پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • اولياء  
 • 1388-05-20 12:48:24  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbولايت حاكم شرعfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 919 : بعد از فوت پدر اموال صغير نزد چه كسى گذاشته مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هركس كه حاكم شرع صلاح بداند .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbولايت پدر و جد و وصى آنها و ولايت حاكم شرعfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 920 : در مورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جرح يا توهين قرار گرفته باشند بفرماييد : الف ) آيا اولياء آنان با رعايت غبطه مولّى عليه حق گذشت دارند يا خير ؟ ب ) ملاك در رعايت غبطه مولّى چيست ؟ آيا صرف عدم الضرر كافى است يا بايد نفع صغير لحاظ گردد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى مى توانند مال طفل را بفروشند ، مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد ،لكن بايد جد و وصى و حاكم شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمايند ، و اما پدر پس هرچند كه كفايت عدم ضرر بعيد نيست ، و لكن احتياط به مراعات غبطه و مصلحت ترك نشود ، و اما نسبت به بخشش و گذشت از اموال و يا حقوق صغير ، غبطه و مصلحت حتماً لازم است مطلقاً .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbولايت پدرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمعاملات پدر در اموال فرزند صغير

  سؤال 921 : پدرى ملكى را ولايتاً براى دو دختر صغير خود خريدارى مى كند ، چندى بعد ملك را ولايتاً مى فروشد ، آيا اين دو دختر پس از رشيد شدن مى توانند نسبت به اين معامله فروش پدر خود معترض شوند و ابطال معامله و اسناد رسمى انتقال را درخواست نمايند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه پدر ملاحظه مصلحت دو دختر را در خريد وفروش كرده حق اعتراض ندارند و در صورتى كه پدر ادعا مى كند كه مصلحت را ملاحظه كرده و دختران انكار مى كنند قول پدر مقدم است ولى بايد قسم بخورد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپدر و مادر غير مسلمان

  سؤال 922 : حد احترام به پدر و مادر غير مسلمان را بيان داريد ؟يا به عبارتى : وظيفه فرزند در مقابل پدر و مادر غير مسلمانش به چه نحو است ؟ و اطاعت از آنها تا چه حد است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رفتار و كردار و گفتار فرزند مسلمان در مقابل پدر و مادر غير مسلمان بايد طورى باشد كه در انظار عرف و عقلاء براى آنان هتك حرمت و تحقيرمحسوب نشود و اطاعت از آنان در غير از واجبات و محرمات از نظر شرع مقدس اسلام مانعى ندارد ، بلكه اطاعت و نيكى به آنها بسيار ترغيب شده .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتعليم و تربيت

  سؤال 923 : آيا تعليم خواندن و نوشتن فرزند و ازدواج وى بر ولى ( پدر و پدر بزرگ پدرى ) واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : واجب نيست .

  سؤال 924 : آيا مى توان براى تربيت كردن كودك 4 ساله وى را تنبيه بدنى كرد و يا جايز است براى تنبيه وى را براى مدتى در اتاق حبس نمود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تنبيه بدنى بايد موجب ديه نباشد ، و حبس و امثال آن نيز مورد تأمل است .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbولايت عمو ـ حضانت مادرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 925 : آيا بعد از فوت پدر وجد عموحق تربيت اولاد و تصرف در اموالشان را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر كه را كه حاكم شرع صلاح ديد قيم قرار مى دهد و حق الحضانه براى مادر است .

  سؤال 926 : احياناً اگر بعد از فوت پدر ، مادر شوهر نمايد آيا تربيت بچه ها به عموى آنها واگذار مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون كه پدر موجود نيست حضانت حق مادر است .

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbولايت قيمfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesقيم شدن زن

  سؤال 927 : با توجه به اين كه در شرع و قانون ( ماده 1233 قانون مدنى ) قيم شدن زن منوط به اجازه شوهر است ، اگر شوهر و برادر شوهر زنى محجور باشند آيا ممكن است كه آن زن را به عنوان قيمه شوهر و برادر شوهر انتخاب و انتصاب كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه شوهر و برادر شوهر محجور شد ،حاكم شرع يا شخصاً يا به واسطه وكيل ، در امور مالى او تصرف مى كند و مانعى ندارد زن او را به عنوان وكيل خود معرفى كند كه در امور مالى او يا برادرش از طرف حاكم شرع تصرف كند در صورت لزوم ، البته اطلاق قيم در اين حال مسامحه است .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com