پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • منفعت كسب   
 • 1388-05-20 12:46:39  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  


   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمؤونهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb 

  سؤال 639 : شخصى كه براى خود و خانواده اش خانه اى ندارد و زن و بچه اش در خانه خويشاوندان زندگى مى كنند و درآمد ثابتى دارد آيا بر او خمس و زكات واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه چيزى استفاده كرد و در حوائج صرف نكرد و تا يك سال ماند خمس واجب مى شود و چنانچه اموال زكوى دارد و به حد نصاب مى رسد زكات واجب است ، باب خمس و زكات و شرايط آن را در رساله عمليه ملاحظه كنيد .

  سؤال 640 : در بعضى كشورها متداول است كه هر شخصى دو ماشين داشته باشد ولى واقعاً به هردو احتياج ندارد آيا به آنها خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه ضرورى اوست به طورى كه اگر يكى باشد بر او عار و ننگ است و موجب هتك اوست خمس ندارد وگرنه خمس دارد .

   

  back.gif - 16x16 - 561 bytesفروش چيزى كه جزء مؤونه بوده

   

  سؤال 641 : كسى كه منزل يا ماشينى از درآمد همان سال خريد كند و جنبه تجارى هم ندارد بعد از گذشت سال بخواهد بفروشد آيا بلافاصله بعد از فروش بايد تخميس كند يا جزء مؤونه سال فروش حساب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال اگر به منزل يا ماشين احتياج شخصى و مؤونه اى داشته بعد از فروش بلافاصله خمس تعلق نمى گيرد ، ولى چنانچه منزل و ماشين مورد احتياج او نبودند به آنها خمس تعلق مى گيرد حتى اگر نفروشد .

  سؤال 642 : شخصى ماشينى را كه لازمه كسب و كارش بوده به علت فرسودگى فروخته و مبلغى هم از سود كارش را روى مبلغ فروخته شده گذاشته و ماشين ديگرى خريده آيا اين ماشين خمس دارد ؟ زارعين كه براى زراعت نياز به تراكتور دارند آيا به قيمت تراكتور خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض مسأله چنانچه باقيمانده خريد ماشين را در همان سال فروش تهيه نموده خمس ندارد و راجع به تراكتور اگر بدون تراكتور در مضيقه و سلب آسايش متعارف از حيث اعاشه مى شد حتى اگر به نحو شركت مى بود نيز در عسر واقع مى شد ، در اين صورت خمس ندارد .

  سؤال 643 : وسيله نقليه اى داشتم كه از آن استفاده شخصى مى نمودم اكنون آن را در وسط سال فروخته ام و دربانك به عنوان سپرده ثابت دراز مدت واريز نموده ام آيا خمس به آن تعلق مى گيرد يا اين كه تا سال مالى به پايان نرسد مشمول خمس نيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : وسيله نقليه اى كه شما جهت استفاده شخصى چند سال قبل خريده بوديد اگر آن موقع به پول آن خمس تعلق نگرفته بود ، الآن كه بعد از چند سال فروخته ايد به پول آن خمس تعلق نمى گيرد ،فقط استفاده و درآمد آن پول اگر از مخارج مؤونه سال اضافه بماند به آن مقدار خمس تعلق مى گيرد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesچيزى كه در آخر سال خريده

  سؤال 644 : شخصى حساب سال داشته و نزديك آخر سال يخچالى براى منزل خريده و تا اول سال از آن استفاده نكرده آيا خمس آن را بدهد يا اين كه صبر كند تا يكسال بدون استفاده بگذرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال كه يخچال خريده در آخر سال و بين سال كارش نزده چنانچه وجهى كه با آن يخچال خريده بوده از ابتداى حصول آن تايك سال نگذشته باشد و تصرف در آن نموده باشد خمس تعلق نمى گيرد و چنانچه وجهى كه با آن خريده بوده سال گذشته و تصرف در آن ننموده بايد خمس آن را بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbسرمايهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 645 : ماشين براى كسب آيا خمس دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه صاحب ماشين احتياج ضرورى به آن دارد به طورى كه اگر آن نباشد به سختى زندگى مى كند يا ممكن است زندگى او از هم پاشيده شود در اين صورت جزء مؤونه مى باشد و به آن خمس تعلق نمى گيرد .

  سؤال 646 : زارعين كه زمين زراعى و تراكتورى براى زراعتشان مى خرند آيا به قيمت زمين و تراكتور خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه زمين و تراكتور براى اعاشه بوده به نحوى كه با نداشتن آن به سختى مى گذرانده و پول آنها را در همان سال تهيه نموده خمس ندارد .

  سؤال 647 : آيا به سرمايه خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سرمايه چنانچه جنس باشد به مقدارى كه امورات زندگى به مقدار متعارف تأمين شود خمس ندارد و زياده از آن خمس به آن تعلق مى گيرد و سرمايه چنانچه پول نقد باشد احتياطاً بايد دستگردان و مصالحه شود هر چند كه زياده از مقدار تأمين نباشد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbچيزى كه سال بر آن گذشتهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 648 : جنسى را كه انسان به خاطر احتياج و مصرف زندگى مى خرد و سال بر آن مى گذرد و استفاده نمى كند ، آيا بايد خمس قيمت خريد را بدهد يا خمس قيمت فعلى جنس را ؟ يعنى اين شخص قيمت خريد جنس را حساب كند و خمس آن را بدهد يا قيمت فعلى جنس را حساب كند و خمس آن را بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال خمس قيمت فعلى را بايد بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاشياء زايد سر سال خمسىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبرنج و روغن

