پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • لباس نمازگزار  
 • 1388-05-20 12:43:10  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  پوشش ناقص در نماز

   

  سؤال 236 : چنانچه مرد يا زنى مدتى با پوششى نماز خوانده است كه بعداً مى فهمد آن مقدار پوشش كافى نبوده است ( به خاطر جهل به حكم ) تكليفش چيست ؟

   

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً نمازهاى او باطل است ، چونكه مقصر است ، به مسأله 799 توضيح المسائل مراجعه شود .

   

  پوشش زن در نماز

   

  سؤال 237 : آيا پوشش زن در نماز بايد طورى باشد كه هيچ طرف بدن او ديده نشود ؟

   

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زن بايد در موقع نماز تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند ، مگر صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى شود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ ، و از باب احتياط بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پائين تر از مچ را بپوشاند .

   

  پوشاندن مو و دست زن در بين نماز

   

  سؤال 238 : اگر زنى در بين نماز بفهمد كه قسمتى از موها يا دستش بيش از اندازه مجاز بيرون است ، با پوشاندن آن نماز را تمام كند يا قطع كند و از اول بخواند ؟

   

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بپوشاند ونماز را تمام كند .

   

  تطهير لباس با آب غصبى

  سؤال 239 : اگر شخصى با آب غصبى يا با پودر لباسشويى غصبى لباسهاى خود را بشويد و با آن لباس ها نماز بخواند نمازش چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمازش صحيح است و بايد استغفار كند و از صاحب آب و پودر حلاليت بطلبد .

  مقدار بخشيده شده از خون

  سؤال 240 : اگر خونى در بدن ويا لباس نمازگزار باشد و مقدار آن كمتر از يك درهم يا يك اشرفى باشد بخشيده مى شود ، لطفاً مقدار درهم يا اشرفى را بيان فرمائيد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تقريباً به اندازه پنج ريالى است .

  خون حيواناتى كه خون جهنده ندارند

  سؤال 241 : خون حيوانى كه جهنده نيست و پاك است اگر روى لباس انسان باشد و از درهم بيشتر باشد آيا نماز خواندن با آن صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چونكه پاك است هر چند از درهم بيشتر باشد ، نماز با آن جايز است .

  خون تخم مرغ در لباس

  سؤال 242 : اگر در لباس نماز گزارى خون تخم مرغ بيشتر از يك درهم باشد نماز خواندن با آن جايز است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط استحبابى آنست كه با آن نماز نخواند .

  شير زن در لباس

  سؤال 243 : اگر شير زن بر لباس يا بدن باشد آيا نماز را باطل مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نماز صحيح است .

  لباس پوست حيوانات

  سؤال 244 : نماز خواندن با لباسى كه از پوست مار ، سوسمار يا نهنگ است جايز است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نماز با آنها جايز نيست .

  اجزاء حيوان حرام گوشت - مردار

  سؤال 245 : آيا اگر اجزاء خوك و سگ دريايى و همچنين تمساح و نهنگ بر بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز چه حكمى پيدا مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احتياط واجب تجنب است .

  سؤال 246 : ماليدن روغن مار و همچنين روغن كوسه ماهى بنابر اين كه فلس ندارد ، روى بدن جائز است ؟ و آيا مى شود با آن نماز خواند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است و نمى شود با آن نماز خواند ، مگر آن كه جرم آن باقى نمانده باشد .

  سؤال 247 : صدف حيوانى حرام گوشت است اگر احتمال دهيم دكمه لباس يا مانند آن از اجزاء آن حيوان است خواندن نماز با آن چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مجراى برائت است على الاشهر الاقوى .

  سؤال 248 : آيا اگر گوشت ، خون ، استخوان و امعاء ماهى حرام گوشت بر بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز چه حكمى پيدا مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احتياط كنيد .

  سؤال 249 : آيا اگر گوشت ، خون ، فلس ، استخوان و امعاء ماهى حلال گوشت بر بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز چه حكمى پيدا مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكال ندارد .

  اباحه لباس

  سؤال 250 : اگر انسان با پولى كه خمس آنرا نداده لباس بخرد و با آن لباس نماز بخواند آيا نماز او باطل است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب :اگر به نحو شخصى خريده باشد نه ما فى الذمه نماز او باطل است ، ولى اگر به صورت ما فى الذمه خريده باشد اگر چه فوراً ثمن آن را از پول غير مخمس ادا بكند ، نماز صحيح است .

  استفاده از عطر حرام

  سؤال 251 : استفاده از عطر مغصوب و يا عطرى كه به جهت ريا و يا امور شهوانى استعمال شده باشد ، موجب بطلان نماز مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : منافات با نماز ندارد .

  پوشيدن طلا در نماز

  سؤال 252 : شخصى با زنجير طلا در گردن نماز خوانده آيا نماز او باطل است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون لبس صدق مى نمايد ، لذا هم حرام است و هم نماز باطل است .

  لباس سياه

  سؤال 253 : آيا در ايام عزادارى پوشيدن لباس سياه در هنگام نماز مكروه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در ايام عزادارى جهت تعظيم شعائر و جهت كراهت تعارض نموده ترجيح با جهت شعائر مى باشد .

  سؤال 254 : پوشيدن لباس سياه براى نماز گزار كراهت دارد ، آيا اين حكم شامل عباى سياه هم مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قدر متيقن از لباس سياه كه مكروه است غير از عبا و عمامه است .

  پوشيدن لباس عكس دار

  سؤال 255 : آيا پوشيدن لباسى كه عكسى با نقش حيوان كامل يا ناقص يا انسان دارد در موقع نماز جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مكروه است مطلقاً.

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com