پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نماز قضا  
 • 1388-05-20 12:44:23  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  قضاى نماز نشسته 

  سؤال 437 : اگر نماز كسى كه بايد نشسته بخواند قضا شود ، پس از بهبودى قضاى آنرا نشسته بخواند يا ايستاده ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ايستاده بخواند .

  قضاى نمازهاى شكسته و تمام

  سؤال 438 : شخصى كه به مسافرت رفته مثلاً دو روز در يك شهر و بيست و هفت روز در شهر ديگر و يك روز هم در جاى ديگرى توقف كرده و در كل اين مدت نماز نخوانده ، اگر بخواهد قضاى آنرا بجا آورد چند روز نمازش كامل و چند روز نمازش قصراست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در هر محلى كه قصد اقامت عشره نموده نمازهاى فوت شده را تماماً انجام مى دهد و در صورت عدم قصد شكسته مى خواند .

  ترتيب در قضاى نمازها

  سؤال 439 : آيا جايزاست نماز قضاى يكسال را به اين نحو بخواند كه نمازهاى صبح يكسال را پشت سر هم ، و بعد نمازهاى ظهر را يكسال و سپس نمازهاى عصر را يكسال بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در اين زمينه منعى وارد نشده ، لكن احوط ترك آن است و بلكه اين احتياط ترك نشود .

  كفاره قضا كردن نماز

  سؤال 440 : اگر خواب بر انسان غلبه كند ونماز عشا قضا شود كفاره آن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اقوى عدم كفاره است ، لكن احوط آن است كه فرداى آنروز را روزه بگيرد .

  قضاى نماز مستبصر

  سؤال 441 : بلوغ دختر نزد اهل تسنن با ديدن خون حيض است و از ديد ما اتمام نه سال قمرى ، اگر روزى اين دختر مستبصر شد و مذهب تشيع را انتخاب كرد آيا اعمال واجب او از جمله نماز و روزه را در حد فاصل ميان 9 سال تا رؤيت اولين خون حيض ، بايد قضا كند يا خير ؟ و آيا نسبت به روزه ، كفاره هم دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد قضا نمايد .

  نماز قضاى پدر

  سؤال 442 : پدرى كه فوت كرده پسر ارشدى دارد ، پدر مدت زيادى تعمداً نماز و روزه را انجام نداده است ، آيا نماز و روزه پدر بر پسر ارشد واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى بر پسر بزرگ واجب است نمازهايى كه پدرش نخوانده است ولو عصياناً ، بخواند و يا براى آنها اجير بگيرد ، مراجعه شود به مسأله 1399 تا 1407 توضيح المسائل ما .

  سؤال 443 : قضاى نمازى كه ميت عمداً ترك كرده و نمازى كه در زمان بيمارى نخوانده هر دو به گردن پسر بزرگ است يا فقط نمازى كه در زمان بيمارى ترك كرده ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط بلكه اقوى آن است كه هر دو قسم به گردن پسر بزرگ است .

  سؤال 444 : شخصى كه شك دارد به عهده پدرش نماز قضا مى باشد يا نه تكليفش چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدر و مادرش نماز و ورزه قضا داشته اند يا نه چيزى بر او واجب نيست .

  سؤال 445 : نماز و روزه پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است آيا نماز و روزه مادر هم بر پسر بزرگتر واجب است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نماز و روزه مادر بر پسر بزرگتر واجب نيست ، ولى سزاوار نيست ترك آن .

  سؤال 446 : نماز و روزه كه بر پسر بزرگتر واجب است آيا مخصوص نماز و روزه اى است كه در حال بيماريى كه به سبب آن از دنيا رفتند قضا شده ، يا نماز و روزه ديگر هم شامل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : أحوط وجوبى آن است كه نماز و روزه قضاى پدر مطلقاً بر عهده پسر بزرگ مى باشد كه يا خود بجا آورد يا اجير بگيرد .

  سؤال 447 : اگر شخصى بدهكار نماز ، روزه و حج باشد سپس شهيد شود آيا بايد آنها را قضا و جبران كرد يا با شهادت برىء الذمه مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قضاى واجبات از نماز و روزه و حج ساقط نمى شود .

  نماز قضاى ميت

  سؤال 448 : آيا نماز و روزه نا بالغ براى ميت كفايت مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كفايت نمى كند على الاحوط .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com