پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • پرداخت خمس  
 • 1388-05-20 12:47:16  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbوجوب خمسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 723 : خمس از ضروريات دين است يا از ضروريات مذهب ؟ منكر آن چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اصل وجوب خمس از ضروريات دين است به صريح قرآن و اتفاق جميع مذاهب و منكر آن ، منكر ضروريات دين است . 

  سؤال 724 : اگر كارفرما از مال تخميس شده خود حق اجرت كار گر را بدهد و كارگر اين پول را تا يك سال نزد خود نگه دارد ، آيا اين پول مشمول خمس مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كار گر سر سال خمسى خود بايد خمس آن را بدهد .

    

  back.gif - 16x16 - 561 bytesفرزندى كه پدرش خمس نمى دهد

   

  سؤال 725 : شخصى كه پدرش خمس نمى دهد نسبت به مقدار خوراكى كه از مال پدر مى خورد ، چه بايد بكند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از حاكم شرع وكالت در خمس خوراك خود بگيرد و بخورد و قيمت آن را به حاكم شرع بپردازد .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbغذا خوردن در خانه كسى كه خمس نمى دهدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 726 : اگر يقين داشته باشم كه منزل فلان شخص ، غذايى كه مى خواهم بخورم خمسش داده نشده يا به اين امر مشكوك باشم آيا مى توانم از آن غذا بخورم و خمس آنرا بعداً پرداخت كنم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه بدانيد خمس به عين آن غذايى كه به شما مى دهد تعلق گرفته ، از خوردن آن اجتناب كنيد ، يا اين كه از حاكم شرع وسيد فقير وكالت بگيريد و اما در صورت مشكوك بودن مى توانيد بخوريد ، در صورتى كه بدانيد صاحب غذا خمس نمى دهد ، البته اگر مى توانيد صاحب منزل را موعظه كنيد و او را به دادن خمس و انجام تكاليف الهى تشويق كنيد بسيار خوب است . 

  سؤال 727 : اگر انسان يقين داشته باشد كه شخصى خمس نمى دهد آيا مى تواند به خانه او به مهمانى برود و از مال او بخورد ؟ اگر پدر انسان باشد چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى مى تواند در خانه او چيزى بخورد مگر آن كه يقين داشته باشد كه آن غذا را باپول حرام يا خمس داده نشده خريده ، به اين معنى كه ثمن را عين مال حرام يا خمس نداده قرار دهد نه آن كه در ذمه باشد و از مال حرام ادا كند كه در اين صورت حلال است .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمعاملات كسى كه حساب سال نداردfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 728 : شخصى كه حساب سال ندارد معامله اى كه مى كند مثلاً خريد و فروش لباس و غيره آيا معامله او صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر فرش و لباس را به نحو كلى خريده و بعد از بيع پول را اداءنموده و لو بدون فاصله بيع صحيح است و تصرف در آن جايز است ،فقط ذمه او مشغول به خمس است و اگر به عين خريده باشد و به آن عين هنوز خمس تعلق نگرفته ،مثلاً منفعت جديدى است بين سال واقعى و آن را در مؤونه صرف نموده ، تصرف در آن جايز است و اگر به عين پولى كه خمس تعلق گرفته بخرد معامله نسبت به آن باطل و تصرفات در آن عين ، جايز نيست .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمخلوط شدن مخمس و غير مخمسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 729 : شخصى خمس اموالش را پرداخته و در بانك گذاشته و ماهيانه مبلغى را به همان حساب واريز كرده و از همان حساب پول برداشت كرده بدون اين كه نيت كند از غيرمخمس بر مى دارد سر سال مى بيند پولى كه در حساب دارد به همان مقدار مخمس است آيا بايد خمس آن را بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون مخمس وغير مخمس مخلوط شده ،آنچه صرف كرده ، از همه صرف شده و آنچه مانده ، از هر دو مانده ، پس بايد بعضى تخميس شود و بعضى خمس ندارد و بايد نسبت را ملاحظه كند و نيت اثرى ندارد .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbكسى كه حساب سال نداشتهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 730 : شخصى كه از اول تكليف خمس نداده و از منافع كسب چيزهايى كه احتياج داشته مانند : خانه ، ماشين ، تلفن ، و . . . خريده آيا خمس به آنها تعلق مى گيرد  ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : درصورت احتياج چنانچه نمى داند كه واقعاً در بين سال ربح خريده شده يا بعد ازآن ، با حاكم شرع و يا وكيل او دستگردان نمايد و بعداً به ربع يا خمس مبلغ ، مصالحه نمايد . 

