پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قضا و كفاره  
 • 1388-05-20 12:45:16  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  نيت روزه غير رمضان در ماه رمضان 

  سؤال 583 : كسى كه در ماه مبارك رمضان عمداً نيت كند روزه غير رمضان را ، در رساله هاى عمليه فرموده اند نه روزه اى كه نيت كرده حساب مى شود ونه روزه ماه مبارك . آيا اين شخص بعد از گرفتن قضاى اين روز كفاره هم بايد بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فقط قضا لازم است .

  كفاره جمع

  سؤال 584 : اگر روزه دار در روزه نذر معين با چيز حرام روزه اش را باطل كند آيا كفاره جمع را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كفاره جمع ندارد .

  سؤال 585 : اگر روزه دار ابتدا به چيز حلال روزه خودش را باطل كند و سپس شراب مسكر بياشامد ، آيا كفاره جمع بايد بپردازد يا يكى از كفارات تخييرى كافى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كفاره تخيير است مگر به زنا كه جمع است  .

  سؤال 586 : اگر كسى روزه قضا و يا كفاره و يا استيجارى گرفته باشد و بعد از ظهر با چيز حرام روزه اش را باطل كند ، آيا كفاره جمع را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال كفاره فقط به صورتى تعلق مى گيرد كه شخص روزه قضاى خود را گرفته باشد و فرق نمى كند با حرام افطار كند يا با حلال ، بايد كفاره يمين بدهد .

  اطمينان به مغرب بواسطه تاريكى يا ابر

  سؤال 587 : اگر در هواى صاف به واسطه تاريكى يقين كند كه مغرب شده يا در هواى ابرى به اطمينان اينكه مغرب شده افطار نمايد بعد معلوم شود كه مغرب نبوده است آيا قضاى روزه لازم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر در هواى صاف به واسطه تاريكى يقين به مغرب كرد و افطار نمود و بعد خلاف آن معلوم شد قضا بايد نمايد و كفاره ندارد ولى اگر در هواى ابرى به اطمينان اين كه مغرب شده افطار نمود نه قضا دارد و نه كفاره ( به جهت دليل خاص ) .

  كفاره كسى كه بواسطه پيرى روزه نمى گيرد

  سؤال 588 : كسى كه بواسطه پيرى نمى تواند روزه بگيردو روزه بر او واجب نيست بعداً قضا هم ندارد آيا لازم است كه كفاره بدهد ؟ به چه دليل ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون كه هم آيه داريم هم روايت بر وجوب كفاره كه « مُد » باشد .

  كفاره مد طعام

  سؤال 589 : مجنون و يا شخصى كه بر اثر پيرى و يا سانحه ، حواس و عقلش را از دست داده است روزه بر او واجب نيست ، آيا كفاره مد طعام بر او يا ولى او واجب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه صدق مجنون بر او بشود كفاره ندارد على الاظهر .

  سؤال 590 : اگر شخصى به علت بيمارى ، ماه مبارك رمضان را روزه نگرفته باشد و بعد از سه ماه از گذشت ماه مبارك فوت كند ، آيا مد طعام بر او واجب شده است تا از مال او پرداخت شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مرض او مستمر باشد تا فوت چيزى بر او نيست ، و اگر خوب شد و توانست قضا كند و قضا نكرد و بعداً مرد ، قضا بر او واجب شده و بايد ازطرف او قضا كند .

  سؤال 591 : شخصى است مرض قلبى دارد و نمى تواند روزه بگيرد حال بعد از ماه مبارك رمضان اگر عمل جراحى كند مى تواند قضاى روزه هايش را بگيرد اما هزينه عمل جراحى را ندارد . نسبت به روزه چه تكليفى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تا مادامى كه نمى تواند ، كفاره مى دهد .

  كفاره دروغ بستن به خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

  سؤال 592 : اگر روزه دار دروغى را به خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نسبت دهد چه كفاره اى بر او واجب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر روزه دارى دروغى را به خدا و پيغمبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نسبت دهد اگر چه روزه خود را به چيز حرام باطل كرده ولى كفاره جمع ندارد .