  سؤال 649 : كسانى كه حساب سال دارند چيزى تهيه مى كنند مانند برنج و روغن و تا سال بعد باقى مى ماند ، آيا خمس آن را بايد بدهند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از اشياء مذكوره در سؤال هر مقدار كه به سال بعدى بماند خمس تعلق مى گيرد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپارچه

  سؤال 650 : شخصى پارچه اى چادرى تهيه نمود و به خاطر مشغله كارى يا علل ديگر نتوانست پارچه را براى دوختن به خياط بدهد و نياز به چادر داشته و دارد و چند ماه از خريد گذشته و سال خمسى او فرا رسيده ،حال اين چادر را بايد مخمس نمايد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال ، خمس پارچه مذكوره را بايد بدهد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعطريات

  سؤال 651 : اگر سر سال كمى از عطريات يا غير آن زياد بيايد ، خمس آن را چگونه بپردازد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : خمس آن را گر چه پولش خيلى كم مى شود بدهد يا از خود عطر بپردازد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتمبر

  سؤال 652 : شخصى تمبر و پولهاى مختلف جمع آورى مى كند و اين اشيا ارزش مالى دارد ، اگر سال بر آن بگذرد آيا خمس آنها را بايد داد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط دادن خمس است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتزيينات منزل

  سؤال 653 : شخصى كه تزيينات زيادى براى خانه اش بخرد مثل تابلو و لوستر و . . . آيا خمس دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه زايد بر متعارف باشد خمس دارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesطـلا

  سؤال 654 : دو قطعه طلا از درآمد وسط سال خود خريده ام كه زينت من مى باشد و اگر لازم باشد بعدها براى دخترم هزينه كنم و حالا آنها را فروختم و براى سرمايه گذاشتم آيا وجوهات آنها را بايد بدهم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال كه دو قطعه طلا از درآمد وسط سال خريده ايد چنانچه در همان سال پوشيده باشيد و مقدار متعارف و شئون شما باشد خمس ندارد ، هر چند كه نظرتان اين است كه بعداً جهيزيه قرار بدهيد .

  سؤال 655 : اگر شخصى طلا براى زنش بخرد و پس از مدتى بفروشد ،آيا به پول به دست آمده از فروش طلا خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه در شأن آنهاست كه اين مقدار طلا داشته باشند و زايد بر متعارف زنهاى امثال او نيست خمس ندارد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbارتفاع قيمتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 656 : حكم ارتفاع قيمت سوقيه چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه نظر به تجارت به عين آن ندارد ،ارتفاع قيمت سوقيه در وقت فروش از منافع سال فروش حساب مى شود .

  سؤال 657 : اگر جنسى را با پول پاك شده بخرد ، بعد از چند سال قيمت آن جنس زياد شود آيا خمس دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر فروخت و منفعت به دست او آمد آن منفعت جزء منافع سال فروش حساب مى شود ، اگر بين سال صرف ننمود آخر سال خمس آن را بدهد .

  سؤال 658 : شخصى ماشين خريده است و پس از يك سال با قيمت بيشترى مى فروشد آيا خمس به او تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه در همان سال كه فروخته صرف در مؤونه نموده خمس ندارد .

  سؤال 659 : كسى كه خمس گوسفندش را پرداخت كرده و الآن قيمت گوسفندان افزايش يافته ، آيا بايد خمس افزايش قيمت را بپردازد ؟اگر گوسفندان را بفروشد چطور ؟اگر گوسفندان را بناچار براى تهيه خانه بفروشد آيا خمس مازاد قيمت گوسفندان بر او واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه گوسفند را براى تجارت نخريده بوده ارتفاع قيمت خمس ندارد ،مگر اين كه بفروشد كه وقتى كه فروخت آن ارتفاع قيمت منفعت همان سال فروش حساب مى شود و اگر بين سال صرف نمود مثلاً براى تعمير خانه خمس ندارد .

  سؤال 660 : الف ) شخصى كه حساب سال نداشته قبل از 10 سال ماشين يا تراكتور خريده به قيمت 100 هزار تومان و در حال حاضر قيمت آن يك ميليون تومان است ، چه مقدار خمس بدهد ؟

  ب ) در همان فرض سابق اگريقين دارد كه به صد هزار تومان خمس تعلق گرفته بوده چه مقدار خمس بدهد ؟

  ج ) در دو صورت فوق حكم ارتفاع قيمت سوقيه چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف ) چنانچه آن تراكتور بتمامه محل حاجت او بوده كه به نصف آن ولو به نحو شركت گذران او نمى شده خمس يكصد تومانى را اگرمخمس نبوده مى دهد و چنانچه محل حاجت او نبوده بايد به قيمت فعلى خمس آن را بدهد .

  ب ) خمس يكصد تومان را خارج نمايد و اگر محل حاجت نبوده قيمت فعلى را اداء نمايد .

  ج ) در صورتى كه نظر به تجارت به عين ندارد ارتفاع قيمت سوقيه در وقت فروش ازمنافع سال فروش حساب مى شود .

