پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • شكيات  
 • 1388-05-20 12:43:56  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  اعاده نماز غلط 

  سؤال 359 : اگر انسان بعد از مدتى بفهمد تا كنون نمازش را غلط مى خوانده ، آيا بايد نمازهايش را دوباره بخواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه در حين عمل اطمينان به صحت آن داشته و خللى در اركان نبوده صحيح است .

  ترك نماز احتياط

  سؤال 360 : اگر در ركعات نماز شك بكند و اين شك مستلزم نماز احتياط باشد ، حال اگر عمداً نماز احتياط را نخواند آيا اصل نماز باطل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمى توان به اين نماز اكتفا نمود .

  سؤال 361 : اگر كسى نماز احتياط را فراموش كند و بعد از وارد شدن در نماز بعدى متذكر شود تكليف چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه فاصله نشده باشد و مبطل در ميان نيامده باشد نماز احتياط را بخواند سپس نماز بعدى را كه قطع كرده بوده بخواند و در غير اين صورت بايد نماز اول را اعاده نمايد .

  شك در ركوع بعد از دخول در سجده

  سؤال 362 : كسى كه در نماز بخصوصى ، مثلاً نماز ظهر زياد شك مى كند اگر در نماز عصر بعد از سجده اول شك كند ركوع كرده يا نه وظيفه او چيست و نمازش چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بعد از دخول در سجده چه يك سجده و يا دو سجده اعتنا نكند و نماز صحيح است .

  شك امام و مأموم

  سؤال 363 : شك امام و مأموم از جمله شك هايى است كه نبايد به آنها اعتنا كرد . آيا مختص در ركعات است يا شامل افعال هم مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مختص عدد ركعات است .

  سؤال 364 : اگر مأموم يك نفر آن هم فاسق باشد آيا امام جماعت در مقام شك مى تواند به او رجوع كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : على الظاهر مى شود .

  كثير الشك

  سؤال 365 : هرگاه شخصى شك كند كه ركوع را بجا آورده يا خير و بنا بگذارد كه بجا آورده و به شك خود اعتنا نكند آيا نمازش باطل است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مورد كثير الشك بايد اعتنا به شك ننماييد ولو احتمال بدهيد كه ركوع را نياورده ايد .

  سؤال 366 : آيا اين كه كثير الشك نبايد به شك خود اعتنا كند مختص به نماز واجب چهار ركعتى است يا شامل نماز دو ركعتى و سه ركعتى هم مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مختص به نماز واجب چهار ركعتى نيست ، شامل دو ركعتى و سه ركعتى هم مى شود على الاظهر .

  سؤال 367 : كثيرالشك يا وسواس ، اگر در حالى كه ايستاده ، نمى داند الآن بايد به سوى ركوع خم شود و يا به سوى سجده پايين برود چه وظيفه اى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه وسواسى نباشد بايد به ركوع رود و چنانچه مبتلا به وسواس باشد بايد به شك خود اعتنا نكند و به سجود رود ولى اگر ظنى به يك طرف داشته باشند ظاهراً بايد به ظن خود عمل كند .

  حكم وسواس در نماز و شستن لباس

  سؤال 368 : براى كسانى كه در امر نماز و شستن لباس و غيره وسواس هستند چه نصيحتى مى فرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد ملاحظه نمايد همانگونه كه در روايات آمده وسواس از تلقينات شيطان است و نبايد از شيطان پيروى كرد كه دشمن بنى آدم است ، و گفتن لا اله الاالله براى رفع آن مؤثر است .

  شك در نماز مستحبى

  سؤال 369 : شك در ركعات نماز عيد چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مى تواند به طرف دلخواه عمل نمايد و مانند شك در نماز مستحب مى باشد .

  فراموش كردن ركن

  سؤال 370 : هرگاه نماز گزار ركنى را فراموش كند و عمل غير ركن بعد آن را انجام دهد ، مثلاً پيش از دو سجده تشهد بخواند ، بايد ركن را بجا آورد و آنچه اشتباهاً خوانده دوباره بخواند . در اينصورت آيا بعد از سلام بجا آوردن سجده سهو واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط وجوبى بجا آوردن دو سجده سهو است مراجعه به مسأله 1245 نمائيد .

  برگشت به ركوع فراموش شده بدون قيام

  سؤال 371 : اگر شخصى هنوز به سجده نرسيده بفهمد كه ركوع را بجا نياورده و به همان حالت بدون آنكه قيام كند به ركوع برگردد حكم نماز و وظيفه او چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر از حد ركوع تجاوز نكرده نماز صحيح است و اگر تجاوز نموده و باز به حد ركوع برگشته ركوع زياد شده هر چند كه ركوع دوم داراى شرايط صحت نبوده و از قيام نبوده لذا نماز را از سر بگيرد على الاحوط و احوط از آن اتمام و اعاده است .

  دستور قضاى تشهد

  سؤال 372 : دستور قضاى تشهد فراموش شده رابيان فرمائيد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بعد از سلام نماز بلافاصله و با ملاحظه شرايط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و طهارت حدثى ( وضو يا غسل ) تشهد فراموش شده را همانگونه كه در نماز مى خوانيد ، بخواند .

  ترك سجده سهو و تشهد فراموش شده

  سؤال 373 : اگر نمازگزار يك سجده و يا تشهد و يا هر دو ( سجده و تشهد ) را فراموش كند و بعد از نماز نخواهد قضاى سجده و تشهد و سجده هاى سهو آنها را بجا آورد آيا اصل نماز باطل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمى توان به اين نماز اكتفا كرد .

  سؤال 374 : اگر نماز گزار در بين نماز كار ى انجام داده كه مستلزم دو سجده سهو است ، حال بعد از نماز عمداً سجده سهو را بجا نمى آورد آيا نمازش باطل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : معصيت نموده ولى نمازش صحيح است و بايد فوراً ففوراً انجام دهد .

  سؤال 375 : اگر كسى سجده هاى سهو را فراموش كند و بعد از وارد شدن در نماز بعدى متذكر شود تكليف چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بهتر آن است كه نماز را قطع نموده سجده سهو را انجام دهد و سپس نماز بعدى را شروع كند و مى تواند آن را بعد از نماز انجام دهد .

  فراموش كردن ذكر

  سؤال 376 : فراموش كردن ذكر سجود و يا ركوع آيا نماز را باطل مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : باطل نمى كند .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com