر حضرت عالى نحوه تملك اراضى وقفى به لحاظ شرعى چگونه بايد باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اراضى موقوفه جايز نيست خراب شود و از وقفيت خارج گردد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخسارت وارد بر وقفfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1199 : الف ) اگر خسارت بر وقف وارد گردد آيا جبران خسارت در اشياء مثلى به قيمت و بالعكس براى رفع ضمان كافى مى باشد ؟ ب )مصالحه با متولى يا خادم وقف در قيمت ، مثلاً قيمت شيشه شكسته شده چه صورت دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف ) در تلف مثلى رفع ضمان به اداء مثلى است و چنانچه ممكن نشد تبديل به قيمى مى شود ، ولى ضمان قيمى فقط قيمى مى باشد . ب )چنانچه متولّى حق مصالحه را داشته باشد مانعى ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbزمين مجهول الهويهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1200 : زمينى است مجهول الهويه كه پيران محل از قول پيران قبل مى گويند : در اين محل مسجد بوده و بعضى ديگر مى گويند محلّ خيرات بوده و كسى از اهل شهر به ياد ندارد از بناى قبل اين زمين ، آيا اجازه مى دهيد درآن زمين تصرف كنيم و مبلغى را در راه خدا انفاق نماييم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه احتمال دارد زمين مذكور مسجد بوده قبلاً و احتمال دارد كه محل برگزارى خيرات بوده در اين صورت بهتر آن است زمين مذكور را مسجد بسازند و مانع از برگزارى خيرات هم نباشند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپولى كه موعد مصرف آن نرسيدهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1201 : درآمد موقوفه اى كه براى عزادارى سيدالشهداء (عليه السلام) جمع آورى شده و تازمان مصرف يك سال يا كمتر باقى مانده است ، آيا جايز است با آن در فاصله مذكور تجارت نمود بطور مضاربه يا غير آن ؟ و اگر بدون تفريط خسارت ديد ضمان دارد يا نه ؟ و همچنين پول موجود را آيا مى شود به طور قرض الحسنه به كسى داد يا به مصرف ديگر رسانيد تا موعد صرف آن فرا برسد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر حفظ آن درآمدها متوقف باشد بر قرض دادن يا تجارت با آن ، متولى مى تواند آنچه صلاح مى داند براى حفظ مال انجام دهد ، واگر اتفاقاً خسارتى واقع شد ضامن نيست ، و در غير اين صورت قرض دادن يا مضاربه و يا تجارت با آن در اختيار متولى نيست .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتبرعات عزادارىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1202 : پولهايى كه مؤمنين در دهه اوّل محرم به يكى از معتمدين مسجد مى دهند و مورد مصرف آن را روضه خوانى يا گوشت و برنج تعيين مى كنند ، آيا زايد آن را مى توانيم در مخارج مسجد صرف كنيم ؟ اگر مصرف آن را تعيين نكرده باشند مى توانيم در مخارج مسجد صرف كنيم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : درهر دو صورت بايد در عزادارى صرف شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتبديل ظروف قديمىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1203 : شخصى تعدادى بشقاب وقف حسينيه محل كرده متولى حسينيه هم تعدادى بشقاب براى حسينيه خريده وآن زمان اين ظرفها مورد استفاده قرار مى گرفته والآن حدود 2 الى 3 سال است كه مورد استفاده قرار نمى گيرد آيا متولى حسينيه مى تواند اين ظرفها را بفروشد و بجاى آن چيزى كه درحال حاضر مورد استفاده قرار مى گيرد بخرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه ظروف مذكوره درسؤال به هيچ وجه مورد استفاده نباشد و اميد به استفاده از آنها ولو درآينده هم نباشد متولى حسينيه مى تواند آنها را تبديل كند به چيزهايى كه مورد استفاده قرار گيرد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتعويض ملك با وقف سيدالشهداء(عليه السلام)felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1204 : مسجدى است درمحل كه در جوار آن ملك شخصى است ، در جوار ملك شخصى ملكى است كه وقف سيدالشهداء (عليه السلام) است ، مسجد كوچك است آيا مى شود براى توسعه مسجد از ملك شخصى به مقدار لازم بردارند در قبال آن از ملك سيدالشهداء به صاحب زمين بدهند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال جايز نيست از ملك سيد الشهدا (عليه السلام) به كسى بدهند ، ولى مى توانند از ملك آن شخص مقدارى بخرند و جزء مسجد نمايند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخانه اى كه وقف مسجد شدهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1205 : شخصى خانه مسكونى خود را وقف مسجد نموده و وصيت كرده بعد از مرگ درآمد حاصله از آن تحت اختيار هيئت امناى مسجد و صرف هزينه هاى آن مكان شود ، آيا هيئت امنا جهت توسعه مسجد و عمران آن مى توانند آن خانه را به فروش برسانند و هزينه مسجد نمايند يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال چون نظر واقف آن بوده كه منزل باقى بماند و درآمد حاصله مصرف مسجد مذكور بشود ،لذا فروش آن جايز نيست فقط از درآمد آن مى توانند هزينه براى توسعه مسجد وعمران بنمايند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbساختن حسينيه در زمين موقوف براى مسجدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1206 : زمينى است كه منفعت آن وقف مسجد شده است و از روى ناآگاهى به آن وقف ، حسينيّه اى به نام حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) و 6 باب دكان در آن احداث شده است ، بعد از آن باز در همين زمين موقوفه چند دستگاه ساختمان بنا شده ، آيا اينها بايد ماهانه به مسجد اجاره پرداخت نمايند و يا اينكه ساختمانها و دكانها را تخريب نموده و زمين موقوفه را به حال اوّل برگردانند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر اين زمين بنحو خاص وقف شده ، مثلاً براى اين كه در زمين زراعت شود و حاصل آن صرف مسجد شود و بنحو ديگرى از آن استفاده نشود در اين صورت بايد همه بناها تخريب شوند و بنحوى كه واقف تعيين نموده عمل شود و اگر واقف تعيين نحوه استفاده را ننموده و يا اينكه اين نحوه استفاده را كه تعيين نموده بوده فعلاً ممكن نيست مثلاً تعيين نموده بوده كه زراعت كنيد و فعلاً زراعت در آن ممكن نيست ، بايد در اين دو صورت بناها باقى باشند و اجاره بدهند ومال الاجاره صرف مسجد شود با نظريه متولّى وقف .