پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام خريد و فروش  
 • 1388-05-20 12:48:11  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   
  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbچيزهايى كه داخل در معامله استfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 870 : اينجانب منزلى داشتم در روستا كه برق اين منزل از موتور روستا روشن مى شد ، دربين سال قرار شد كه برق سراسرى به اين روستا بياورند و اعلام كردند جهت خريد كنتور برق سراسرى به بانك پول واريز نماييد ، پول واريز شد و قبل از رسيدن برق منزل را فروختم ، اكنون برق سراسرى آمده آيا كنتور به من فروشنده خانه مربوط است يا خريدار ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كنتور و حق انشعاب مربوط به فروشنده است مگر آن كه در ضمن عقد معامله خانه ، آن را در بيع خانه داخل كرده باشند .

   

  Grey_line.gif - 575x10 - 2.00 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاختلاف در معاملاتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 871 : شخصى در زمان حيات خويش قطعه اى از زمين خود را به شخصى فروخته است و بعد از معامله فروشنده فوت مى نمايد وراث وى بعد از پنج سال از حين معامله ادعاى جنون مورث خود را در هنگام معامله مى نمايند تكليف دعوى چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به صرف ادعاى آن ها جنون ثابت نمى شود ، بلكه بايد شهودى بر اين قضيه اقامه نمايند .

  سؤال 872 : در مورد مجنون ادوارى كه حكم جنون وى صادر شده و براى وى قيم تعيين شده است ، فردى سندى ارائه و مدعى مى شود كه مشار اليه در زمان افاقه ملكى را به وى فروخته است و درخواست الزام وى را به تنظيم سند مى نمايد . قيم مدعى است معامله در زمان جنون ادوارى واقع شده و باطل است ، در صورت ترديد در زمان جنون از نظر مبارك جنون استصحاب مى شود مگر طرف خلاف آن را ثابت كند يا اصل افاقه است .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر در حال عقل اقرار به وقوع معامله در حال عقل كرد ، حكم به صحت مى شود ، ولى اگر جنون او باقى ماند ، يا بعد از عاقل شدن صحت معامله را انكار كرد ، حكم به صحت معامله مشكل است .

  سؤال 873 : 1- مالكى زمين زراعى متعلق به خودش را به خريدار فروخته و خريدار نيز با آگاهى از محل وقوع و مزروعى بودن زمين آن را خريده و با پرداخت ثمن و معامله مبيع را تحويل گرفته است . آيا معامله مزبور شرعاً جايز مى باشد يا خير ؟

  2- چنانچه خريدار بعد از انجام معامله در مقام مالك بالفعل با دخل و تصرف در ملك مزروعى ابتياعى ، آن را جزئاً و مغاير با وصف مزروعى ( به قيد مسكونى ) به اشخاص ثالث واگذار كند :

  الف- حكم معامله ثانى چيست ؟

  ب- و آيا اعمال و اقدامات خريدار كه جزئاً و مغاير وصف بيع آن را به اشخاص ثالث فروخته است ، در معامله اوليه تسرى داشته و موجب ضمان شرعى و اسلامى فروشنده اوليه مى شود يا خير ؟

  3- چنانچه با حكميت شخصى ، معامله معوض واقعه فيمابين خريدار و اشخاص ثالث صدرالشرح منجر به صلح گشته و اشخاص ثالث در ازاى زمين ابتياعى خويش با وصف مسكونى به اخذ زمين معوض مشاعى- مزروعى از همان اراضى وليكن ، با متراژ بيشتر تراضى نمايند :

  الف- آيا مصالحه در بيع و سازش به عمل آمده فيمابين متعاملين شرعاً نافذ و جايز مى باشد يا خير ؟

  ب- و آيا در جريان معاملات واقعه و سازش حاصله مسئوليت و ضمانى شرعى متوجه حكم معاملات مى باشد يا خير ؟

  4- آيا عملكرد متعاملين معامله ، چه معامله زمين زراعى فيمابين مالك اوليه با خريدار و چه معاملات حادثه فيمابين خريدار با اشخاص ثالث با علم بر اين كه معامله اخير منجر به صلح و سازش متعاملين گشته ، از موارد تحصيل نامشروع مال و اكل بر باطل تلقى مى گردد يا مراتب معاملات و سازش به عمل آمده شرعاً صحيح بوده و عارى از اشكال مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- معامله جايز و صحيح است .

  2- الف : خريدار خيار فسخ دارد . ب : موجب ضمان نمى شود .

  3- الف : صلح نافذ مى باشد . ب : ضمان متوجه حكم نمى شود .

  4- اكل مال به باطل نيست .

  سؤال 874 : ملكى است كه وفق مقررات قانونى بنابر ضرورت جهت طرح اصلاح خيابان و غيره ، توسط شهردارى بر مبناى توافق و يا پرداخت مبلغ قيمت منطقه اى تملك شده ، پس از گذشت چند سال طرح مزبور منتفى شده مالك با مراجعه به شهردارى اظهار مى دارد با توجه به منتفى شدن طرح ، يا ملك مرا برگردانيد و يا قيمت آن را به قيمت روز پرداخت كنيد در اين صورت تكليف شرعى چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر ملك مذكور با رضايت و با توافق طرفين به شهردارى تحويل داده شده و مبلغ و قيمت منطقه اى را گرفته است معامله تمام شده است .

  سؤال 875 : شهردارى در يكى از معابر شهر ، به بهانه اين كه تمام ملك در مسير اجراى طرح قطار شهرى قرار دارد ، ملك مورد نظر را از مالك خريدارى مى نمايد . در حالى كه پس از انجام مبايعه نامه مشخص مى شود كه قسمتى از ملك مورد نظر در طرح قرار نداشته و شهردارى نيز با علم به اين قضيه و با توجه به عدم اطلاع مالكين اقدام به تملك تمام ملك نموده و قصد واگذارى الباقى ملك را با قيمتى چند برابر قيمت خريدارى شده دارد .

  حاليه وضعيت اين قرار داد ( مبايعه نامه فيما بين شهردارى و مالكين ) و تملك صورت گرفته از نظر شرع مقدس اسلام مورد استفتاء است .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر معامله با رضايت بوده صحيح است و اگر با توجه به شرائط حين معامله غبنى در كار نبوده خيار غبن هم نيست .

  سؤال 876 : در عقد بيع چنانچه تنها دليل اثبات وقوع عقد و پرداخت ثمن شهادت شهود باشد و سپس احدى از شهود از شهادت خود رجوع نموده و اعلام دارد كه شهادت كذب داده است حكم شرعى قضيه از جهت اثبات وقوع و نيز پرداخت ثمن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شهادت يك شاهد به همراه قسم مثبت دعوى مى باشد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com