پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احـكام مضاربه  
 • 1388-05-20 12:48:17  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbعقد مضاربهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 895 : آيا مضاربه از عقود لازمه است يا از عقود جايزه ، كه بتواند بعد از عقد آن را فسخ نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مضاربه از عقود جايزه است .

  سؤال 896 : سودى كه شركتهاى خصوصى مى دهند چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه به عنوان مضاربه با شركت يا غير آن از قرار دادهاى شرعى باشد و شرائط مراعات شود اشكال ندارد .

  Flashing_line.gif - 534x8 - 4.28 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمخارج عاملfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 897 : آيا جايز است عامل مخارج خود را در حضر و سفر از مال المضاربه صرف نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : عامل در سفر كرايه ماشين و امثال آن را مى تواند از مجموع منافع حاصله مصرف نمايد در صورتيكه سفر براى مضاربه باشد ، و اما مخارجى كه جهت خوراك و پوشاك و امثال آن است را بايد از مال خاص خودش خرج نمايد ، و چنانچه از منافع حاصله خرج كرده باشد بايد حين تقسيم منافع از سهم خودش حساب كند .

  Flashing_line.gif - 534x8 - 4.28 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbسود و زيان در مضاربهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 898 : اگر شخصى پولى را نزد كسى به عنوان مضاربه بگذارد و مقرر كند كه مثلاً ماهى هر 100 هزار تومان 3 هزار تومان به عنوان سود دريافت كند و قرار بگذارند كه ضرر هم از طرف عامل بخشيده شود حكم اين سود چگونه است ؟آيا حرام است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سود مضاربه بايد بطور مشاع بين صاحب مال و عامل تعيين شود مثل نصف يا ربع و غيره ، نه بطور مقدار معين مثلا سه درصد اصل مال و امثال آن ، و اما ضرر و خسران شرعاً به عهده صاحب مال است ، حتى اگر در ضمن عقد شرط كند كه ضرر و خسران به عهده عامل باشد اصل مضاربه باطل مى شود ولى چنانچه عامل تعهد نمايد كه ضرر و خسران را از كيسه خودش تدارك و جبران نمايد مانعى ندارد .

  سؤال 899 : مبلغ نه ميليون تومان وجه نقد از شخصى به عنوان قرض الحسنه و مضاربه مشاركتى دريافت نموده تا ماهيانه به صورت تضمينى 4% سود مشاركت آن را به طور على الحساب به حساب وى واريز كنم ، اين توافقنامه به مدت يكسال منعقد شده و مورد رضايت طرفين است ، آيا اين معامله مباح است يا ربوى ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قرارداد بايد تحت عنوان مضاربه تنظيم شود نه تحت عنوان قرض الحسنه و بايد منافع و سود مضاربه را بطور مشاع تعيين نمايند مثل نصف يا دو سوم نه بطور مبلغ معين در هر ماه ، ولى بعد از قرار داد مضاربه بطور صحيح شما مى توانيد ماهانه على الحساب مبلغى بابت سهم سود مشاع به شخص مذكور بدهيد ، و در آخر مدت قرار داد كم يا زيادى سهم سود مشاع ايشان را تصفيه كنيد و يا باهم مصالحه نماييد .

  Flashing_line.gif - 534x8 - 4.28 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتعيين مبلغ معين براى عاملfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 900 : شخصى عامل مضاربه شده كه با سرمايه غير تجارت كند و مى خواهد مبلغ معينى را از سود بگيرد مثلا صد هزار تومان ، آيا راه شرعى براى اين جهت پيدا مى شود يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ابتدا بايد حصه معينى از سود رابراى عامل در نظر بگيرند ولى در عقد لازم ديگرى يا درخود عقد مضاربه عامل شرط مى كند كه اگر حصه سود عامل از صد هزار تومان كمتر شد ، مالك سرمايه از خودش آنرا اتمام كند ، و مالك هم شرط كند كه اگر حصه عامل از صد هزار بيشتر شد ، زيادى را به مالك ببخشد .

  Flashing_line.gif - 534x8 - 4.28 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمصالحه در سود مضاربهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 901 : شخصى سرمايه اى را در اختيار كسى مى گذارد براى تجارت و عامل با صاحب سرمايه قرار مى گذارند كه يك پنجم منفعت را به صاحب سرمايه بدهد ، عامل براى سهولت محاسبه با صاحب سرمايه تقاضا دارد كه حق خود را به مبلغ معين مصالحه كند ، آيا معامله صحيح است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مضاربه با تعيين نسبت معينه صحيح است و بعد از حصول منفعت به هر مقدار كه با هم مصالحه نمايند مانعى ندارد .