  سؤال 661 : شخصى چند سال قبل تراكتورى با قيمت 100 هزار تومان خريده است و خمس آن را در همان سال پرداخت كرده اگر بعداً آن را يك ميليون تومان بفروشد چه مقدار خمس بايد بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نهصد هزار تومانى كه منفعت نموده جزء منافع سال فروش حساب مى شود و در آخر سال چنانچه صرف نشده خمس آن را بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخرج تحصيلfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 662 : آيا به پولى كه پدر و مادر به فرزندانشان جهت هزينه تحصيل مى دهند خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پولى كه پدر و مادر به فرزندانشان مى دهند اگر آن پول يا مقدارى از آن را تا يكسال خرج نكرده باشند به آن خمس تعلق مى گيرد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنفقه بچهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 663 : آيا براى نفقه بچه هم بايد سال قرار داد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر چه از نفقه بچه زياد آمد خمس دارد على الاظهر .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbسود اموال طفلfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 664 : آيا به ارباح مكاسب طفل ، خمس تعلق مى گيرد ؟ اگر تعلق مى گيرد قبل از بلوغ خمس داده شود يا بعد از بلوغ ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بعيد نيست پرداخت بر ولى طفل واجب باشد و اگر ندهد بر خود طفل است كه بعد از بلوغ تخميس كند .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحقوق بازنشستگىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 665 : اينجانب كارمند اداره آموزش و پرورش بودم و بازنشسته شده ام ، در دوران اشتغالم به كار دولت هر ماه مبلغى جهت بازنشستگى از حقوق ماهانه ام كسر مى كرده و الآن كه باز نشسته شده ام ماهانه مبلغ شصت هزار تومان به من مى دهند ، آيا اين مبلغ كه ماهانه تا زمان حيات به من ميدهند و بعد به خانم من پرداخت مى شود به آن خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه حقيقتاً از حقوق ماهانه شما كسر مى كردند و همه مبلغى را كه ماهانه به شما مى دهند از همان مبلغ كسر شده است بايد خمس همه آن را بدهيد ، ولى اگر صورتاً كسر مى كردند يعنى حقوق شما همان مقدارى بوده كه به شما مى دادند ولى براى آينده شما چيزى در نظر مى گرفتند ، خمس ماهانه بر شما واجب نيست ، مگر آن كه نزد شما يكسال بماند و همچنين عائله شما .

  سؤال 666 : دولت از حقوق كاركنان خود هر ماه مبلغى را كسر مى كند و نزد خود نگه مى دارد و پس از بازنشستگى به آنها مى دهد آيا بايد به مجرد گرفتن اين مبلغ خمس آن را بپردازد يا بايد سال بر آن بگذرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه ملك او بوده و واقعاً جزئى از حقوق او بوده بايد همان روز تخميس كند و چنانچه هديه باشد داخل در حساب سال او مى شود و اگر تا آخر همان سال خرج نشد خمس بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشهريه طلابfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 667 : آيا به شهريه طلاب علوم دينى خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مجتهد شهريه را به طلاب تمليك كند و از مؤونه سال زياد بماند خمس دارد و اگرتمليك نكند بلكه سهم امام (عليه السلام) را به عنوان اين كه مورد مصرف اوست بدهد بر ملك امام (عليه السلام) باقى است و خمس ندارد و بلكه اگر طلبه باقى بر استحقاق باشد ، تصرف جايز است و گر نه جايز نيست .

  سؤال 668 : شهريه اى كه طلاب از مراجع مى گيرند گاهى كمى از آن يا چيزى كه از پول شهريه خريدارى شده بدون استفاده مى ماند بعد از تمام شدن سال آن را به مصرف مى رسانند ، آيا بايد خمس آنها را بدهند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه هديه و تمليك به او نموده اند بايد خمس آن را بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbكتب طلابfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 669 : طلاب در حال تحصيل در حوزه علميه كتابهاى تاريخى و غيره آنچه لازم است مى خرند و اگر نخرند بعداً نمى توانند بخرند ، اما همه را الآن نمى توانند مطالعه كنند يكسال يا دو سال بدون مطالعه مى ماند آيا خمس دارد ؟ اگر دارد قيمتى كه خريده حساب كنند يا به قيمت روز ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد خمس آنچه را كه كار نزده و مطالعه ننموده به قيمت روز بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbكتابهاى درسىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 670 : كسانى كه كتابهاى دوره اى دارند احتياجى به خواندن همه آنها نيست بلكه به اندازه احتياج مطالعه و استفاده مى شود آيا به همه آنها خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه در بازار تك تك به فروش مى رسد ، به آنچه احتياج ندارد خمس تعلق مى گيرد و اگر دوره اى مى فروشند و تكى نمى فروشند و به بعضى از آنها احتياج مبرم دارد بقيه هم خمس ندارد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbزمين كشاورزىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 671 : شخصى داراى باغ و آب و املاكى بوده كه درآمد آن بيش از مؤونه سال او بوده است و از راه ديگرى هم تأمين مؤونه مى شده است و خمس آن را نداده است ، پس از گذشت چند سال در آمد باغ پايين آمده و منبع درآمد ديگرى هم ندارد و اكنون در آمد املاك و باغ همان مقدار مؤونه ساليانه و بلكه كمتر مى باشد آيا باغ و آب مزبور واجب الخمس مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال خمس درآمد سالهاى قبل را كه زايد بر مؤونه بوده بايد بدهد و نسبت به آن بدهكار است و اما زمين و آب و املاك اگر به ارث به وى رسيده باشد خمس ندارد و همچنان اگر آن را به قصد تجارت با پولى كه خمس به آن تعلق نگرفته خريده و در آن زمان به درآمد آن براى امرار معاش محتاج بوده كه بازهم خمس ندارد اگر چه بعداً معاش او از راه ديگر تأمين شده ، ولى اگر زمين و آب را با پولى كه خمس به آن تعلق گرفته خريده بوده بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر با پولى كه خمس به آن تعلق نگرفته خريده لكن احتياج به درآمد آن براى تأمين معاش نداشته باشد بازهم بايد خمس آن را بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحيوانات و اشجارfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 672 : در عروه الوثقى فرموده مسأله 67 «لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤونه مثل الحطب مما يصرف عليه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول و اما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الاوانى و الالبسه و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالاقوى عدم الخمس فيها» ، بنابراين اگر گاو و گوسفند و نتايج آنها و اشجار مثمر و غير مثمر به ارث يا وصيت به ما برسد ، يا خودمان كار كنيم و اشياء مذكور را براى امرار معاش بخريم و از كود و پشم و شير حيوانات قبل از گذشتن سال استفاده كنيم و از گاو براى شخم زدن زمين و كوبيدن خرمن استفاده كنيم و اشجار غير مثمر را براى سوخت به كار بريم و به اين موارد تا آخر عمر احتياج داريم آيا خمس به اينها تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : متن مسأله 67 عروه الوثقى صحيح ومورد تأييد مى باشد و اما بقيه چيزهايى كه در سؤال مذكور است مانند گاو و گوسفند و اشجار مثمره و غير مثمره كه ممحض و مختص براى امرار معاش ضرورى خود تهيه و نگاه داشته ايد چنانچه به كمتر از اين مذكورات امرار معاش ضرورى و لازم نمى شده و به عسر و حرج واقع مى شديد در اعاشه كمتر از مذكورات خمس به آنها تعلق نمى گيرد ، و اگر به كمتر از اينها امرار معاش مى شده بدون مضيقه و سختى خمس زايد بر مايحتاج را بايد بدهيد .

