پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • وجوب زكات فطره  
 • 1388-05-20 12:47:41  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • وجوب زكات فطره 

  مهمان شب عيد فطر

  سؤال 787 : در رساله مرقوم فرموده ايد كسانى كه نان خور انسان هستند در غروب عيد فطر بايد زكات فطره آنان را بدهد ، معيار نان خور شدن چيست ؟ آيا هر مهمانى نان خور محسوب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : معيار نان خور آن است كه بر وارد شونده ، نان خور شخص و عائله او صدق كند . 

  سؤال 788 : گاهى مهمان به خانه مى آيد با دعوت و گاهى بدون دعوت و گاهى ضيافت از مهمان در مسجد يا تالار مى شود و گاهى در منزل ديگرى ولى به هزينه خود شخص آيا در اين صور صدق نان خور مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مهمانى كه در منزل يا تالار يا مسجد غذا بخورد نان خور و عائله حساب نمى شود مثلاً كسانى كه دعوت نموده منزلش بيايند حدود يك ساعت غذا بخورند و بروند نان خور و عائله اش حساب نمى شوند و فطره آنها بر صاحب خانه نيست . 

  سؤال 789 : اگر شب عيد فطر قبل از غروب آفتاب فرزندان و نوه ها در خانه پدربزرگ افطار كنند ، زكات فطره آنها به عهده كيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : درصورتى كه نان خور و مهمان پدر بزرگ حساب شوند بر عهده او زكات واجب مى شود نه در صورتى كه فقط نيم ساعت افطار نموده و رفته اند . 

  شخص معيل كه شرايط وجوب فطره را ندارد

  سؤال 790 : اگر شخص معيل ، بعضى شرايط وجوب دادن زكات فطره را دارا نباشد ، آيا زكات فطره كسانى كه نان خور او هستند بر او واجب است يا برخود آنها واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤ ال زكات فطره بر هيچ كدام واجب نيست ، ولى احتياط در اين كه خود آنها زكات بدهند ترك نشود . 

  نان خور مؤسسه

  سؤال 791 : اگر شخصى نان خور مؤسسه اى باشد ، زكات فطره بر خودش واجب است يا مؤسسه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه اجير آنهاست و مالى كه به او مى دهند به عنوان اجرت است ، زكات فطره بر خودش واجب است با توفّر ساير شرايط . 

  سرباز دولت

  سؤال 792 : در شب عيد فطر فرزند من مشغول خدمت سربازى و در پادگان است زكات فطره او به عهده كيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً فطره او بر دولت است و اگر دولت ندهد بر هيچ كس واجب نيست حتى بر خودش ، آرى اگر دولت به او مبلغى مى دهد كه براى خودش خرج كند و خرجش به عهده خودش باشد ، فطره بر خودش واجب است در صورت عدم فقر . 

  طلاب مدارس علميه

  سؤال 793 : طلاب علوم دينى كه در مدارس علوم دينى مشغول تحصيل هستند زكات فطره آنان به عهده چه كسانى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تشخيص آن دست خودشان مى باشد . اگر در تكفل پدرشان و يا كسى ديگر باشند به نحوى كه عائله او حساب شوند ، به عهده آن شخص واجب است و الاّ در فرض تحقق شرايط وجوب بر خودشان واجب مى شود .   

  پرداخت زكات فطره

  جنس زكات فطره

  سؤال 794 : در دادن زكات فطره آيا شرط لازم است كه قوت غالب باشد يا دادن گندم و برنج يا خرما يا جو كفايت مى كند ولو قوت غالب نباشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : دادن گندم يا خرما يا جو كفايت مى كند اگر چه قوت غالب نباشد .

  قيمت نان فعلى

  سؤال 795 : آيا مى شود قيمت نان فعلى را به عنوان زكات فطره داد با اين كه نسبت به قيمت واقعى تفاوت زياد است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمى شود به قيمت فعلى داد .

  خرج كردن زكات فطره اشتباهاً

  سؤال 796 : اگر كسى شب عيد فطر زكات فطره را كنار گذاشت ولى يكى از اعضاى خانواده بدون اطلاع آن را برداشت و خرج كرد تكليف چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال بايد عوض زكات فطره خرج شده داده شود .