  سؤال 731 : بسيارى از افراد ميل دارند حساب سال داشته باشند ولى به جهت اين كه بدهكارى آنان سنگين است به طور كلى شانه خالى مى كنند در اين مورد نظر مبارك شما چيست ؟ آيا بايد فقط خمس خورد و خوراك خود را حساب كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون كه نظر مرحوم آيه الله والد قدس سره و نظر ما اين است كه سرمايه اى كه به مقدارضرورت مى باشد و اگر از آن مقدار كمتر باشد در ضيق معاش واقع مى شود ( مانند منزل مسكونى ) خمس آن را نمى گيريم و چنانچه سال نداشته خمس اين سرمايه و خمس منزل و اثاث و جميع اشيايى كه درسال تهيه شده ، خمس داشته و خمس آن را اخذ مى نماييم و به صاحبش قرض مى دهيم و بعداً قرض را مصالحه به خمس مبلغ مى نماييم كه خمس الخمس از او گرفته شود ،اما اشياء غير لازمه و سرمايه زايد بر محل حاجت ، خمس آن را بايد گرفت و چنانچه نمى تواند دفعةً ادا نمايد دستگردان شود و تدريجاً ادا نمايد . 

  سؤال 732 : شخصى كه از زمان بلوغ تا كنون حساب سال نداشته مى خواهد از اين به بعد خمس بدهد و نمى داند چه مقدار خمس از سابق به گردن اوست ، وظيفه او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تمام اموال و موجودى خود را سياهه مى كند و به نزد حاكم شرع مى رود و حاكم شرع آن را دست گردان مى نمايد و خمس آنچه را كه محل احتياج اوست ، دستگردان و مصالحه مى نمايد و خمس آنچه را كه زايد از محل حاجت است مى گيرد . 

  سؤال 733 : شخصى ده هكتار زمين و صد رأس گوسفند و يك گاو و گوساله و خانه و مقدارى پول دارد وتمام اينها غير مخمس مى باشد و از اول عمرش خمس نداده از طرفى يك ميليون تومان بدهكار است و اين شخص حاضر به خمس دادن نيست ، حكم او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر آن يك ميليونى كه قرض كرده موجود است ، چون در قبال قرض است خمس ندارد و اگر با آن وجه ، گوسفند خريده شده از گوسفندها به مقدار آن كسر مى شود و اگر با آن وجه زمين خريده مقدار زمينى كه با پول قرض خريده شده و قرض ادا نشده خمس ندارد و چنانچه اصلاً حاضر نيست به تخميس ، پس اين شخص مستحق عذاب است .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپرداخت خمس پولى كه كنار گذاشته شدهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 734 : اگر پولى كه را كه مخمس نبوده كنار بگذاريم و سال بر آن بگذرد و استفاده نكنيم ، حالا خمس اين پول را كه سال بر آن گذشته بدهيم و پول را دوباره كنار بگذاريم و استفاده نكنيم آيا دوباره خمس اين پول را بايد بدهيم حتى اين كه بر اين پول سال بگذرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : همان خمس بار اول كفايت مى كند البته در صورتى كه عين آن مال مخمس باقى مانده باشد و اگر خمس آن مال را از پول ديگرى داده باشد خمس خمس را بايد بدهد ، مثلاً صد تومان داشته و بعد از گذشتن سال بيست تومان از اموال ديگرش به عنوان خمس آن صد تومان داد و همان صد تومان يكسال ديگر باقى مانده بايد خمس بيست تومان را بدهد . 