  سؤال 673 : الف ) مردم بلتستان براى خود درخت مثمر و غير مثمرغرس مى كنند بعد از رسيدن سال شاخه هاى درخت غير مثمر را براى مؤونه خود و عيال قطع مى كنند و اصلش را مى گذارند ، باز هر دو سه سال شاخه ها را قطع مى كنند و خرج مى كنند و اما درخت مثمر هرساله از ميوه آن استفاده مى كنند ، آيا بر اينها خمس تعلق مى گيرد ؟

  ب ) اين مردم براى مؤونه خود حيوان نگه مى دارند و كود اين حيوانات براى زراعت استفاده مى شود و از شير و روغن و گوشت براى خوردن و از پشم آنها براى لباس و فرش استفاده مى كنند و هكذا لوازمات خانه را عموماً از حيوانات استفاده مى كنند ، آيا بر اين حيوانات خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف ) چنانچه به مقدار اعاشه و مؤونه ساليانه ايشان بيشتر نباشد و در همان سال غرس استفاده از آن مى كنند و همچنين همه ساله از آن استفاده مى كنند در اين صورت خمس به آن تعلق نمى گيرد و از قبيل سرمايه ضرورى مى باشد و اگر از منافع آن چيزى اضافه آمد سر سال خمس آن را مى دهند و اگر در سال اول از آن استفاده نمى كنند سرسال اول خمس آن را از عين يا از قيمت مى دهند و سالهاى بعد كه از آن استفاده مى كنند نمو آن خمس ندارد وهمچنين است اشجار مثمره و چنانچه زيادتر از مقدار اعاشه باشد خمس زيادتى را از عين يا از قيمت بدهند .

  ب )مثل جواب اول است .

  سؤال 674 : كشاورزانى كه درختان مثمر و غير مثمر دارند ، درختان غير مثمر را براى خوراك گاو و گوسفند و ساختن منزل و گرم كردن خانه و پختن غذا به كار مى برند واين درختان 5 سال بعد از كاشتن قابل استفاده مى شوند و قبل از كاشتن نهالها خمس آنها پرداخت شده است آيا به اين درختان خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در اشجار غير مثمره در اين پنج سالى كه استفاده نكرده خمس نمو آنها را بايد بدهد و بعداً هرچه در هر سال قطع نموده و مورد استفاده شده خمس ندارد و آنچه بعداً سال بر آن گذشت خمس آن زياديها كه بين سال حاصل شده بايد بدهد .

  سؤال 675 : نگهدارى گاو و گوسفند براى رفع احتياجات روزمره زندگى مردم كشاورز مثل شير و پشم و كره و . . . مشمول پرداخت خمس مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه احتياج به جميع اينها دارد خمس به جميع آنها تعلق نمى گيرد و اگر زايد بر ضرورى معاش باشد آن زيادى را بايد خمس بدهد ، ولى اگر آنها را به پولى خريده كه خمس آن را نداده بايد خمس آن پول را بدهد .

  سؤال 676 : شخصى كه بيست رأس گوسفند براى گذران زندگى خود نه براى تجارت خريده است آيا جزء مؤونه حساب مى شود يا بايد خمس آنها را بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه احتياج به تمام 20 رأس دارد جزء مؤونه است و خمس بدهكار نيست .

  سؤال 677 : چوپانى كه براى خود گوسفندانى خريده و دام دارى مى كند آيا به اين گوسفندان خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه به عمل چوپانى اعاشه او نمى شده و همچنين به مقدار كمتر از خريد اين گوسفندها نيز اعاشه نمى شده خمس ندارد ، در صورتى كه پول خريد آنها درهمان سال تهيه شده باشد .

