پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مفطرات  
 • 1388-05-20 12:45:11  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  
  سؤال 559 : اگر روزه دار ، نماز صبحش قضا شود آيا روزه اش اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روزه اش اشكالى ندارد . 

  خوردن و آشاميدن

  وارد شدن آب به دهان بدون اختيار

  سؤال 560 : اگر در حال غسل كردن آب از راه بينى وارد دهان شود و از گلو پايين رود و اين وارد شدن آب به دهان سهوى و غير اختيارى باشد ، حكم روزه اين شخص چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال روزه او باطل نمى شود .

  سؤال 561 : اگر روزه دار در خواب چيزى بخورد آيا روزه اش باطل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :روزه باطل نمى شود .

  آمپول تقويتى

  سؤال 562 : آيا استفاده از آمپولهاى مغذى و تقويتى در رگ براى بيمار از مفطرات روزه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط ترك آن است .

  استفاده از دستگاه تنفسى

  سؤال 563 : شخصى كه دچار بيمارى تنگى نفس مى باشد و مى خواهد روزه بگيرد آيا جايز است از دستگاه تنفسى استفاده نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر غير از هوا چيز ديگرى در آن نباشد اشكال ندارد .

  مسواك زدن

  سؤال 564 : آيا جايز است روزه دار با رعايت احتياط مسواك بزند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با مراعات اشكالى ندارد .

  گذاشتن چيزى در دهان

  سؤال 565 : ماده اى است بنام «نسوار» كه از تنباكو و آهك تهيه مى شود ، ماده مزبور را در دهان مى گذارند ، استفاده از آن براى روزه دار چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه چيزى از حلق پايين رود روزه باطل مى شود .

  اخراج اخلاط سينه در حال نماز

  سؤال 566 : اگر روزه دار در اثناى نماز اخلاط سر يا سينه به فضاى دهان او برسد و حفظ روزه متوقف بر باطل كردن نماز باشد ، بايد نماز را باطل كند يا روزه را ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مى تواند با دستمال و امثال آن اخلاط را از فضاى دهان خارج كند ، اين كار را انجام دهد و الاّ بايد نماز را باطل نمايد نه روزه را و اگر روزه راباطل كند بايد كفاره عمدى بدهد و باطل كردن نماز اشكال ندارد ، خصوصاً در چنين موردى .

  سؤال 567 : اگر در حين خواندن نماز اخلاط سينه به فضاى دهان روزه دار برسد و حفظ روزه متوقف بر باطل كردن نماز باشد در حالى كه وقت تنگ است ، بايد نمازش را باطل كند يا روزه اش را ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد با دست يا غير آن اخلاط را بيرون آورد بنحوى كه تلفظ نشود لذا توقف بر ابطال نماز ندارد و بر فرض محال اگر توقف داشت داخل در مسأله اهم و مهم مى شود و درصورت تساوى يا عدم علم به اهم ، تخيير است .

  جمـاع

  سؤال 568 : اگر شخصى روزه مستحبى گرفته و در وسط روز ، جماع يا استمناء كند آيا روزه اش باطل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى باطل مى شود .

  اجبار زن بر جماع

  سؤال 569 : مردى كه به واسطه سفر يا مرض روزه نمى گيرد اگر زن خود را مجبور به جماع كند آيازن بايد از شوهرش اطاعت كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بر زن اطاعت شوهر واجب نيست در جماع در روزه واجب معين .

  دخول كمتر از ختنه گاه

  سؤال 570 : در ماه مبارك رمضان اگر با قصد دخول جماع كند و كمتر از ختنه گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد آيا روزه او باطل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با قصد دخول باطل مى شود ولى واجب است امساك و بعداً قضا را بجا آورد و در صورتى كه مفطر ديگرى بجا نياورده كفاره ندارد .

  ملاعبه بدون انزال

  سؤال 571 : اگر كسى در ماه مبارك رمضان با زن اجنبى ملاعبه كند و انزال نشود روزه وى چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر قصد انزال نداشته و عادتش هم همين بوده كه با ملاعبه انزال نمى شده روزه باطل نيست ولى بايد فوراً توبه كند زيرا خداوند از پرهيزكاران مى پذيرد .