  سؤال 735 : شخصى مثلاً صد دينار در بانك دارد و مى خواهد خمس آن را از پول ديگرى كه سال بر آن نگذشته بدهد آيا بايد تنها خمس 100 دينار را بدهد يا اين كه خمس اين مقدار كه سال بر آن نگذشته ( بيست دينار ) را هم بايد بپردازد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد خمس بيست دينار را هم بدهد كه در مجموع 24 دينار بايد بپردازد  .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقيمت روز و قيمت خريدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 736 : خمس چيزى را كه انسان بايد بدهد آيا بايد به قيمت روز باشد يا به قيمت خريد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه به پول غير مخمس خريده بايد خمس قيمت خريد جنس را بدهد ، و اگر از منافع همان سال خريده قبل از گذشت سال ،بايد خمس خود جنس يا قيمت روز آن را بپردازد .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحساب كردن ماليات بجاى خمسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 737 : در شركتى كار مى كنم سر برج كه حقوق مى گيرم هر ماهه مبلغى از حقوق را به عنوان ماليات كسر مى كنند آيا مى توانم اين پول ( ماليات ) را از خمس خود حساب كنم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ماليات از بابت خمس يا وجوه شرعى ديگر محسوب نمى شود .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbعدم كفايت عشريه از خمسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 738 : آيا عشريه ريشه اسلامى دارد و كفايت از خمس مى نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : عشريه ريشه اسلامى دارد و در بعضى موارد متعلق زكات هست و همچنين در بعضى موارد خراج كه ولى امر مسلمين براى اشخاصى كه اراضى موات و انفال در اختيار آنان قرار داده يك دهم منافع آن را به عنوان خراج مى گيرد ولى هيچ كدام از موارد مذكوره ربطى به خمس ندارد ، يعنى اين عشريه ها از حساب تعلق خمس كسر نمى شود .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbموعد پرداخت خمسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 739 : آيا مى شود خمس پول يا جنس يا مال ديگر را قبل از آن كه سال بر آن بگذرد داد يا حتماً بايد سال بر آن بگذرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مى توانيد خمس را در اثناى سال بدهيد و جواز تأخير تا سر سال به خاطر ارفاق است و اين كه شايد صرف در مؤونه سال شود . 

  سؤال 740 : نسبت به حقوقى كه دولت به حساب اشخاص واريز مى كند و قبض و اقباضى در كار نيست آيا بايد خمس آن را پرداخت يا بعد از آن كه به دستش آمد خمس واجب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر يك سال بر آن پول بگذرد و قدرت گرفتن آن را داشته باشد بايد خمس بدهد .

    

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتأخير در پرداخت خمسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    

  سؤال 741 : اگر سر سال خمسى برسد و شخص به علت فراموشى يا عمداً تخميس نكند و بعد از چند روز يا چند ماه يا يك سال متوجه شده و مصمم بر دادن خمس شود ، تخميس به چه صورت محاسبه مى گردد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آنچه از سال قبل اضافه شده تخميس مى نمايد و آنچه بعداً اضافه شده سر سال بعد تخميس مى نمايد و اگر مشكوك باشد به حاكم شرع مراجعه مى نمايد . 

  سؤال 742 : اگر بر جنسى سال بگذرد و انسان خمس آن را ندهد و به تأخير بيندازد مثلاً پارچه اى يا جنس ديگرى كه سال بر آن گذشته و به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت خمس را به تأخير انداخته ، آيا از نظر شرعى اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آرى اشكال دارد و تصرف در آن هم جايز نيست و در مقدار خمس نافذ نيست . 