  سؤال 678 : شخصى گاو شيردهى دارد و پولى را كه از فروش شير آن به دست مى آورد صرف مخارج خود مى كند آيا اصل گاو خمس دارد ؟ اگر نصف پول را پس انداز كند چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر گاو را از منافع بين سال خريده و احتياج به تمام منافع آن دارد خمس بر او تعلق نمى گيرد و اگر احتياج به نصف منافع دارد به نصف آن خمس تعلق مى گيرد و نصف منافع را كه پس انداز نموده سر سال خمس مى دهد و چنانچه گاو را به پولى كه خمس به آن تعلق گرفته و ادا ننموده خريده بايد خمس آن پول را بدهد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbهديهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 679 : آيا به هبه خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه مال موهوب در همان سال صرف در مؤونه نشود تا سال بر آن بگذرد بايد خمس آن را بدهد .

  سؤال 680 : شخصى قطعه زمينى به مبلغ ششصد هزار تومان خريد و پس از دو سال آن را به مبلغ دو ميليون و سيصد هزار تومان فروخت و اين پول را مصرف نمود و مبلغ يك ميليون تومان آن الآن در بانك است و مى گويد كه اين مبلغ را بخشيده ام به سه دختر خود و فعلاً اين پول در اختيار پدر است آيا اين پول كه به سه دختر بخشيده خمس دارد ؟ و نيز مبلغ مذكور آيا ملك اين سه دختر مى شود يا احتياج به قبض و اقباض دارد ؟ به چه وجه به ملك اين سه دختر در مى آيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه مبلغ مزبور را تمليك آنها نموده به نحوى كه به قبض آنها يا ولى و يا وكيل آنها داده و از آن وقت يك سال بگذرد بايد خمس آن را دختران بدهند و الاّ خود پدر بايد خمس آن را بدهد .

  سؤال 681 : آيا به هديه خمس تعلق مى گيرد ؟ حكم چيزى كه با مال مخمس خريدارى شده است چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هديه اگر يك سال بدون مصرف بماند خمس دارد و اما چيزى كه به مال مخمس خريده درسالهاى آينده خمس ندارد ، ولى در منافع آن خمس واجب مى شود .

  سؤال 682 : آيا هبه و جهيزيه خمس دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هديه اى كه در همان سال به دست آمده و همان سال مصرف شود خمس ندارد و الاّ خمس آن را بايد بدهد و اما جهيزيه اى كه درسال ازدواج آماده مى شود چه پول باشد يا اثاث خمس ندارد ،اما جهيزيه اى كه درسالهاى قبل تهيه شده چنانچه تهيه ننمودن آن خلاف شؤون و موجب شكست آنها باشد تهيه آن نيز خمس ندارد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbجهيزيهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 683 : جهيزيه دختر را از سن كم مثلاً از 8 سالگى يا سن پايين تر تهيه مى كنند آيا اين جهيزيه خمس دارد ؟ اگر كس ديگرى مثلاً عمو براى دختر برادرش كه سرپرست آن دختر است جهيزيه تهيه مى كند چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه نداشتن جهيزيه براى دختر موجب سرشكستگى و عيب باشد جهيزيه خمس ندارد و فرقى بين پدر و عمو كه سرپرست خانواده است نيست .

  سؤال 684 : پدرى براى دخترش جهيزيه تهيه مى كند و در اين ميان تاريخ خمس فرا مى رسد آيا بر اين جهيزيه خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد خمس آن را نبايد بدهد لكن احتياط ترك نشود اما اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد بايد خمس آن را بدهد .

  سؤال 685 : اگر شخصى جهيزيه را از منافع سال در بين سال بخرد خمس دارد يا خير ؟ اگر در سال بعد خريدارى كند چون بين سال نيست خمس دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پولى كه از سال قبل مانده و در سال بعد جنس خريده بايد خمس آن را بدهد هر چند كه جهت جهيزيه به آن احتياج داشته باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتهيه جهيزيه توسط دختر

  سؤال 686 : دخترى حقوق بگير دولت است از حقوقى كه دريافت مى كند براى خريد جهيزيه اش پس انداز مى كند و بر اين پول سال مى گذرد ، اين پول مشمول خمس مى شود يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى مشمول خمس مى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبخشيدن وسايل به دختر

  سؤال 687 : اگر وسائل منزل به عنوان جهيزيه براى دخترم بخرم و به او ببخشم اشكالى دارد يا ندارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر از منافع و استفاده هاى داخل سال خمسى شما باشد اشكالى ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesطلا به جاى جهيزيه

  سؤال 688 : با توجه به اين كه ما در يك آپارتمان زندگى مى كنيم و جايى براى نگهدارى اسباب و اثاثيه كه به عنوان جهيزيه دختر تدارك مى كنيم نداريم لذا بجاى اسباب و اثاثيه براى دختر طلا مى خريم كه نگهدارى آن سهل تر است تا در هنگام ازدواج طلاجات مربوطه را تبديل به پول و يا اسباب و اثاثيه مورد لزوم ازدواج دختر كنيم . بفرماييد آيا اين طلاجات از وجوهات معاف هستند يا بايد وجوهات را پرداخت كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال بايد خمسش را بدهيد مگر آن كه بعد از خريدن طلا در وسط سال آن را دختر بپوشد و طلا به اندازه شأن دختر باشد كه در اين صورت خمس ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجهيزيه در خانه شوهر

  سؤال 689 : جهيزيه كه به دختر مى دهند موقعى كه آن را به منزل شوهر برد آيا بايد خمس آن را بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چيزهايى كه دختر تحت عنوان جهيزيه به خانه شوهر مى برد هر كدام از آنها را كه در طول يكسال ولو يكبار محل حاجت شود و مصرف نمايد خمس ندارد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbثبت نام حجfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 690 : شخصى كه سر سال شرعى دارد در وسط سال مبلغى را براى ثبت نام حج واجب پرداخت نموده كه چند سال بعد بر طبق نوبت به حج مشرف شود .

