پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • شرايط ذبح كردن  
 • 1388-05-20 12:49:50  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbذبح با غير آهنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1129 : ذبح با كارد استيل و مس و طلا و غير آهن صحيح است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه انسان متمكن از آهن باشد بغير آهن صحيح نيست و اما استيل شنيده ايم كه از جنس آهن است و به اين نحو عملش آورده اند چنانچه حقيقتش آهن باشد ذبح به آن حلال است ، مع ذلك از اهل خبره سؤال نمايند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbذبح كردن با استيلfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1130 : آيا ذبح حيوان با كارد استيل جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً جايز باشد ، چون استيل نوعى آهن است ، چنانچه اهل خبره گفته اند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbذبح ايستادهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1131 : آيا در حالى كه حيوان ايستاده باشد مى شود آن را ذبح كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شتر را در حال ايستاده نحر مى كنند ولى گاو و گوسفند اگر ممكن باشد كه مقاديم بدن در مقابل قبله باشد ذبح آن ها ايستاده هم جايز است  .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمباشرت مسلمانfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1132 : آيا ذبح حيوان با دستگاههاى تمام اتوماتيك با رعايت همه شرايط ذبح به اين صورت كه مسلمانى با گفتن بسم الله دكمه دستگاه را فشار دهد صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در ذبح مباشرت شرط است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbبريدن چهار رگfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1133 : در صورتى كه گرگ گلوى گوسفند را بگيرد و دوتا از اوداج را قطع كند و دو رگ بزرگ دو طرف گردن باقى مانده باشد اگر چوپان برسد و با چاقو ببرد آن گوسفند حلال است يا حرام ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال چنانچه چوپان هم دو رگ بزرگ سالم را با موازين شرعى ببرد و هم دو رگ قطع شده را از بالا و يا از پايين آن دوباره ببرد ، گوسفند مذكور حلال مى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbانداختن مرغ در آب پس از سربريدنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1134 : بعضى از مرغدارى ها سر مرغ را كه مى برند آن را در بشكه اى كه در آن آب است مى ريزند و همه را روى هم مى اندازند يا بعد از سربريدن مرغ در آب نهر مى افتد آيا اين گونه مرغها حلال است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه ذبيحه تمام شرايط ذبح را واجد باشد از قبيل اسلام و قبله و ذبح با حديد و قطع او داج اربعه و بعد از احراز اين شرايط در بشكه يا در نهر روى هم بيندازند مانعى ندارد و حلال است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاختلاف شيعه و سنى در ذبحfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1135 : شيعه و سنى نسبت به طريقه ذبح شرعى اختلاف دارند تكليف ما نسبت به گوشت و چرمى كه مى خريم و نمى دانيم چه كسى ذبح كرده چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از بازار مسلمانها بخريد و فحص بر شما لازم نيست .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com