  جاهل به حكم ارتماس و دروغ بستن

  سؤال 593 : شخصى كه جاهل به حكم است و بعدها برايش معلوم مى شود كه در حال روزه در آب ارتماس كرده يا اين كه به خدا و رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) دروغ بسته است ، روزه وى چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه جاهل قاصر است ( يعنى نمى داند حكمى هست ) قضا دارد و چنانچه جاهل مقصر است ( يعنى مى داند حكمى هست ولى سؤال نمى كند ) قضا وكفاره هر دو بر او واجب است .

  خوردن آب به قدر ضرورت

  سؤال 594 : اگر روزه دار به قدرى تشنه شود كه خوف ضرر يا مرگ داشته باشد و آب بياشامد روزه او چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه به مقدار دفع ضررى عادتاً كه قابل تحمل نيست يا مستلزم هلاك است باشد مانعى ندارد و امساك واجب است و بعداً قضاى آن را به جا آورد و كفاره ندارد .

  اضطرار به دارو

  سؤال 595 : بيمارى است كه به ناچار بايد طبق برنامه خاص و ساعت معينى دارو بخورد و اگر نخورد ضرر مى بيند ، وظيفه او براى روزه چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه مضطر به خوردن دوا در روز است جايز است دوا بخورد و روزه را قضا كند .

  اضطرار به اماله با آب

  سؤال 596 : فرد مبتلا به يبوست كه با خوردن چيزهايى ملين اثرى نمى بيند ، اگر در ماه رمضان از روى جهل با آب اماله كند روزه وى چه حكمى دارد ؟ مدت 10 سال به همين منوال عمل مى كرده روزه هاى گذشته او چه حكمى دارد و چگونه آنها را قضا كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مى تواند به اماله در شب اكتفا كند و روزه بگيرد ، واجب است روزه بگيرد و در روزه هاى گذشته اگر متوجه به مشكوك بودن مسأله بوده و مراجعه نكرده واجب است بر او قضا و كفاره ، اما اگر معتقد بوده اماله به روزه ضررى ندارد و اصلاً به سؤال كردن توجه نداشته جاهل است و قضا دارد ولى كفاره ندارد و اگر مضطر به اماله در روز است قضا هم ندارد ، فقط بايد براى هر روز يك مد طعام فديه بدهد .

  فرو بردن خون دندان جهلاً

  سؤال 597 : اگر شخصى درحال روزه دندانش را بكشد و اختياراً و از روى جهل به حرمت خون آن را فرو برد روزه او چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر قطع به عدم حرمت داشته قضا دارد بدون كفاره و اگر شك داشته بايد سؤال از حكم مى كرد يا احتياط مى نمود و گرنه هم قضا دارد هم كفاره و احوط كفاره جمع بدهد به مسأله 1668 توضيح المسائل مراجعه شود .

  سؤال 598 : اگر شخص روزه دار مرتب از لثه اش خون مى آيد در صورتى كه نمى داند هنگام خواب خون وارد حلق او مى شود يا نه ، مى تواند بخوابد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر علم به ورود به حلق ندارد اشكالى ندارد .

  اجبار به افطار حرام

  سؤال 599 : اگر روزه دارى را مجبور كنند روزه خود را با چيز حرام باطل كند و او نيز جهت دفع خطر يا ضرر اين كار را انجام دهد روزه او قضا و كفاره دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قضا دارد و كفاره ندارد .

  اجبار به جماع

  سؤال 600 : اگر روزه دار زن خود را مجبور به جماع كند و در بين جماع زن راضى شود آيا مرد بايد دو كفاره و زن يك كفاره بدهد ؟ در صورتى كه زن مالى نداشته باشد چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ممكن است كه زن تا آخر راضى نباشد هر چند كه طبع مايل است ، لكن چون شرعاً حرام است راضى نيست و اگر راضى شد بايد على الاحوط از مال خود كفاره بدهد و اگر متمكن از كفاره نبود استغفار نمايد و عند التمكن كفاره بدهد .

  تكرار جماع

  سؤال 601 : اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند دفعه جماع نمايد با توجه به اين كه پس از جماع اول ديگر روزه دار نيست چرا براى هر جماع يك كفاره بر او واجب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به نص خاص ثابت شده و ممكن است جهت احترام شهر رمضان باشد هر چند كه در مرتبه بعد روزه دار نيست .