  1 ـ آيا به اين مبلغ خمس تعلق مى گيرد ؟

  2 ـ چه موقعى خمس را بايد پرداخت كند آيا حق دارد پرداخت خمس را تأخير بيندازد ؟

  3 ـ اگر حج مستحب باشد چه صورت دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1 ـ در مفروض سؤال چون پرداخت مبلغ مزبور براى تعيين نوبت حج است و صرف در حج نشده است ، لذا بايد خمس آن را بدهد حسب المظنون .

  2 ـ در صورتى كه آن مبلغ را از ارباح همين سال است ، مى تواند براى آن سال مخصوص معين كند و سر سال خمس آن را بايد بدهد و جايز نيست تأخير بيندازد .

  3 ـ فرقى بين حج واجب و مستحب نيست ،پس خمس تعلق مى گيرد مگر آن كه در همان سال تحصيل ربح به حج مشرف شود .

  سؤال 691 : شخصى در وسط سال مالى شرعى خود ، از فروش محصول جهت تشرف به حج ثبت نام مى نمايد و اكنون وقت تشرف وى رسيده آيا خمس مبلغ پرداخت شده را لازم است بپردازد يا خمس ارزش فعلى را يا اصلاً پرداخت خمس آن لازم نيست ؟ و در هر صورت آيا در صورت استطاعت قبلى و تعلق حج در سالهاى قبل آيا حكم مسأله فرق مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال احوط بلكه اقوى آن است كه خمس وجه اول را بدهد و زيادتى قيمت آن در صورتى كه باآن حج برود خمس ندارد وفرقى نيست بين اين كه از سابق مستقر بوده يا نه .

  سؤال 692 : اگر كسب درآمد از زمين را براى حج واجب ثبت نام كند چه صورتى دارد ؟ آيا سهمين دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه همان سال به حج مشرف شود خمس ندارد ، ولى اگر براى سالهاى بعد نام نويسى كند بايد خمس آن را سرسال حصول آن درآمد بدهد حسب المظنون .

  سؤال 693 : خانمى مستطيع است و قصد دارد زينت آلات خود را بفروشد و به حج برود آيا بعداز فروش زيور آلات خود مبلغ به دست آمده مشمول خمس مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه بعد از فروش در همان سال به حج برود مشمول خمس نمى شود .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقرضfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپولى كه قرض داده مى شود

  سؤال 694 : شخصى از شخص ديگر پولى طلب دارد و آن پول را بعد از يك سال مى دهد آيا بايد خمس آن را بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد خمس بدهد .

  سؤال 695 : شخصى مبلغى را به ديگرى قرض داده بعد از يك سال بدهكار آن مبلغ را برگردانده است آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد يا بايد از همان وقت تا يك سال صبر كند تا سر سال خمس برسد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : خمس آن فوراً پرداخت شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپولى كه قرض گرفته مى شود

  سؤال 696 : آيا به پولى كه دانشگاهها به دانشجويان به عنوان قرض مى دهند كه بعد به تدريج پس گرفته مى شود خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به پول قرض خمس تعلق نمى گيرد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاحتساب قرض از مؤونه

  سؤال 697 : خمس را بعد از اخراج قرض بايد ادا كرد يا قبل از آن ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قرض اگر از سالهاى گذشته است نه سال ربح بايد قبل از اداء دين خمس را اخراج نمايد يا در بين سال قبل از رسيدن سر سال اداء نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاداء قرض

  سؤال 698 : منافعى را كه انسان از راه كسب به دست مى آورد و در بين سال جهت مصرف خود و اثاث منزل و خريد زمين و ساختن خانه و قسط پولى كه از بانك جهت خريد مصالح خانه گرفته و . . . خرج كند آيا به آنها خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آنچه را كه تا زمان نشستن در خانه ادا نكرده يا در همان سال آخر كه نشسته ادا كرده خمس ندارد و آنچه كه سالهاى سابق ادا كرده تخميس نمايد على الاقوى .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesچيزى كه به قرض خريده

  سؤال 699 : شخصى پولى را قرض كرده و براى مصارف ازدواج و خريدن لوازم منزل به كار برده است ، الآن كه قرض خود را تماماً ادا كرده آيا خمس بر گردن او تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال در پول ازدواج و لوازم منزل كه قرض كرده بوده خمس واجب نمى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesفرا رسيدن سر سال قبل از اداء دين

  سؤال 700 : اگر شخصى مديون ، مبلغ دين را به دوست خود بدهد تا به طلبكار برساند و او فراموش كند و نرساند و سر سال خمس برسد ، آيا بر مديون خمس واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر دين براى مؤونه سال ربح است خمس ندارد و گرنه خمس واجب است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesفرا رسيدن سر سال قبل از وصول طلبكارى

  سؤال 701 : شخصى منافع امسالش به صورت قرض نزد مردم است و بعد از گذشت يكسال به او مى رسد آيا هنگام رسيدن آن مال بدستش مبدء سنه خمسى آن مال حساب مى شود ؟يا هنگام تملك آن ؟ ولو غير قابل وصول باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هنگام تملك آن كه زمان حصول فايده است ، و چنانچه بعد از گذشتن سال وصول شد فوراً خمس آن را بدهد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتأخير در گرفتن پولى كه طلب دارد