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقرآن موقوف براى حسينيهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1207 : واقفى قرآنى را به صورت جزوه وقف حسينيه كرده و چون فقط در ايام عاشورا ممكن است قرائت بشود ، آيا بردن به مساجد ديگر محل و قرائت نمودن جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر در زمان خود واقف فقط در ايام عاشورا از حسينيه استفاده مى شد و واقف عالماً به اين وضع وقف كرده جايز نيست آنها را از حسينيه بيرون ببرند ، بلى اگر احراز شود كه وقف جزوات براى حسينيه به اين معنى بوده كه در حسينيه مستقر باشد و براى مجالس فاتحه ديگر با قيد برگرداندن به حسينيه ببرند جايز است بردن به مساجد ديگر .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخوراكى هاى زائد بر مصرف مسجدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1208 : مردم در مراسم شبهاى قدر چاى ، قند و ساير اشيا مانند ماست و نان به مسجد مى آورند و بسيارى از اين اشيا تا سال ديگر در معرض فساد واقع مى گردد ، آيا مى توانيم آنها را بفروشيم و يا به فقراى محلّه بدهيم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشيايى كه از مصرف سال زياد مى آيد و مورد احتياج نيست ، تبديل وصرف در ضروريات ديگر و امور لازمه مسجد نمايند و نان و ماستى كه زياد مى آيد به فقرا بدهند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمنبر اضافه در حسينيهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1209 : حسينيه اى يك منبر دارد ، يكى از مؤمنين منبر ديگرى تقديم حسينيه مى كند حال متصدى و بانى حسينه مى تواند منبر اولى را بنابر اين كه وقف بوده است به حسينيه اى ديگرى تقديم كند ؟ در فرض فوق اگر منبر اول وقف نبوده است حكم چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر منبر اول وقف حسينيه باشد و منبر دوم وقف نباشد نمى توان منبر اول را به جاى ديگر ، منتقل كرد و بايد از صاحب منبر دوم اجازه گرفت كه در حسينيه ديگر گذاشته شود ، واگر هر دو منبر وقف باشد بايد حتى المقدور از هر دو در آن حسينيه استفاده كرد ، و اگر يكى از دو منبر زائد است متولى مخير است كه يكى را بگذارد و ديگرى را در حسينيه ديگرى قرار دهد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbزمينى كه وقف نهر آب شدهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1210 : زمينى وقف آبى است ، اين زمين را ديوار كشى نموده اند ، و ديوار را مقدارى داخل زمين گذاشته اند ، آيا اين باقى مانده از زمين را كه در شاهراه مانده است ديگران مى توانند تصرف كنند و نهال كارى كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال جايز نيست مردم در باقيمانده زمين تصرف كنند مگر به اذن متولى در صورتى كه منافات با وقف نداشته باشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاجاره دادن سهم خود از آب موقوفfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1211 : شخصى آب ملكى خود را وقف بر اولاد ذكور كرده است ، بعد از فوت آن شخص يكى از پسرها آن مقدار آب را كه سهم او مى باشد بعنوان اجاره طويل المدت مثلا مدت 50 سال يا بيشتر اجاره داده است ، آيا اين اجاره صحيح است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اجاره صحيح است تا مدت حيات موجر ، در صورتى كه ضرر به ديگر اولاد موقوف عليهم نرسد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbموقوفه براى طلاب مدرسهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1212 : موقوفه اى وقف شده كه درآمد آن بين طلاب مدرسه تقسيم شود ، درآمدهاى موقوفات در طول پنج سال جمع آورى شده ، در اين مدّت عدّه اى از طلاب منتقل شده اند به مدرسه ديگر وعده اى جديد آمده اند ، اكنون پولها را مى خواهيم تقسيم كنيم ، طلاب گذشته كه هنگام حصول درآمد بوده اند آيا مستحق هستند و همچنين طلاّبى كه بعد از حصول ربح و قبل از تقسيم آمده اند مستحق مى باشند يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : درآمدهاى سابق را بايد به طلاّب سابق داد چونكه حق آنها به درآمدهاى سابق تعلّق گرفته بود ، لكن در اثر قصور يا تقصير به آنان نرسيد ، ولى درآمدهاى بعد از خروج طلاّب سابق را بايد به طلاّب جديد داد .

  سؤال 1213 : طلاب علوم دينى كه مشغول تحصيل در حوزه و دانشگاه مى باشند ، آيا مى توانند ازا مكانات حوزه علميه مثل حجره و شهريه استفاده نمايند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه حقيقتاً محصل علوم دينيه باشد مشمول اوقافى كه براى طلاب علوم دينيه وقف شده مى شود و اما شهريه اى كه مى گيرند منوط به رضايت مرجعى است كه به آنان شهريه مى دهد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com