  عزل نمودن زكات فطره براى ارحام

  سؤال 797 : اگر شخصى زكات فطره را همان روز به فقير ندهد و كنار بگذارد تا به دست ارحام فقيرش مثل برادر يا دايى يا عمو كه در سفر هستند برساند آيا جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر زكات را عزل كند اشكال ندارد ولى درصورت امكان دادن به فقير ديگر ، اگر تأخير بيندازد ولو براى دادن به فقير مخصوص ، ضامن است .

  بردن زكات فطره به شهر ديگر

  سؤال 798 : اگر بعد از جدا كردن زكات فطره با اين كه فقير در محل خودش وجود دارد زكات فطره را به شهر ديگرى ببرد براى فقرايى كه از ارحام خودش نيستند ، آيا جايز است ؟ و اگر حمل كرد و برد زكات فطره او باطل مى شود يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى جايز است ولى اگر تلف شود ضامن است .

  دادن فطره به برادر فقير در شهر ديگر

  سؤال 799 : اگر شخصى زكات فطره را كنار گذاشته است و در شهر ديگرى برادر فقيرى دارد آيا جايز است آن را براى برادر فقير خود ببرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است ولى اگر در شهر خود فقيرى باشد و به وسيله بردن به شهر ديگر تلف شود و لو بدون افراط و تفريط ضامن است .

  اختلاف قيمت گندم در دو شهر

  سؤال 800 : اگر در شهرى گندم به قيمت خاصى است و پول همان گندم را به عنوان زكات فطره خارج كرده ولى به شهر ديگر كه قيمت گندم گرانتراست رفته است آيا بايد همان مقداررا بدهد يا بيشتر ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ميزان شهرى است كه در آن اخراج زكات فطره مى نمايد .  مصرف زكات فطره

  دادن زكات غير سيد به سيد

  سؤال 801 : آيا زكات فطره را غير سيد مى تواند به سيد بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زكات فطره غير سيد به سيد داده نمى شود ، رجوع به مسأله 2016 زكات فطره نماييد .

  فقيرى كه همسرش سيده است

  سؤال 802 : اگر مردى فقير و غير سيد باشد آيا جايز است زكات فطره را براى همسر سيده خود خرج كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مرد غير هاشمى اگر فقير است جايز است فطريه بگيرد و بعد از تملك براى عائله خود خرج كند خواه هاشميه باشد يا نباشد .

  صرف زكات فطره براى اداى دين

  سؤال 803 : شخصى كه كار مى كند اما مقروض است آيا مى توان از زكات فطره براى اداى قرض او داد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه كارش وافى به مصارف او نباشد يا اين كه وافى باشد و لكن قدرت بر اداء دين نداشته باشد مى توانند به او فطريه بدهند .

  سؤال 804 : اگر شب عيد فطر برسد و شخص مبلغى را از فقيرى طلب دارد آيا مى تواند بدون اعلام و اطلاع به فقير ، آن مبلغ طلب رابابت فطريه نيت كند ؟ و آيا مجزى است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مانعى ندارد .

  صرف زكات فطره در تعمير مسجد

  سؤال 805 : زكات فطره را براى تعمير مسجد جمع كرديم و كمى هم مصرف كرديم در حالى كه در محل افرادى مستحق زكات فطره هستند . آيا مصرف زكات فطره در تعمير مسجد جايزاست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اقوى آن است كه مصرف فطره ، مصرف زكات اموال است و احوط استحبابى آن است كه به خصوص فقراء صرف شود . به مسأله 2021 در توضيح المسائل ما مراجعه نماييد .

  مصرف زكات مال و زكات فطره در مدرسه سازى

  سؤال 806 : نظر به اين كه كمبود فضاهاى آموزشى در اكثر نقاط كشور از مشكلات عمده به حساب مى آيد و با عنايت به اين كه يكى از موارد مصرف زكات « فى سبيل الله » است مستدعى است نظر مبارك را درخصوص تخصيص هر مورد از زكات و زكات فطره به امر مقدس مدرسه سازى مرقوم فرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زكات بدنى يعنى فطره را درموارد مصرف زكات مالى مى شود مصرف كرد على الاظهر ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه زكات فطره در فقراء شيعه مصرف شود .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com