  سؤال 702 : زيد از عمرو طلب دارد چون برايش كار كرده است اگر طلب او را بعد از يكسال بدهد آيا بايد خمس بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد خمس بدهد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesگرفتن وام و سرمايه گذارى

  سؤال 703 : اگر پولى را از بانك قرض كند و در بانك ديگر بگذارد تا بعد از يكسال يا بيشتر خانه اى خريدارى كند يا به كسى بدهد تا با آن كار كند و در آمدش را تقسيم كند آيا به اصل پول و به سود بانك و درآمد ، خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اصل پولى را كه قرض كرده به نحو حلال مادامى كه اداء نكرده خمس به آن تعلق نمى گيرد و اگر سود حلالى تحصيل نموده و قبل از يكسال صرف نمود ايضاً خمس ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپرداخت اقساط

  سؤال 704 : شخصى كه از صندوق قرض الحسنه وام گرفته و به شخص ديگرى مى دهد و زمان پرداخت قسط از سال مى گذرد ،چه مقدار خمس به آن تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آن مقدارى كه قسطش را ادا نموده و آن مقدار صرف در مؤونه همان سال نشده و همچنين سود آن مقدار بايد خمسش را بدهد .

  سؤال 705 : شخصى 50 هزار تومان وام گرفته و قصد دارد آن را مصرف نكند و هر ماه هزار تومان از اين وام را به صورت قسط ادا مى كند آيا اصل 50 هزار تومان خمس دارد ؟ در صورتى كه اصل 50 هزار تومان خمس نداشته باشد بعد از گذشتن يكسال از اولين قسط چه مقدار خمس به گردن او مى آيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در بين سال هر چه ادا نمود منفعت سال حساب مى شود و تخميس نمايد و آنچه ادا نشده جزء منافع سال حساب نمى شود .

  سؤال 706 : اگر شخصى براى ازدواج پسر يا دختر خود وام بگيرد و قسط آن را بپردازد آيا پرداخت اقساط وام از مؤونه سال حساب مى شود يا بايد خمس آن را بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ديونى را كه جهت مصارف لازمه تهيه نموده و در سالهاى بعد اداء مى نمايد اگر در بين سال ادا نمايد جزء مؤونه سال ادا محسوب مى شود و خمس ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپيش پرداخت خريد تراكتور

  سؤال 707 : بنده تقاضاى خريد يك دستگاه تراكتور از طريق دولت نموده ام و مدت دو سال است كه پانصد هزار تومان بابت پيش قسط به بانك واريز نموده ام ولى هنوز تراكتور را به بنده تحويل نداده اند ، بفرماييد آيا مبلغ پانصد هزار تومان مذكور كه در بانك مى باشد خمس دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مبلغ مذكور خمس دارد مگر اين كه كل مبلغ فعلاً قرض باشد و چنانچه كل مبلغ را قرض كرده ولى تدريجاً بعضى از آن را اداء كرده است ، فقط همان مبلغ اداء شده را تخميس مى كند .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbرهنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 708 : مبلغى به عنوان رهن پرداخت مى شود كه مورد نياز هم مى باشد مثلاً خانه اى رهن كرده آيا با گذشت سال خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه منزل غير رهن برايش ميسور نباشد و منحصر به آن باشد خمس ندارد .

  سؤال 709 : مبلغى پول براى رهن منزل دارم و الآن هم دست صاحب خانه است آيا اين پول اگر سال بر آن گذشت خمس دارد ؟ و من غير اين پول سرمايه ديگرى ندارم .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر قبل از رهن كردن سال بر آن بگذرد ، خمس به آن تعلق مى گيرد و اگر دربين سال رهن كرديد لازم نيست قبل از استرداد ، خمس آن را بدهيد و بعد از استرداد اگر احتياج به آن نداريد احوط دادن خمس است .

  سؤال 710 : اينجانب داراى سال شرعى بودم بعد از رسيدن اول سال مبلغ 700 هزار تومان صاحب پول شدم ولى دست صاحب كار است ، و نيز مبلغ پانصد هزار تومان غير از پول فوق رهن خانه دارم ، مدت سه ماه به سال شرعى مانده آيا به آن خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال هفتصد هزار تومانى كه ملك شما بوده و نزد صاحب كار بوده بعد از رسيدن سال هر وقت كه توانستيد آن را بگيريد خمس آن را فوراً بدهيد و پولى كه در بين سال رهن خانه داده چنانچه ناچار بوديد به رهن دادن ، خمس ندارد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمضاربهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 711 : آيا بر پول مضاربه اى خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر به پول خمس تعلق گرفته اولاً بايد خمس را اخراج نمايد و بعداً مضاربه نمايد و اگر از منفعت بين سال تهيه مضاربه نمود جزء سرمايه مى شود كه اگر زايد از مقدار ضرورى معاش باشد ، خمس آن را بايد بدهد و چنانچه از مضاربه صحيحه منفعتى به دست آمد و در بين سال صرف نشد خمس آن را بايد بدهد .