  سؤال 743 : آيا وكيل حق دارد به كسى اجازه دهد كه خمس را تا برگشتن از حج تأخير بيندازد به طورى كه آن را در وصيت نامه بنويسد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اجازه ندارد در تأخير اداء خمس ، ولى اگر آن شخص همه را الآن نمى تواند بدهد بايد خمس را دستگردان كند و از طرف مرجع به او قرض بدهد و تا موقع تمكن پرداخت به او مهلت دهد .

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتكرار پرداخت خمسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 744 : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام و همچنين خمس معدن و گنج پرداخت شود و از مؤونه سال زياد بيايد آيا دوباره بايد خمس آن پرداخته شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً كه لازم نيست دوباره خمس بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbسر سال خمسىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمستقل شدن پسر

  سؤال 745 : پسرى به سن بلوغ رسيد و پدر به جاى پسر خمس مى داد مدتى بعد پسر مستقل مى شود و ازدواج مى كند و بدهكار و مقروض مى شود به طورى كه بيشتر درآمد را براى اداى قرض مى پردازد و نمى تواند خمس بدهد آيا در چنين حالتى تعيين روزى به عنوان سرسال لازم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سر سال هر شخص ابتداء كسب اوست و كسانى كه كسب مستمر نداشته باشند و گاهى استفاده اى بكنند سر سال همان وقت حصول استفاده مى باشد و هر استفاده اى را تا يك سال حق دارد مصرف كند و اگر بعد از يك سال اضافه ماند خمس بدهد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمنفعت چند روز قبل از سر سال

  سؤال 746 : اشخاصى كه سر سال دارند و چند روز قبل از سر سال منفعتى به دست مى آورند آيا لازم است همه اموال را حساب نمايند يا مى توانند براى نفع فعلى سر سال قرار بدهند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى جايز است براى منفعت فعلى سرسال جداگانه قرار دهد .

  سؤال 747 : شخصى سوغاتى و يا كادويى خريد كرده و قبل از اينكه به فرد مورد نظر تحويل دهد سر سال خمسى او مى رسد ، آيا بايد خمس آن را بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد خمس آن را بدهد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمحصول زراعى

  سؤال 748 : شخصى محصول زراعتش را يك ساله به نسيه مى فروشد . وجوب خمس و مبدأ سال نسيه هنگام برداشت و تملك آن است يا هنگامى كه پول آن را دريافت مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هنگام تملك و حصول فايده است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesفوت در بين سال خمس

  سؤال 749 : اشخاصى كه سال خمسى دارند و قبل از اين كه سر سال خمس آنها برسد مرحوم مى شوند آيا بايد اموالشان تخميس شود ؟ همچنين كسانى كه سال خمسى ندارند آيا به محض فوت آنها بايد اموالشان تخميس شود ؟ آيا هزينه تجهيز ميت از پول بعد از تخميس پرداخت مى شود يا از پول تخميس نشده و آيا حكم زكات مثل خمس است در امر فوق ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به محض فوت ، سال منتهى مى شود وبايد تخميس شود ، تجهيز ، جزء مؤونه است و از تركه قبل از تخميس مى باشد و اموال زكوى كه به حد نصاب رسيده ، زكات دارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesحقوق ماهانه

  سؤال 750 : كارمنددولت كه هر ماه حقوق مى گيرد آيا جايز است براى حقوق هرماه ،خمسى قرار بدهد يا اين كه بايد سر سال خمس بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است براى حقوق هر ماه ، خمسى قرار دهد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesزن كارمندى كه مخارجش را شوهرش مى دهد

  سؤال 751 : زن كارمندى كه مخارجش را همسرش مى دهد خمس حقوق را ماهانه بدهد يا آخر سال ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مختار است بين اين كه اول برج بدهد يا كه در آخر سال بدهد كه لعله مصارف مستحبه يا لازمه براى او در بين سال اتفاق بيفتد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمنافعى كه به دست مالك آن نرسيده

