پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • شرايط مبيع  
 • 1388-05-20 12:48:0  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  
  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  مالكيت

  سؤال 836 : آيا مى توان مال غير را فروخت و يا اجاره داد ؟ در صورتى كه شخص يا اشخاصى مبادرت به اجاره دادن يا فروختن مال غير نمايند ، تكليف با اشخاص مورد نظر چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تصرف در مال غير بدون رضايت مالك جايز نيست و اگر اجاره داد يا فروخت ، صحت آن متوقف بر رضايت و امضاء مالك است و اگر ضررى بر مالك وارد نمودند بايد جبران نمايند .

  سؤال 837 : زمينى را فردى به شخصى ديگرى فروخته ، سپس همان زمين را
  با مبلغ بيشترى خريدارى نموده است ، بعداً مشخص گرديده است كه زمين مذكور از نظر مالكيت و اسناد داراى اشكال بوده و شخص ثالثى با سند
  معتبر ادعاى مالكيت نموده و بهر حيث زمين موصوف قابل تحويل و تصرف نمى باشد . آيا معامله اخير صحيح است يا آن كه فقط بايستى اصل وجه خريدار مسترد گردد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال كه معلوم شد زمين مال شخص ثالث بوده ، هر دو معامله باطل است ، و لذا خريدار اول ثمن خود را مى گيرد در صورتى كه تحويل فروشنده داده باشد و ثمن دوم را كه از فروشنده اول گرفته پس مى دهد .

  سؤال 838 :

  1- آيا پدر حق دارد ملك فرزند خود را كه بيش از 18 سال تمام سن داشته و عاقل و رشيد هم باشد با ادعاى اين كه پدر بر پسر ولايت دارد بدون اذن و اجازه او بفروشد و ثمن معامله را به نفع خود برداشت نمايد ؟ ضمناً ملك مذكور توسط خود فرزند تحصيل و در آن احداث بنا شده و موروثى نبوده .

  2- آيا فقط با شهادت نامادرى و برادرى ناتنى عليه فرزند نامبرده ( فوق الذكر ) به نفع پدر در دادگاه بدون ارائه سند و مدرك و بنچاقى كه مالكيت پدر را تاييد و اثبات نمايد ، محكمه مى تواند پدر را مالك بشناسد و معامله او را تنفيذ و تائيد نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :

  1- پدر بعد از بلوغ پسر ولايت تصرف در مال او را ندارد . پس در مورد سؤال معامله فضولى است و بهتر است فرزند معامله پدر را امضا كند ، لكن تا وقتى كه اجازه نداده معامله محل اشكال است .

  2- يك شاهد عادل به همراه قسم خوردن مدعى در اموال حق را ثابت مى كند به شرط آن كه شهادت معارض نداشته باشد .

  سؤال 839 : آيا شخص سالم و بالغ براى فروش اموال خود به فاميل نسبى يا سببى مى تواند با افرادى معامله نمايد كه منافع او را بهتر در نظر دارند ؟ آيا فروشنده براى انتخاب افرادى كه كمتر به او ضرر مى رسانند مختار است ؟ سايرين كه به هر نحو فروشنده را تهديد مى نمايند آيا معامله با تهديد كنندگان صحيح بوده و جنبه شرعى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مالك مختار است ملك خود را به هركس بخواهد بفروشد ، و چنانچه در معامله اكراه باشد معامله باطل است مگر اينكه بعداً راضى شود .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com