  سؤال 712 : شخصى كه در شركتى مشغول بكار بود خود را بازخريد نمود و پولى به عنوان حق سنوات خدمت دريافت كرد اگر اين پول را به مدت 5 سال يا كمتر يا بيشتر در بانك سرمايه گذارى كند و هر ماهه مبلغى دريافت كند حكم آن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بر پول مذكور بعد از يكسال از تاريخ دريافت خمس تعلق مى گيرد ، مگر اين كه سرمايه ضرورى زندگى او باشد كه بايد دستگردان نمايد و اما اصل اين سپرده گذاشتن در بانك بايد به نحو مضاربه شرعيه با ملاحظه شرايط شرعى آن باشد ، يا طرق شرعيه ديگر كه مستلزم ربا نباشد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخريد و ساخت تدريجى خانهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 713 : كسى كه به تدريج خانه اى مى سازد يعنى يك سال آهن مى خرد و يك سال آجر مى خرد و يك سال سيمان و . . . آيا به اين خانه خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه سال گذشت و از خانه استفاده نشد و خانه محل حاجت او بود و راه ديگرى براى ساختن آن نداشت مگر تدريجاً ، با حاكم شرع دستگردان و مصالحه نمايد .

  سؤال 714 : شخصى حقوق بگير دولت است و داراى منزل كوچكى است ، ماهيانه مبلغى را به مدت 5 سال به پيمانكار ساختمان مى دهد كه بعد از اين مدت خانه را آماده تحويل بگيرد آيا به اين مبلغى كه ماهيانه طى اين مدت مى پردازد خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه به منزل جديد احتياج مبرم دارد و براى تهيه آن راه ديگرى جز اين طريق ندارد با حاكم شرع دستگردان و مصالحه كند .

  سؤال 715 : خانه هاى دولتى كه به اقساط به مردم فروخته مى شود ملك شخصى حساب نمى شود تا اين كه تمام مبلغ پرداخته شود ، اگر شخصى يك سال در اين خانه ساكن شود و با توجه به اين مسأله كه ملك او حساب نمى شود آيا به اين خانه خمس تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه خانه مال او نيست خمس ندارد ، ولى در اين صورت مالى كه نزد دولت موجود است ، يعنى اقساط پرداخت شده ملك او است ، بنابراين آخر سال خمس آن را بدهد ولى اگر به آن منزل احتياج مبرم دارد و نمى تواند به غير اين طريق صاحب خانه شود نسبت به خمس مبلغ اقساط پرداخت شده با حاكم شرع دستگردان و مصالحه كند .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمالى كه به انسان به ارث مى رسدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 716 : اگر ارثى به وارث برسد و وارث نمى داند كه متوفى اهل خمس بوده يانه آيا بايد مال ارثى را تخميس كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه ورثه بدانند خمس به اموال مرحوم تعلق گرفته بوده ولى نمى دانند كه اداء نموده يا خير ، بايستى ورثه تخميس كنند . ولى اگر اصل تعلق خمس را يقين ندارند ، تخميس واجب نيست .

  سؤال 717 : شخصى در زمان پدرش در تمام داد و ستدها و تمام معاملات همكار پدر بوده بعد از فوت پدر درباره يك چيز شك مى كند كه خمس آن را داده يا نه ، آيا بايد خمس آنرا بدهد ؟ بالفرض اگر در زمان پدرش خمس آن داده شده باشد پرداخت دوباره آن موجب ضرر ساير ورثه مى شود ، حال اين شخص چگونه عمل كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه يقين دارد كه بر آن خمس تعلق گرفته و نمى داند كه اداء نموده يا نه بايد خمس آن را بدهد و بهتر آن است كه رضايت بقيه ورثه را تحصيل نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمنافع زمين ارثى

  سؤال 718 : زنى كه به خرج شوهرش زندگى مى كند و زمينى به عنوان ارث به او مى رسد و درآمدى را از آن زمين كسب مى كند ، آيا خمس بر گردن او تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر درآمد زمين را در بين سال صرف كند در مخارج خود اگر چه مستحب باشد ، خمس به آن تعلق نمى گيرد ، ولى خمس زايد بر آن را بايد بدهد و همچنان اگر صرف در مخارج نكند .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخريد كفنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 719 : آيا اگر شخص كاسب در بين سال خمسى كفن بخرد و بعد از چند روز فوت كند اين كفن هم بايد مخمس شود ، يا جزء مؤونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض مسأله كفن از مؤونه محسوب مى شود و خمس به آن تعلق نمى گيرد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbديهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 720 : آيا ديه اى كه انسان مى دهد يا مى گيرد خمس دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مالى را كه از ديه مى گيرد خمس ندارد و مالى را كه به عنوان ديه مى دهد از مؤونه حساب مى شود .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمنافعى كه صرف در نهر عمومى مى شودfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 721 : يك جوى آب عمومى داريم و زمين غير آبادى كه كنار اين جوى واقع است آن را حيازت نموديم و نهال كاشتيم و بين اين نهالها خار سوختى خودرو نيز روييده است در وقت حيازت تصميم گرفته بوديم منفعتى كه از اين خار و اشجار حاصل مى شود در تعمير همين جوى آب صرف كنيم ، سؤال اين است كه به اين منفعت خمس تعلق مى گيرد يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه اين نهالها رابراى خود احياء نموده ايد و اين نهالها را كاشته ايد كه ملك خودتان بشود و از ملك خودتان تعمير در آن نهر فرماييد ، چنانچه سال بر آن گذشت و صرف در تعمير آن ننموديد خمس آن را بدهيد .

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصندوق صدقات در منزلfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 722 : شخصى در خانه صندوق صدقات دارد آيا اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : واجب است تخميس شود .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com