  سؤال 902 : شخصى به تاجرى ميگويد من مبلغى دارم كه نمى توانم باآن كسب نمايم ، و چون به شما اطمينان دارم آن مبلغ را به شما مى دهم ، تا با آن كسب و كار نمائيد و مشخص كنيد حداقل سود و حداكثر آن ماهيانه چقدر است ؟ تاجر سود را مشخص مى كند و شخص مى پذيرد ، آيا اين عمل شرعى است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سود مضاربه بايد به نحو چند درصد حاصله از مال المضاربه مشخص شود ، مثل 50 يا 40 يا 30 درصد از كل سود حاصله ، ولى اگر ماهيانه مبلغى را بطور على الحساب به صاحب پول بدهد و كم و زيادى سهم او را بعداً حساب كنند و يا بعداً به همان مبلغ كه قبلا پرداخت نموده سهم او را مصالحه نمايند مانعى ندارد .

  Flashing_line.gif - 534x8 - 4.28 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتخلف از قراردادfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 903 : شخصى مبلغ معينى را به عنوان مضاربه دريافت مى كند ، با تعيين مقدار مشخصى از سود كه از درآمد به صاحب پول بدهد ، ولى عامل با آن مبلغ جنس ديگرى مى خرد يا به مصرف زندگى خود مى رساند ، در اين صورت آيا عقد مضاربه باطل است يا نسبت به خريد جنس ديگر ( غير مورد مذاكره ) صحيح نخواهد بود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال چنانچه عامل جنسهاى غير مورد مذاكره را به طور ذمه اى خريده باشد ولو اينكه بعد از معامله ثمن آنرا از همان پول دريافتى داده باشد ، عمل حرام انجام داده است ، ولى معامله صحيح و نفع و ضرر آن به خود او مربوط مى شود ، فقط اصل مبلغ دريافتى را ضامن است ، و در صورتى كه معامله شخصى باشد يعنى به عين آن مال چيزى خريده باشد ، معامله فضولى و نفع و ضرر آن مربوط به خود صاحب مال است .

  سؤال 904 : در فرض بطلان مضاربه يا فرض مصرف شدن مال المضاربه در لوازم شخصى عامل كه مال در ذمه عامل مستقر مى شود ، آيا حكم قرض الحسنه را پيدا مى كند كه مالك نمى تواند سود مقرر را بگيرد ؟ و آيا راهى هست كه مالك سود مقرر را بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه مال المضاربه را در لوازم زندگى شخصى خود مصرف كرده است مرتكب كار حرام شده و ضامن اصل مال المضاربه مى باشد ، اگر بازگشت آن به معامله فضولى نشود .

  سؤال 905 : شخصى پولى به كسى به عنوان مضاربه داده كه از سود پول على الحساب ماهانه مبلغى بپردازد ، پس از چند سالى آن شخص مى گويد كه من با اين پول كار نكرده ام . ولى ماهانه را مرتب پرداخته است ، آيا اگر بگويد اين مبالغى كه پرداختم به شما بخشيدم ، مسؤليتى متوجه طرفين نيست ؟ اگر بگويد اين مبلغ بابت اصل پول بوده آيا پذيرفته است ، يا صاحب مال مى تواند اصل سرمايه را مطالبه و پول طرف را ماهانه بپردازد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال اگر بگويد پول را بخشيده ام مسؤليتى به هيچ يك از طرفين متوجه نمى شود ، ولى اگر بگويد اين مبلغ را از اصل پول داده ام در اين صورت چنانچه صاحب پول يقين و يا ظن قوى دارد كه عامل از پول استفاده نكرده است نمى تواند او را ملزم نمايد بر اينكه مبلغ پرداختى را از اصل پول حساب ننمايد ، و اما اگر در نظر او عامل متهم باشد مى تواند او را نزد حاكم شرع قسم بدهد بر ادعاى خودش ، و اما اينكه صاحب مال بتواند پول پرداختى ماهانه از طرف عامل را ماهانه پرداخت نمايد و اصل سرمايه را يكجا از او بگيرد موقوف است به رضايت طرفين .

  سؤال 906 : در فرض تخلف از قرارداد مضاربه و مستقر شدن مال القراض در ذمه عامل ، آيا مى شود حاكم شرع دستور بدهد كه عامل مبلغ سود تعيين شده را به عنوان تعزير تخلف از شرط و ارتكاب كار حرام به مالك بپردازد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال حاكم شرع ميتواند طبق نظريه خود عامل را كه مرتكب كار حرام شده است تعزير نمايد ، ولى نه اينكه از او سود بگيرد براى صاحب مال به عنوان تعزير .

  سؤال 907 : آيا حكم تخلف از قرارداد مضاربه نسبت به اموال شخصى يا اموال بانكها كه معمولا دولتى است فرق مى كند يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احكام تخلف از قرارداد مضاربه از نظر مورد سؤال فرقى نمى كند كه صاحب مال المضاربه فرد شخصى باشد يا مؤسسه و يا بانك .

  Flashing_line.gif - 534x8 - 4.28 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاختلاف عامل و مالك felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 908 : هر گاه مالك و عامل در مقدار رأس المال و يا در مقدار ربح حاصل از تجارت اختلاف نمايند قول كدام يك مقدم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : راجع به ربح حاصله قول عامل مقدم است و اما راجع به مقدار رأس المال اگر مالك مدركى قابل قبول نداشته باشد عامل بايد نسبت به مقدار اختلافى قسم بخورد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com