  استمناء

  سؤال 572 : معالجه بيمارى كه در بيمارستان تحت معالجه و مداواى پزشكان قرار دارد منحصر به تجزيه منى بيمار مى باشد و چون بيمار مجرد است گرفتن منى متوقف بر استمناء آن هم در ماه مبارك رمضان است ، حكم استمناء و روزه مريض را تفصيلاً شرح دهيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : استمناء از نظر شريعت مقدسه اسلام حرام و مبغوض است ، بنابراين تا ممكن است بايد سعى كرد از طريق حلال منى را به دست آورد ولو اين كه با عقد موقت همسرى انتخاب نمايد ، ولى در صورتى كه انتخاب همسر ممكن نباشد و اگر مرض هم علاج نشود خطرناك خواهد بود به طورى كه موجب هلاكت يا نقص عضو يا مشقت فراوان باشد ، در اين صورت استمناء ضرورى خواهد بود و بلا مانع است و لكن در روز ماه مبارك رمضان اقدام به استمناء نكند و اگر مى تواند بايد صبر كند تا ماه مبارك رمضان منقضى شود و در صورتى كه نمى تواند صبر كند يا تأخير براى او ضرر مهمى دارد سعى كند در روز ماه مبارك اين عمل را انجام ندهد و اگر احياناً درشب غيرممكن است و ضرورت دارد كه روز انجام دهد بايدتاحد مسافت شرعى مسافرت كند تا روزه او باطل شود سپس اقدام نمايد ولى در صورتى كه نه شب مى تواند اقدام كند و نه مسافرت براى او ممكن مى باشد با توجه به ضرورت معالجه و عدم امكان تأخير اقدام مجاز خواهد بود و در اين صورت تنها روزه آن روز را قضا مى نمايد و كفاره به عهده او نخواهد بود .

  سؤال 573 : اگر روزه دار ناخود آگاه در فكرش صحنه شهوت انگيز خطور كند و يا اينكه چشمش به نامحرم بيفتد و بدون اختيار منى از او خارج شود آيا روزه اش باطل مى شود ؟ بر فرض بطلان آيا كفاره دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روزه او باطل نمى شود و كفاره هم ندارد .

  دروغ بستن به خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

  سؤال 574 : آيا دروغ بستن به خدا و حضرت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) و آل محمد (عليهم السلام)مبطل روزه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : دروغ بستن عمدى بر خدا و بر حضرت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) مبطل روزه است و بر الائمه  (عليهم السلام) احوط ترك است .

  غبار و دود غليظ

  سؤال 575 : در هواى مه آلود اگر مه وارد حلق روزه دار شود آيا روزه را باطل مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روزه را باطل نمى كند .

  *   كشيدن سيگار :

  سؤال 576 : آيا كشيدن سيگار براى روزه دار اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى اشكال دارد .

  *   بوى دود :

  سؤال 577 : آيا دود سيگار به نحوى كه روزه دار بوى آن را احساس كند نه اين كه دود را وارد دهان كند ، مفطر است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : خود دود مفطر است بنابر احوط ، ولى بوى آن مفطر نيست .

  بقاء بر جنابت

  سؤال 578 : شخصى در ماه رمضان يقين داشته كه براى غسل وقت دارد لذا وارد حمام مى شود براى غسل ولى تازه مى خواهد سرش را غسل دهد كه اذان صبح گفته مى شود ، حكم روزه او چه مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روزه او صحيح است و در صورتى كه با شنيدن اذان يقين به دخول فجر نكند بايد غسل را ادامه دهد و اگر وقت تنگ باشد تيمم نمايد .

  غسل كردن با آب نجس

  سؤال 579 : شخصى در ماه رمضان جنب بوده غسل مى كند بعد از دو روز مى فهمد آب غسل نجس بوده ، حكم نماز و روزه او در روزهاى گذشته چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روزه هايش صحيح است على الظاهر و نماز را قضا نمايد .

  احتلام در روزه ماه مبارك

  سؤال 580 : كسى كه در روز ماه مبارك رمضان محتلم شده آيا واجب است كه زود غسل نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مبادرت به غسل واجب نيست .

  قصد باطل كردن روزه

  سؤال 581 : در جماع اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى بيرون نيايد روزه باطل مى شود ؟ آيا قصد دخول روزه را باطل مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با قصد دخول روزه باطل مى شود ولى واجب است امساك و بعداً قضاى آن را به جاآورد و در صورتى كه مفطر ديگرى به جا نياورد كفاره ندارد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com