  سؤال 752 : شخصى كه منافع امسالش به صورت قرض نزد مردم است و بعد از گذشت يك سال به او مى رسد هنگام رسيدن آن مال به دستش مبدأ سال خمسى حساب مى شود يا هنگام تملك آن ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هنگام تملك آن كه زمان حصول فايده است و چنانچه بعد از گذشتن سال وصول شد فوراً خمس آن را بدهد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپرداخت سهم امام (عليه السلام) بواسطه بانك

  سؤال 753 : آيا جايز است سهم امام (عليه السلام) را توسط بانك براى مرجع فرستاد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فرستادن سهم امام (عليه السلام) براى مرجع ، توسط بانك چه اسلامى و چه غير اسلامى مانعى ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپرداخت خمس به كسى كه وكيل مرجع نبوده

  سؤال 754 : اگر شخصى مالش را به كسى كه مدعى وكالت از طرف مرجع است بدهد و بعد معلوم شود كه از طرف مرجع وكيل نبوده ، آيا واجب است دوباره خمس بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه مى داند به اهلش رسانده دوباره واجب نيست وگرنه واجب است .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپرداخت خمس به مرجع تقليد ديگرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 755 : بنده خمس خود را با مرجع تقليد ديگرى غير از مرجع تقليد خودم محاسبه مى كنم ، آيا كفايت مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وظيفه شما اين است كه در مسائل خمس هم به همان مرجع مراجعه نماييد در صورتى كه او را اعلم بدانيد و در مسائل خمس يا در تعيين مستحق آن با هم اختلاف داشته باشند .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتبديل پول خمس به پول ديگرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 756 : شخصى به شخص ديگرى مبلغى را بابت خمس مى دهد كه به دفتر فلان مرجع برساند آيا مى تواند آن اسكناس را به پول ديگرى تبديل كند ؟ درباره رد مظالم و زكات فطره وزكات تسعه و لقطه و مطلق كفارات ودين چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مورد سهم سادات و مطلق كفارات و مورد قرض چنانچه صاحب وجه راضى باشد مانعى ندارد و در ساير موارد تبديل ننمايد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخريد ماشين براى فرار از خمسfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 757 : شخصى مبلغى پول دارد و يك ماه قبل از حساب سالش براى فرار از خمس ماشينى را كه احتياجى به آن ندارد مى خرد تا بعداً بفروشد آيا اين كار جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است و خمس دارد ، بايد خمس ماشين را سر سال بپردازد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمالى كه قرض داده شده يا نسيه فروخته شدهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 758 : كسى كه براى فرار از خمس مالش را نسيه مى فروشد يا تا سال ديگر قرض مى دهد آيا قبل از وصول آن ، خمس آن مال بر او واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قبل از وصول خمس تعلق مى گيرد و لكن تأخير تا حين وصول جايز است .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbكسر شدن بدهى در حساب سالfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 759 : كارمندى كه يكسرى وام هاى بلند مدت از اداره خود گرفته است و اقساط آن به صورت ماهانه از حقوق او كسر مى شود ، در نتيجه اقساط مذكور جزء بدهى او محسوب مى شود ، آيا اين بدهى نبايد جزء بدهى ها محسوب شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض مسأله به اصل وام خمس تعلق نمى گيرد ، اما اقساطى كه پرداخت مى شود سر سال به آن ها خمس تعلق مى گيرد ، ولى اگر براى مؤونه قرض گرفته و خرج كرده سال هاى بعد قرض را ادا كند ، خمس تعلق نمى گيرد .

  سؤال 760 : طلبى كه از افراد داريم و بدهى كه به ديگران داريم ( چه شخصى و چه وام ) در خمس چگونه محاسبه مى شود ؟ و آيا معلوم بودن يا نبودن زمان وصول طلب يا پرداخت بدهى تأثيرى دارد چگونه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال سر سال خمسى بايد بدهى ها از كليه موجودى منها شود ، سپس به باقيمانده خمس تعلق مى گيرد ، و طلبى كه وصول آن معلوم نيست قبل از وصول ، اداى خمس آن واجب نيست .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com