  افطار عمدى تازه مكلف

  سؤال 602 : بچه اى كه به تكليف رسيده ولى رشد جسمى و فكرى ندارد و قصوراً روزه خود را مى خورد ، آيا قضا و كفاره دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مى دانسته كه اين شىء مفطراست و خورده قضا و كفاره دارد مگر آن كه عدم رشدش به حدى است كه موجب رفع تكليف باشد .

  عذر بعد از افطار عمدى

  سؤال 603 : اگر زنى عمداً روزه خود را باطل كند سپس عذرى مثل حيض يا نفاس يا مرض براى او پيش بيايد آيا كفاره روزه بر او واجب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قضا دارد و كفاره ندارد .

  سفر بعد از افطار عمدى

  سؤال 604 : شخصى كه روزه خود را عمداً باطل كرده ، اگر قبل از ظهر سفر كند كفاره بر او واجب مى شود يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كسى كه عمداً روزه خود را باطل كرده ، اگر بعد از ظهر مسافرت كند يا پيش ازظهر براى فرار از كفاره سفر نمايد كفاره از او ساقط نمى شود ، بلكه اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آيد بنابر اقوى كفاره بر او واجب است .

  پرداخت كفاره

  آزاد كردن زندانى بجاى عتق رقبه

  سؤال 605 : با توجه به اين كه يكى از كفارات مقرر در شرع مقدس اسلام بنده آزاد كردن است و در حال حاضر اين امر معمول نيست و از طرفى عده اى ناخواسته نظير تصادفات يا بدهى يا ديه و امثال آن در زندانها بسر مى برند و خانواده هاى ايشان پريشان و مستأصل مى باشند ، آيا اجازه مى فرماييد بجاى بنده آزاد كردن افرادى كه كفاره به ذمه دارند يك يا چند نفر از زندانيان بى گناه را آزاد نمايند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر چه ممكن است ثواب آزاد كردن زندانى بى گناه بيشتر از ثواب عتق رقبه باشد ،ولى به هيچ وجه نمى توان به عنوان كفاره عتق رقبه شخص حر را كه زندانى شده با دادن مبالغى آزاد ساخت ، و چون در اين زمان عتق رقبه موضوع ندارد ، لذا بايد كفارات ديگر را داد .

  دادن وجه براى صرف در اطعام

  سؤال 606 : بابت كفاره روزه بايد طعام بدهد . هرگاه وجه طعام را به فقير بدهد كه به دفعات صرف طعام خانواده اش كند صحيح است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه عمداً افطاركرده بايد به شصت نفر مختلف اطعام كند اما كفارات غير از عمد به دفعات به يك اهل بيت دادن اشكال ندارد لكن بايد طعام بدهد ، نه وجه آن .

  قيمت بدل گندم در كفاره مد

  سؤال 607 : كفاره روزه كه يك مد گندم يا جو است آيا قيمت آنها هم كفايت مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قيمت كفايت نمى كند .

  حبوبات و پول بجاى گندم

  سؤال 608 : آيا مى توان به جاى يك مد گندم و آرد گندم ، حبوبات ( عدس ، نخود و . . . ) يا پول نقد داد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكالى ندارد ، ولى درپول لازم است ، طرف را وكيل كند در خريد گندم و سپس به عنوان كفاره خودش قبول كند .

  دادن كفاره به سيد

  سؤال 609 : آيا مى شود كفاره روزه غير سيد را به سيد نيازمند داد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است و لكن احتياط استحبابى ترك آن است .

  يك مد از چند نوع طعام

  سؤال 610 : آيا در كفاره يك مد طعام مى شود آن را از چند نوع طعام مختلف به فقير پرداخت كرد يا لزوماً از يك جنس واحد باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : لزوماً بايد يك مد ، از يك جنس باشد .

  تقسيم مد طعام به چند نفر

  سؤال 611 : آيا مى شود يك مد طعام را به بيش از يك نفر تقسيم كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : يك مد طعام را به يك نفر بايد داد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com